Image
8.6.2016 0 Comments

Linux / Blender / 43. časť

Späť na úvod >> Späť na programovanie >> Späť na seriál

Tá­to časť se­riá­lu bu­de mať od­dy­cho­vý ná­dych. Po ná­roč­nej­ších člán­koch ve­no­va­ných vir­tua­li­zá­cii sa sko­kom preorien­tu­je­me na tzv. 3D mo­de­lo­va­nie. Po­čí­ta­čo­vé 3D mo­de­lo­va­nie nám ur­či­te v mno­hom pri­po­mí­na skla­da­nie rôz­nych mo­de­lov (lie­ta­diel, lo­dí, áut...), kto­ré­mu sme sa ve­no­va­li v det­stve. Na reali­zá­ciu po­čí­ta­čo­vé­ho mo­de­lo­va­nia mož­no pou­žiť nie­koľ­ko ap­li­ká­cií, me­dzi kto­ré pat­rí aj vy­ni­ka­jú­ci 3D mo­de­lo­va­cí nás­troj (3D mo­deller) na­zý­va­ný Blen­der.

Blen­der v2.49b

Ak vo sve­te OS Win­dows a pro­prie­tár­nych ko­mer­čných ap­li­ká­cií spo­me­nie­me ap­li­ká­ciu 3D Stu­dio (http://usa.auto­desk. com), kaž­dý okam­ži­te vie, na čo tá­to ap­li­ká­cia slú­ži a aká ši­ro­ká je jej vy­uži­teľ­nosť pre 3D návr­há­rov pra­cu­jú­cich v roz­lič­ných prie­my­sel­ných od­vet­viach, resp. sa­mou­kov či nad­šen­cov, kto­rí ma­jú zá­ľu­bu v 3D mo­de­lo­va­ní. Po­dob­ná si­tuácia je aj vo sve­te open sour­ce sof­tvé­ru, kde rov­na­kú úlo­hu pl­ní ap­li­ká­cia Blen­der.

Blen­der v2.49b

Blen­der (http://www.blen­der.org) je open sour­ce 3D mo­de­lo­va­cí nás­troj, kto­ré­ho vlas­tnos­ti sú v mno­hom po­rov­na­teľ­né s vlas­tnos­ťa­mi ko­mer­čných nás­tro­jov. Je­ho opis, vlas­tnos­ti, pot­reb­né ná­vo­dy a stiah­nu­teľ­né ver­zie pre rôz­ne ope­rač­né sys­té­my mož­no náj­sť na do­mov­skej strán­ke ap­li­ká­cie. Ten­to krát­ky člá­nok ur­či­te ne­má am­bí­cie vy­svet­liť všet­ko, čo Blen­der do­ká­že. Ná­vo­dy, tzv. tu­to­riá­ly (tu­to­rials), kto­ré nám zrej­me naj­viac po­mô­žu pri prá­ci v pros­tre­dí ap­li­ká­cie, sa da­jú náj­sť na strán­ke Blen­de­ra, ale aj na mno­hých ďal­ších inter­ne­to­vých strán­kach, z kto­rých mož­no sú­čas­ne stiah­nuť aj via­ce­ro vzo­ro­vých mo­de­lov. Blen­der je veľ­mi kva­lit­ný nás­troj, kto­rý bez prob­lé­mov spl­ní všet­ky oča­ká­va­nia za­čí­na­jú­cich aj pok­ro­či­lej­ších návr­há­rov. Fakt, že je za­dar­mo, v žiad­nom prí­pa­de ne­deg­ra­du­je je­ho kva­li­tu.

V tej­to čas­ti se­riá­lu vám pred­sta­ví­me jed­nu z nes­po­čet­ných 3D mo­de­lo­va­cích mož­nos­tí Blen­de­ra. V na­šom prí­pa­de bu­de prak­tic­ká ukáž­ka sú­vi­sieť so se­riá­lom Prog­ra­mu­je­me gra­fic­ký en­gi­ne, kto­rý sa ta­kis­to uve­rej­ňu­je v ča­so­pi­se In­foware. Kon­krét­ne opí­še­me pro­ces tzv. UV ma­po­va­nia (UV map­ping).

Po­nú­ka­né mož­nos­ti UV ma­po­va­cích al­go­rit­mov

UV ma­po­va­nie

UV ma­po­va­nie je pro­ces, pri kto­rom pok­rý­va­me troj­roz­mer­ný ob­jekt dvoj­roz­mer­ným ob­ráz­kom (textú­rou). V sku­toč­nom sve­te mô­že­me ten­to pro­ces po­rov­nať s na­le­pe­ním 2D ná­lep­ky na 3D ob­jekt. Pri le­pe­ní ná­lep­ky na ob­jekt sa mô­že stať, že ná­lep­ka ne­pok­ry­je všet­ky je­ho čas­ti, prí­pad­ne nao­pak, ur­či­tú časť ná­lep­ky vô­bec ne­pou­ži­je­me. To pla­tí aj vo sve­te vir­tuál­ne­ho 3D mo­de­lo­va­nia. V geo­met­ric­kom po­ní­ma­ní pra­cu­je UV ma­po­va­nie na prin­cí­pe pri­de­le­nia tzv. UV textú­ro­va­cích sú­rad­níc (UV textu­re coor­di­na­tes) kaž­dé­mu vr­cho­lu 3D ob­jek­tu. Po tzv. roz­ba­le­ní (unwrap) 3D ob­jek­tu do 2D ro­vi­ny sa kaž­dé­mu vr­cho­lu ob­jek­tu pri­ra­dia zod­po­ve­da­jú­ce UV sú­rad­ni­ce. UV ma­po­va­nie sa ok­rem iné­ho vy­uží­va aj v 3D po­čí­ta­čo­vých hrách, v kto­rých je dr­vi­vá väč­ši­na 3D ob­jek­tov pok­ry­tá 2D textú­ra­mi prá­ve po­mo­cou toh­to spô­so­bu ma­po­va­nia. Blen­der pro­ces UV ma­po­va­nia dopĺňa o tzv. roz­ba­ľo­va­nie za­lo­že­né na spo­joch (seam ba­sed unwrap­ping), pri kto­rom spo­je (seam), v kto­rých sa povrch 3D ob­jek­tu pri roz­ba­ľo­va­ní do 2D ro­vi­ny roz­de­lí, de­fi­nu­je návr­hár.

Ako na to v Blen­de­ri

Blen­der im­ple­men­tu­je UV ma­po­va­nie pros­tred­níc­tvom tzv. UV/Ima­ge Edi­to­ra. Ná­vod, ako na­ma­po­vať ob­jek­ty, je sú­čas­ťou pou­ží­va­teľ­skej prí­ruč­ky Blen­de­ra. V struč­nos­ti ide o nas­le­du­jú­ci pro­ces:

1. Vy­tvo­rí­me 3D ob­jekt (Spa­ce->Add), zvo­lí­me edi­tač­ný re­žim (Tab), spus­tí­me ma­po­va­nie (Mesh->UV unwrap).
2. Vy­be­rie­me je­den z po­nú­ka­ných UV ma­po­va­cích al­go­rit­mov (naj­čas­tej­šie Cu­be, Cy­lin­der ale­bo Sphe­re).
3. V UV/Ima­ge edi­to­re vy­be­rie­me ob­rá­zok (textú­ru), kto­rým chce­me 3D ob­jekt pok­ryť (Ima­ge->Open...).
4. Umies­tne­nie UV sú­rad­níc up­ra­ví­me pod­ľa ak­tuál­nej pot­re­by.

Pros­tre­die Blen­de­ra s ot­vo­re­ným ok­nom UV/Ima­ge edi­to­ra a vy­ren­de­ro­va­nou scé­nou

Na­bu­dú­ce…

V nas­le­du­jú­cich čas­tiach se­riá­lu bu­de­me pok­ra­čo­vať v jed­no­duch­ších té­mach. Kon­krét­ne v bu­dú­cej čas­ti prak­tic­ky uká­že­me jed­nu z čas­to pou­ží­va­ných mož­nos­tí gra­fic­ké­ho edi­to­ra Gimp.

Zobrazit Galériu
Autor: Marek Sopko

Nechajte si posielať prehľad najdôležitejších správ emailom

Mohlo by Vás zaujímať

Ako na to

Tipy a triky: Ako na snímku obrazovky na akomkoľvek počítači s Windows?

02.12.2016 00:13

Ak snímky obrazovky robíte často apotrebujete napríklad funkcie na posun stránok alebo snímanie zobrazenia pri vyššom rozlíšení displeja, zrejme používate nejakú špecializovanú aplikáciu. Väčšina použ ...

Ako na to 1

Tipy a triky: Ako aplikácii prednastaviť spúšťanie s administrátorskými právami?

30.11.2016 00:10

Väčšina aspoň trochu skúsenejších používateľov vie, že aj keď máte na operačnom systéme Windows vytvorený administrátorský účet, aplikácie pre bezpečnosť nefungujú vždy splnými administrátorskými práv ...

Ako na to 2

Tipy a triky: Ako vypnúť uzamykaciu obrazovku vo Windows 10?

29.11.2016 00:10

Rozčuľuje vás, že pred každým prihlásením doúčtu vášho počítača musíte prejsť uzamykacou obrazovkou? Windows 10 na tejto obrazovke ukazuje čas,dátum anejakú zaujímavú fotografiu zrôznych kútov sveta. ...

Žiadne komentáre

Vyhľadávanie

Kyocera - prve-zariadenia-formatu-a4-s-vykonom-a3

Najnovšie videá