Image
7.6.2016 0 Comments

Linux / VirtualBox I. / 36. časť

Späť na úvod >> Späť na programovanie >> Späť na seriál

V tej­to čas­ti se­riá­lu v struč­nos­ti opí­še­me in­šta­lá­ciu VM v rám­ci vir­tuál­ne­ho pros­tre­dia, kto­ré ge­ne­ru­je ap­li­ká­cia Vir­tual­Box. Vir­tual­Box je po­mer­ne jed­no­du­chá ap­li­ká­cia, má však všet­ky pred­pok­la­dy na to, aby za­uja­la vý­znam­né mies­to me­dzi ap­li­ká­cia­mi pou­ží­va­ný­mi v rám­ci náš­ho Li­nuxu. 

In­šta­lá­cia ap­li­ká­cie Vir­tual­Box (http://www.vir­tual­box.org)

In­šta­lá­ciu ap­li­ká­cie Vir­tual­Box vy­ko­ná­me naj­ele­gan­tnej­šie po­mo­cou na­mi pou­ží­va­né­ho ma­na­žé­ra ba­líč­kov. In­šta­lač­ný ba­lík je sú­čas­ťou re­po­zi­tá­rov, kto­ré sú k dis­po­zí­cii pre všet­ky mo­der­né dis­tri­bú­cie. V tom­to prí­pa­de nie je pot­reb­ný ni­ja­ký špe­ciál­ny zá­sah do in­šta­lač­né­ho pro­ce­su, o všet­ko sa pos­ta­rá ma­na­žér. Je sa­moz­rej­mé, že prís­luš­né in­šta­lač­né ba­lí­ky vrá­ta­ne zdro­jo­vé­ho kó­du mož­no stiah­nuť aj pria­mo zo strán­ky vý­rob­cu a in­šta­lá­ciu vy­ko­nať ruč­ne. Pre­to­že ide o open sour­ce ap­li­ká­ciu, li­cen­čné pod­mien­ky mož­no naš­tu­do­vať z do­ku­men­tu GNU Ge­ne­ral Pub­lic Li­cen­se (GPL).

Obr. 1 Ap­li­ká­cia Sun Vir­tual­Box 3.0.0

Po pr­vom spus­te­ní ap­li­ká­cie Vir­tual­Box ne­mu­sí­me vy­ko­nať ni­ja­ké zvláš­tne úp­ra­vy jej zá­klad­né­ho pros­tre­dia. Tí, kto­rí ma­jú zá­ujem o zme­nu prie­čin­ka ur­če­né­ho na ulo­že­nie úda­jov pa­tria­cich jed­not­li­vým VM, prí­pad­ne o zme­nu ja­zy­ka pou­ží­va­né­ho v ap­li­ká­cii, mô­žu vy­ko­nať prís­luš­né zme­ny v me­nu Sú­bor – Nas­ta­ve­nia. Os­tat­ní mô­žu pris­tú­piť pria­mo k vy­tvo­re­niu VM v me­nu Stroj – No­vý.

Vy­tvo­re­nie vir­tuál­ne­ho stro­ja (VM)

Obr. 2 Voľ­ba ty­pu OS a veľ­kos­ti RAM

Na obr. 2 a 3 mož­no vi­dieť pos­tup­ný pro­ces vy­tvo­re­nia VM vo vir­tuál­nom pros­tre­dí ge­ne­ro­va­nom ap­li­ká­ciou Vir­tual­Box. V pr­vom kro­ku za­dá­me ná­zov VM a vy­be­rie­me typ a ver­ziu OS. Nás­led­ne zvo­lí­me veľ­kosť ope­rač­nej pa­mä­te, kto­rá sa vy­hra­dí na hos­ti­teľ­skom po­čí­ta­či v pros­pech VM.

Obr. 3 Príp­ra­va vir­tuál­ne­ho HDD

V ďal­šom kro­ku vy­hra­dí­me na VM mies­to na pev­nom dis­ku hos­ti­teľ­ské­ho po­čí­ta­ča, pri­čom má­me na vý­ber dve mož­nos­ti: dy­na­mic­ká veľ­kosť (veľ­kosť vir­tuál­ne­ho HDD sa bu­de me­niť pod­ľa po­žia­da­viek hos­ťa) a kon­štan­tná veľ­kosť (veľ­kosť vir­tuál­ne­ho HDD bu­de ne­men­ná).

Na ko­rek­tné ukon­če­nie tvor­by vir­tuál­ne­ho HDD za­dá­me je­ho ná­zov a zvo­lí­me je­ho umies­tne­nie vo for­me sú­bo­ru ulo­že­né­ho na fy­zic­kom HDD hos­ti­teľ­ské­ho po­čí­ta­ča.

Na obr. 4 mož­no vi­dieť vý­sle­dok po ukon­če­ní pro­ce­su vy­tvo­re­nia VM. Z re­por­tu sa dá zís­kať množ­stvo zá­klad­ných in­for­má­cií o VM. Naj­hod­not­nej­ší­mi sú typ OS, veľ­kosť RAM, ná­zov sú­bo­ru, kto­rý rep­re­zen­tu­je vir­tuál­ny HDD, ale aj in­di­ká­cia dos­tup­nos­ti za­ria­de­ní USB či zdie­ľa­ných prie­čin­kov (sha­red fol­ders).

Obr. 4 Vir­tual­Box s prip­ra­ve­ným VM

In­šta­lá­cia ope­rač­né­ho sys­té­mu na VM

In­šta­lá­ciu zvo­le­né­ho OS na VM za­čne­me po naš­tar­to­va­ní stro­ja. V prí­pa­de, ak má­me v CD/DVD me­cha­ni­ke umies­tne­né in­šta­lač­né mé­dium, VM za­čne in­šta­lo­vať zvo­le­ný OS. Na obr. 5 je zob­ra­ze­né ok­no in­šta­lá­to­ra MS Win­dows XP. In­šta­lá­cia pre­bie­ha bež­ným pro­ce­som, kto­rý poz­ná­me z in­šta­lá­cie da­né­ho OS na fy­zic­kom po­čí­ta­či. Po ús­peš­nom ukon­če­ní in­šta­lač­né­ho pro­ce­su a opä­tov­nom naš­tar­to­va­ní VM sa ini­cia­li­zu­je OS, kto­rý bol naň nain­šta­lo­va­ný, a od­ov­zdá sa mu ria­de­nie ďal­ších čin­nos­tí (obr. 6).

Obr. 5 In­šta­lá­cia MS Win­dows XP na VM

V tom­to oka­mi­hu mož­no s OS nain­šta­lo­va­ným na VM pra­co­vať ako s bež­ným OS nain­šta­lo­va­ným na fy­zic­kom po­čí­ta­či. Mož­no doň in­šta­lo­vať ľu­bo­voľ­né ap­li­ká­cie pa­tria­ce da­né­mu OS. Mô­že­me pris­tu­po­vať na vstup­no-vý­stup­né za­ria­de­nia, mô­že­me vy­uží­vať služ­by inter­ne­tu, poš­to­vých klien­tov, da­ta­bá­zo­vých, mul­ti­me­diál­nych nás­tro­jov, jed­no­du­cho všet­ku fun­kcio­na­li­tu, kto­rú nám po­nú­ka nain­šta­lo­va­ný OS. Sa­moz­rej­me, že aj tu pla­tia is­té pod­mien­ky, resp. ob­me­dzenia fun­kčnos­ti kon­krét­nych ap­li­ká­cií. O nich a aj o niek­to­rých ďal­ších vlas­tnos­tiach VM si po­vie­me v nas­le­du­jú­cej čas­ti se­riá­lu.

Obr. 6 MS Win­dows XP spus­te­né na VM vy­tvo­re­nom ap­li­ká­ciou Vir­tual­Box

Na­bu­dú­ce…

Na­bu­dú­ce bu­de­me pok­ra­čo­vať v opi­se vlas­tnos­tí a fun­kcio­na­li­ty ap­li­ká­cie Vir­tual­Box. Uká­že­me si, ako vy­rie­šiť niek­to­ré drob­né prob­lé­my, a bu­de­me sa ve­no­vať aj vzá­jom­nej spo­lup­rá­ci me­dzi fy­zic­kým po­čí­ta­čom a VM.

Zobrazit Galériu
Autor: Marek Sopko

Nechajte si posielať prehľad najdôležitejších správ emailom

Mohlo by Vás zaujímať

Ako na to

Tipy a triky: Ako na snímku obrazovky na akomkoľvek počítači s Windows?

02.12.2016 00:13

Ak snímky obrazovky robíte často apotrebujete napríklad funkcie na posun stránok alebo snímanie zobrazenia pri vyššom rozlíšení displeja, zrejme používate nejakú špecializovanú aplikáciu. Väčšina použ ...

Ako na to 1

Tipy a triky: Ako aplikácii prednastaviť spúšťanie s administrátorskými právami?

30.11.2016 00:10

Väčšina aspoň trochu skúsenejších používateľov vie, že aj keď máte na operačnom systéme Windows vytvorený administrátorský účet, aplikácie pre bezpečnosť nefungujú vždy splnými administrátorskými práv ...

Ako na to 2

Tipy a triky: Ako vypnúť uzamykaciu obrazovku vo Windows 10?

29.11.2016 00:10

Rozčuľuje vás, že pred každým prihlásením doúčtu vášho počítača musíte prejsť uzamykacou obrazovkou? Windows 10 na tejto obrazovke ukazuje čas,dátum anejakú zaujímavú fotografiu zrôznych kútov sveta. ...

Žiadne komentáre

Vyhľadávanie

Kyocera - prve-zariadenia-formatu-a4-s-vykonom-a3

Najnovšie videá