Image
8.6.2016 0 Comments

Linux / VMware/V / 42. časť

Späť na úvod >> Späť na programovanie >> Späť na seriál

V tej­to čas­ti se­riá­lu do­kon­čí­me opis zá­klad­ných mož­nos­tí kon­fi­gu­rá­cie VM. Zá­ro­veň sa bu­de­me za­obe­rať tým, ako mož­no jed­no­du­chým spô­so­bom pre­ná­šať úda­je me­dzi fy­zic­kým po­čí­ta­čom a VM.

Kon­fi­gu­rá­cia VM

V rám­ci kon­fi­gu­rá­cie VM po tom, ako sme doň nain­šta­lo­va­li OS, bu­de­me zrej­me vy­uží­vať tie­to mož­nos­ti:

1. sprá­va vir­tuál­ne­ho HDD – pri­da­nie/zme­na/od­ob­ra­nie vir­tuál­nych HDD – za­ují­ma­vé sú mož­nos­ti per­sis­tent disk – úda­je zos­ta­nú ulo­že­né na dis­ku aj po reš­tar­te VM a non­per­sis­tent disk – ulo­že­né úda­je sú pri reš­tar­te vy­ma­za­né, vir­tuál­ny disk je vždy vo vý­cho­dis­ko­vom sta­ve,
2. sprá­va CD/DVD, za­ria­de­ní USB – za­ují­ma­jú nás naj­mä mé­diá vlo­že­né do fy­zic­kých za­ria­de­ní fy­zic­ké­ho po­čí­ta­ča a ich sprís­tup­ne­nie pre VM – aby sme pre­diš­li stra­te úda­jov, nes­mie­me za­bud­núť na pri­pá­ja­nie a od­pá­ja­nie za­ria­de­ní,
3. sprá­va sie­ťo­vých pri­po­je­ní – tú­to ob­lasť ro­zo­be­rie­me pod­rob­nej­šie.

Sie­ťo­vé pri­po­je­nia VM

VMware po­nú­ka v rám­ci sie­ťo­vé­ho pri­po­je­nia VM nas­le­du­jú­ce mož­nos­ti:

1. Brid­ged – vir­tuál­na sie­ťo­vá kar­ta (adap­tér) má svo­ju vlas­tnú IP ad­re­su a v rám­ci sie­te ko­mu­ni­ku­je sa­mos­tat­ne, os­tat­né PC mô­žu pris­tu­po­vať pria­mo na VM,
2. NAT – vir­tuál­ny adap­tér dos­ta­ne IP ad­re­su po­mo­cou vir­tuál­ne­ho DHCP server­a, tá­to IP ad­re­sa je však na fy­zic­kom po­čí­ta­či pre­lo­že­ná na IP ad­re­su fy­zic­ké­ho adap­té­ra, os­tat­né PC ne­mô­žu pris­tu­po­vať pria­mo na VM (fun­kčné sie­ťo­vé spo­je­nie mu­sí byť vždy ini­cia­li­zo­va­né vir­tuál­nym adap­té­rom, nie nao­pak),
3. Host-on­ly – VMware vy­tvo­rí izo­lo­va­nú vnú­tor­nú sieť (vir­tual pri­va­te network – VPN) me­dzi vir­tuál­nym a fy­zic­kým adap­té­rom, IP ad­re­sy obom adap­té­rom pri­de­lí vir­tuál­ny DHCP server, spo­je­nie tej­to sie­te s oko­lím mô­že­me za­bez­pe­čiť napr. pros­tred­níc­tvom sof­tvé­ro­vé­ho pre­pí­na­ča (rou­ter), kto­rý nain­šta­lu­je­me na fy­zic­ký po­čí­tač.

Sním­ky (snap­shots)

Sním­ky sú ur­če­né na ucho­vá­va­nie ak­tuál­ne­ho sta­vu VM. Uk­la­dá sa ak­tuál­ny ob­sah vir­tuál­nej pa­mä­te, kon­fi­gu­rá­cie VM a stav vir­tuál­ne­ho dis­ku. Nás­led­né ope­rá­cie vy­ko­ná­va­né v rám­ci VM sú od mo­men­tu vy­tvo­re­nia sním­ky za­zna­me­ná­va­né do tzv. re­do log sú­bo­rov a zá­le­ží na nás, ako chce­me vy­ko­na­né zme­ny ap­li­ko­vať.

V prí­pa­de, že sa chce­me vrá­tiť k pô­vod­né­mu sta­vu VM, zvo­lí­me mož­nosť náv­ra­tu (Re­vert to a snap­shot). Ak chce­me vy­ko­na­né zme­ny ap­li­ko­vať, vy­be­rie­me mož­nosť od­strá­ne­nia sním­ky (Re­mo­ve a snap­shot). Ak v ča­se exis­tu­jú­cej sním­ky vy­tvo­rí­me no­vú sním­ku (Ta­ke a snap­shot), zme­ny, kto­ré sme vy­ko­na­li od oka­mi­hu vy­tvo­re­nia pred­chá­dza­jú­cej sním­ky, sa naj­skôr per­ma­nen­tne ulo­žia na vir­tuál­ny HDD a nás­led­ne sa za­čnú napĺňať no­vé re­do log sú­bo­ry.

Pre­nos úda­jov me­dzi fy­zic­kým a vir­tuál­nym po­čí­ta­čom Na pre­nos úda­jov me­dzi fy­zic­kým PC a VM ako zvy­čaj­ne pou­ží­va­me Sam­bu. Ok­rem Sam­by je dob­ré nain­šta­lo­vať aj tzv. SWAT (Sam­ba Web Ad­min Tool). Po­mo­cou kon­zo­ly SWAT do­ká­že­me veľ­mi jed­no­du­cho vy­ge­ne­ro­vať zá­klad­ný kon­fi­gu­rač­ný skript (Wizard -> Rewri­te smb.conf fi­le). Skript tre­ba dopl­niť o kon­krét­ne roz­hra­nie VMware (napr. vmnet1 na pri­po­je­nie Host-on­ly) a zdie­ľa­nie po­ža­do­va­nej zlož­ky (SWAT -> Sha­res -> Crea­te Sha­re) – poz­ri obr. 1.

Obr. 1. Zdie­ľa­nie zlož­ky me­dzi fy­zic­kým po­čí­ta­čom a VM

Nás­led­ne je pot­reb­né vy­bra­né­mu pou­ží­va­te­ľo­vi nas­ta­viť tzv. SMB hes­lo, kto­ré bu­de pou­ží­vať pri prís­tu­pe na zdie­ľa­né zlož­ky (prí­kaz smbpasswd – su­per­pou­ží­va­teľ root me­ní hes­lá ľu­bo­voľ­ným pou­ží­va­te­ľom, kon­krét­ny pou­ží­va­teľ me­ní hes­lo pre se­ba). Z VM po­tom mož­no k zdie­ľa­ným zlož­kám pris­tú­piť naj­jed­no­duch­šie za­da­ním IP ad­re­sy fy­zic­ké­ho po­čí­ta­ča (pri­de­le­nej roz­hra­niu vmnet1).

Na­bu­dú­ce…

V bu­dú­cej čas­ti se­riá­lu uká­že­me prak­tic­ký prík­lad vy­uži­tia ap­li­ká­cie Blen­der. Ne­bu­de­me opi­so­vať pros­tre­die ap­li­ká­cie ani jej mož­nos­ti, ale za­me­ria­me sa na kon­krét­ny prí­pad jej vy­uži­tia.

Zobrazit Galériu
Autor: Marek Sopko

Nechajte si posielať prehľad najdôležitejších správ emailom

Mohlo by Vás zaujímať

Ako na to

Tipy a triky: Ako na snímku obrazovky na akomkoľvek počítači s Windows?

02.12.2016 00:13

Ak snímky obrazovky robíte často apotrebujete napríklad funkcie na posun stránok alebo snímanie zobrazenia pri vyššom rozlíšení displeja, zrejme používate nejakú špecializovanú aplikáciu. Väčšina použ ...

Ako na to 1

Tipy a triky: Ako aplikácii prednastaviť spúšťanie s administrátorskými právami?

30.11.2016 00:10

Väčšina aspoň trochu skúsenejších používateľov vie, že aj keď máte na operačnom systéme Windows vytvorený administrátorský účet, aplikácie pre bezpečnosť nefungujú vždy splnými administrátorskými práv ...

Ako na to 2

Tipy a triky: Ako vypnúť uzamykaciu obrazovku vo Windows 10?

29.11.2016 00:10

Rozčuľuje vás, že pred každým prihlásením doúčtu vášho počítača musíte prejsť uzamykacou obrazovkou? Windows 10 na tejto obrazovke ukazuje čas,dátum anejakú zaujímavú fotografiu zrôznych kútov sveta. ...

Žiadne komentáre

Vyhľadávanie

Kyocera - prve-zariadenia-formatu-a4-s-vykonom-a3

Najnovšie videá