Image
7.6.2016 0 Comments

Linux / VirtualBox II / 37. časť

Späť na úvod >> Späť na programovanie >> Späť na seriál

Tým­to člán­kom ukon­čí­me opis prá­ce v ap­li­ká­cii Vir­tual­Box a ply­nu­le sa preorien­tu­je­me na ap­li­ká­ciu VMware. Tá sí­ce za­bez­pe­ču­je rov­na­ké služ­by, ale prá­ca s ňou, ako aj jej vlas­tnos­ti sa pod­stat­ne lí­šia od ap­li­ká­cie Vir­tual­Box.

Prá­ca v ap­li­ká­cii Vir­tual­Box

Vir­tual­Box by sme moh­li struč­ne cha­rak­te­ri­zo­vať ako jed­no­du­chú ap­li­ká­ciu, kto­rá „do bod­ky“ spl­ní všet­ky na­še oča­ká­va­nia. Po nain­šta­lo­va­ní OS mô­že­me na VM bez prob­lé­mov nain­šta­lo­vať ďal­šie ap­li­ká­cie, pri­čom in­šta­lač­ný pro­ces je zväč­ša bez­prob­lé­mo­vý. In­šta­lá­tor nás vy­zý­va na za­da­nie rov­na­kých úda­jov, ako to bo­lo pri fy­zic­kom po­čí­ta­či, po­ža­do­va­né vstu­py a vý­stu­py sú nez­me­ne­né.

S ur­či­tý­mi prob­lé­ma­mi sa mô­že­me stret­núť po ukon­če­ní in­šta­lá­cie ap­li­ká­cie v oka­mi­hu jej spus­te­nia. Pla­tí pra­vid­lo, že ne­ná­roč­né ap­li­ká­cie ne­bu­de prob­lém spus­tiť a pl­no­hod­not­ne vy­uží­vať. Prob­lé­my však spra­vid­la nas­ta­nú pri po­ku­soch o spus­te­nie ap­li­ká­cií, kto­ré vy­uží­va­jú mul­ti­me­diál­ne sú­čas­ti hos­ti­teľ­ské­ho po­čí­ta­ča (naj­mä GPU, resp. špe­cia­li­zo­va­né audio/vi­deo­kar­ty). V ta­kých­to prí­pa­doch je ús­pech spus­te­nia ap­li­ká­cie zá­vis­lý od to­ho, akým spô­so­bom tá pris­tu­pu­je k har­dvé­ru. Je ťaž­ké špe­ci­fi­ko­vať, kto­ré ap­li­ká­cie bu­dú vo VM fun­go­vať a kto­ré nie. Pres­ný zoz­nam fun­kčných/ne­fun­kčných ap­li­ká­cií neexis­tu­je a je­di­ná mož­nosť, ako to zis­tiť, je vy­užiť skú­se­nos­ti iných pou­ží­va­te­ľov, pre­zen­to­va­né v rôz­nych dis­kus­ných fó­rach.

Vstup­no-vý­stup­né (I/O) za­ria­de­nia

Je­den z po­čia­toč­ných prob­lé­mov pri prá­ci v ap­li­ká­cii Vir­tual­Box je ne­dos­tup­nosť za­ria­de­ní USB (vrá­ta­ne tla­čiar­ní pri­po­je­ných k por­tu USB). Vir­tual­Box sí­ce tie­to za­ria­de­nia iden­ti­fi­ku­je, ale má prob­lé­my ich sprís­tup­niť pre VM. Žiaľ, nie všet­ky li­nuxové dis­tri­bú­cie rie­šia ten­to prob­lém rov­na­ko. Naj­vhod­nej­šie je náj­sť rie­še­nie pris­lú­cha­jú­ce kon­krét­nej dis­tri­bú­cii na inter­ne­te. Pri dis­tri­bú­cii Fe­do­ra 9 po­mô­žu nas­le­du­jú­ce kro­ky:

1. V rám­ci VM tre­ba nain­šta­lo­vať tzv. hos­ťov­ské dopl­nky (guest ad­di­tions): me­nu Za­ria­de­nia – Nain­šta­lo­vať hos­ťov­ské dopl­nky.
2. Vo Vir­tual­Boxe je ne­vyh­nut­né po­vo­liť pou­ží­va­nie za­ria­de­ní USB: me­nu Nas­ta­ve­nia – USB – Za­pnúť ov­lá­dač USB.
3. Do sku­pi­ny (group) vboxusers dopl­ní­me pou­ží­va­te­ľa (group mem­bers), kto­rý bu­de pou­ží­vať Vir­tual­Box.
4. Náj­de­me umies­tne­nie sú­bo­ru usbfs na hos­ti­teľ­skom HDD (zväč­ša je to /sys/bus/usb/dri­vers).
5. Do sú­bo­ru /etc/fstab dopl­ní­me ria­dok:

none       /sys/bus/usb/dri­vers         usbfs       dev­gid=XXX,dev­mo­de=664      0 0
kde XXX je group id – iden­ti­fi­ká­tor sku­pi­ny vboxusers

6. Reš­tar­tu­je­me po­čí­tač.

Za­ria­de­nia USB mu­sí­me k VM pri­po­jiť (mount) po­dob­ne, ako to ro­bí­me v rám­ci Li­nuxu. Pri kľú­čoch USB nes­mie­me za­bud­núť, že v hos­ti­teľ­skom po­čí­ta­či tre­ba kľúč USB od­po­jiť a až po­tom pri­po­jiť k spus­te­né­mu VM. To is­té pra­vid­lo pla­tí aj pre mé­diá CD/DVD. Jed­no­du­cho vždy mu­sí­me my­slieť na to, že VM nie je fy­zic­ký po­čí­tač a všet­ka je­ho čin­nosť je ria­de­ná sof­tvé­rom.

Zdie­ľa­nie prie­čin­kov

Je sa­moz­rej­mé, že Vir­tual­Box po­nú­ka mož­nosť zdie­ľa­nia úda­jov me­dzi hos­ti­teľ­ským po­čí­ta­čom a VM.
1. Na hos­ti­teľ­skom HDD vy­tvo­rí­me prie­či­nok, kto­rý bu­de nav­zá­jom zdie­ľa­ný me­dzi hos­ti­te­ľom a hos­ťom.
2. V nas­ta­ve­niach VM, v me­nu Zdie­ľa­né prie­čin­ky, pri­dá­me prie­či­nok vy­tvo­re­ný v bo­de 1 do zoz­na­mu zdie­ľa­ných prie­čin­kov.
3. Vo VM v ok­ne Pries­kum­ní­ka v me­nu Pri­dať sie­ťo­vý disk – Ce­lá sieť – Zdie­ľa­né prie­čin­ky Vir­tual­Box vy­be­rie­me prie­či­nok pri­da­ný do zoz­na­mu zdie­ľa­ných prie­čin­kov v bo­de 2, prí­pad­ne to is­té mô­že­me vy­ko­nať za­da­ním nas­le­du­jú­ce­ho prí­ka­zu na prí­ka­zo­vý ria­dok:

net use g: \\vboxsvr\“ná­zov prie­čin­ku“

Na­bu­dú­ce…

V bu­dú­cej čas­ti sa za­me­ria­me na opis ap­li­ká­cie VMware. Ro­zo­be­rie­me si všet­ky čin­nos­ti od in­šta­lá­cie pros­tre­dia až po in­šta­lá­ciu VM rov­na­ko, ako sme to uro­bi­li pri ap­li­ká­cii Vir­tual­Box.

Autor: Marek Sopko

Nechajte si posielať prehľad najdôležitejších správ emailom

Mohlo by Vás zaujímať

Ako na to

Tipy a triky: Ako na snímku obrazovky na akomkoľvek počítači s Windows?

02.12.2016 00:13

Ak snímky obrazovky robíte často apotrebujete napríklad funkcie na posun stránok alebo snímanie zobrazenia pri vyššom rozlíšení displeja, zrejme používate nejakú špecializovanú aplikáciu. Väčšina použ ...

Ako na to 1

Tipy a triky: Ako aplikácii prednastaviť spúšťanie s administrátorskými právami?

30.11.2016 00:10

Väčšina aspoň trochu skúsenejších používateľov vie, že aj keď máte na operačnom systéme Windows vytvorený administrátorský účet, aplikácie pre bezpečnosť nefungujú vždy splnými administrátorskými práv ...

Ako na to 2

Tipy a triky: Ako vypnúť uzamykaciu obrazovku vo Windows 10?

29.11.2016 00:10

Rozčuľuje vás, že pred každým prihlásením doúčtu vášho počítača musíte prejsť uzamykacou obrazovkou? Windows 10 na tejto obrazovke ukazuje čas,dátum anejakú zaujímavú fotografiu zrôznych kútov sveta. ...

Žiadne komentáre

Vyhľadávanie

Kyocera - prve-zariadenia-formatu-a4-s-vykonom-a3

Najnovšie videá