Image
7.6.2016 0 Comments

ASSEMBLER pod Windows: Systémové informácie III. (26. časť)

Späť na úvod >> Späť na programovanie >> Späť na seriál

Tentoraz budeme pokračovať opisom funkcií API, ktoré sa používajú na získavanie systémových informácií. Praktický príklad nájdete na www.pcrevue.sk v sekcii Programujeme – Assembler pod Windows.

SetVolumeLabel

Windows NT

Win 95

Win32s

Lib

Include

Áno

Áno

Nie

kernel32.lib

kernel32.inc

Funkcia SetVolumeLabel umožňuje nastaviť označenie danej jednotky na špecifikovanú hodnotu.

Syntax: BOOL SetVolumeLabel, LPCTSTR lpRootPathName, LPCTSTR lpVolumeName            

LPCTSTR lpRootPathName: Ukazovateľ na reťazec zakončený nulou, ktorý obsahuje meno cesty koreňového adresára jednotky média, ktorého názov sa má nastaviť. V prípade, ak je tento parameter NULL, použije sa médium aktuálneho adresára procesu.

LPCTSTR lpVolumeName: Ukazovateľ na reťazec zakončený nulou, ktorý obsahuje nové meno média. Ak je táto hodnota NULL, funkcia vymaže aktuálne meno média.

Výsledok funkcie: BOOL: Ak sa funkcia skončila úspešne, vráti TRUE, ak je návestie nastavené, inak je vrátená hodnota FALSE. Na bližšie určenie chyby použite funkciu GetLastError.

 

SystemParameterInfo

Windows NT

Win 95

Win32s

Lib

Include

Áno

Áno

Áno

user32.lib

user32.inc

Funkcia SystemParameterInfo sa používa na nastavenie a zisťovanie systémových parametrov. Táto funkcia tiež môže aktualizovať používateľské parametre a nastavenia. Tieto parametre opisujú vlastnosti prístupu, nastavenie klávesnice a myši, metrické sústavy, aktuálny jazykový ovládač a mnohé iné nastavenia v systéme.

Syntax: BOOL SystemParametersInfo, UINT uiAction, UINT uiParam, PVOID pvParam, UINT fWinIni

UINT uiAction: Hodnota, ktorá špecifikuje parameter systému, na ktorý sa budeme pýtať alebo ktorý budeme nastavovať. Tento parameter môže byť jedna z hodnôt, ktoré nasledujú za opisom tejto funkcie:

UINT uiParam: Premenlivý parameter, ktorého použitie závisí od akcie špecifikovanej v uiAction. Ak tento parameter nie je potrebný pre danú akciu v uiAction, nastavte ho na nulu.

PVOID pvParam: Premenlivý parameter, ktorého použitie závisí od akcie špecifikovanej v uiAction. Ak tento parameter nie je potrebný pre danú akciu v uiAction, nastavte ho na NULL.

UINT fWinIni: Príznak, ktorý určuje, či sa má aktualizovať používateľský profil a či má byť správa WM_SETTINGCHANGE poslaná všetkým top oknám. Tento parameter môže byť nula alebo jedna z nasledujúcich hodnôt: SPIF_UPDATEINIFILE – zapíše zmeny do používateľského profilu; SPIF_SENDCHANGE – pošle správu WM_SETTINGCHANGE po zmene používateľského profilu; SPIF_SENDWININICHANGE – to isté ako SPIF_SENDCHANGE.

Výsledok funkcie: BOOL: Ak sa funkcia skončila úspešne, vráti TRUE, inak je vrátená hodnota FALSE. Na bližšie určenie kódu chyby použite funkciu GetLastError.

 

HODNOTY pre uiAction:

◄SPI_GETACCESSTIMEOUT► – Vráti štruktúru ACCESSTIMEOUT, ktorá opisuje dobu (time-out) ako vlastnosť na uchovanie kľúča (sticky keys), ktoré umožňujú vytvorenie jedného kľúča v čase pre násobné sekvencie kľúča. Parameter pvParam je ukazovateľ na buffer na uloženie štruktúry ACCESSTIMEOUT. Štruktúra ACCESSTIMEOUT má tvar:

typedef struct tagACCESSTIMEOUT {

    UINT cbSize;

    DWORD dwFlags;

    DWORD iTimeOutMSec;

} ACCESSTIMEOUT;

cbSize – určuje veľkosť štruktúry v bajtoch,

dwFlags – flag špecifikujúci vlastnosti (time-out) správania pre dostupné funkcie,

iTimeOutMSec – špecifikuje dobu (time-out) v milisekundách.

 

SPI_GETANIMATION► – Vráti štruktúru ANIMATIONINFO, ktorá opisuje animačné efekty aktuálneho používateľa. Parameter pvParam je ukazovateľ na buffer na uloženie štruktúry ANIMATIONINFO. Štruktúra ANIMATIONINFO má tvar:

typedef struct tagANIMATIONINFO { 

    UINT cbSize;

    int  iMinAnimate;

} ANIMATIONINFO, FAR *LPANIMATIONINFO;

cbSize – určuje veľkosť štruktúry v bajtoch,

iMinAnimate – určuje či animácia minimize a restore je povolená (nenulová hodnota) alebo zakázaná (ak ide o nulu).

 

◄SPI_GETBEEP► – Určuje, či je zapnuté upozornenie zvukovou signalizáciou (warning beeper). Parameter pvParam je ukazovateľ na hodnotu BOOL, ktorá je nastavená na TRUE, ak je upozornenie zvukovou signalizáciou zapnuté, v opačnom prípade je to hodnota FALSE.

◄SPI_GETBORDER► – Vráti koeficient veľkosti okraja (border), ktorý mení výšku a šírku okrajov s meniteľným rozmerom v systéme. Parameter pvParam je ukazovateľ na hodnotu UINT, ktorý je nastavený na koeficient šírky okraja.

◄SPI_GETDEFAULTINPUTLANG► – Vráti handle na schému klávesnice pre systémový štandardný vstupný jazyk. Parameter pvParam je ukazovateľ na 32-bitovú hodnotu, do ktorej sa uloží handle schémy klávesnice pre štandardný jazyk. Parameter uiParam nie je využitý.

◄SPI_GETDRAGFULLWINDOWS► – Určuje, či je povolené uchytenie okna (dragging of full windows). Parameter pvParam je ukazovateľ na hodnotu BOOL, ktorá je nastavená na TRUE, ak je uchytenie okna povolené, inak je nastavená na hodnotu FALSE. Windows 95: Tento príznak je  podporovaný, iba ak je nainštalovaný Windows Plus!. Pozrite si SPI_GETWINDOWSEXTENSION.

◄SPI_GETFASTTASKSWITCH► – Tento príznak je zastaraný. Určuje, či je povolené rýchle prepínanie úloh (fast task switching). Parameter pvParam ukazuje na hodnotu BOOL, ktorá je nastavená na TRUE, ak je rýchle prepínanie úloh povolené, inak je nastavená na hodnotu FALSE.

◄SPI_GETFILTERKEYS► – Vráti informácie o štruktúre FilterKeys. Parameter pvParam ukazuje na buffer, do ktorého sa uložia informácie o štruktúre FilterKeys. Štruktúra má tvar:

typedef struct tagFILTERKEYS {

    UINT  cbSize;

    DWORD dwFlags;

    DWORD iWaitMSec;

    DWORD iDelayMSec;

    DWORD iRepeatMSec;

    DWORD iBounceMSec;

} FILTERKEYS;

cbSize – určuje veľkosť štruktúry v bajtoch,

dwFlags – nastaví bit príznaku, ktorý špecifikuje vlastnosti filtra. Sú definované nasledujúce hodnoty: FKF_AVAILABLE vlastnosti filtra sú dostupné; FKF_CLICKON počítač generuje zvuk cvaknutia, keď je stlačený alebo prijatý kláves; FKF_FILTERKEYSON vlastnosti filtra sú aktívne; FKF_HOTKEYACTIVE používateľ môže zmeniť vlastnosti filtra na aktívne alebo neaktívne stlačením klávesu SHIFT približne na osem sekúnd; FKF_HOTKEYSOUND ak je nastavený tento príznak, počítač prehrá zvuk sirény, keď používateľ zmení vlastnosti filtra na aktívne alebo neaktívne použitím klávesovej skratky (HOT KEY); FKF_CONFIRMHOTKEY iba pre Windows 95: Potvrdzovací dialógový box je zobrazený, keď sú vlastnosti filtra aktivované použitím klávesovej skratky (HOT KEY);   FKF_INDICATORiba pre Windows 95: Vizuálny indikátor je zobrazený, keď sú vlastnosti filtra aktívne.

iWaitMSec – špecifikuje dĺžku času v milisekundách, po ktorý musí používateľ stlačiť kláves skôr, než je akceptovaný počítačom,

iDelayMSec – špecifikuje dĺžku času v milisekundách, po ktorý musí používateľ stlačiť kláves skôr, ako sa znovu zopakuje,

iRepeatMSec – špecifikuje dĺžku času v milisekundách, medzi ktorým sa zopakuje stlačenie klávesu,

iBounceMSec – špecifikuje hodnotu času v milisekundách, ktorý musí uplynúť po uvoľnení klávesu skôr, než počítač akceptuje ďalšie stlačenie toho istého klávesu.

◄SPI_GETFONTSMOOTHING ► – Určuje, či je vlastnosť vyhladzovanie písma (font smoothing feature) aktívna, resp. povolená. Parameter pvParam ukazuje na hodnotu BOOL, ktorá je nastavená na TRUE, ak je vyhladzovanie písma povolené, inak je nastavená na hodnotu FALSE. Windows 95: Tento príznak je  podporovaný, iba ak je nainštalovaný Windows Plus!. Pozrite si SPI_GETWINDOWSEXTENSION.

◄SPI_GETGRIDGRANULARITY► – Vráti aktuálnu hodnotu zrnitosti mriežky desktopu. Parameter pvParam ukazuje na hodnotu UINT, do ktorej sa uloží hodnota zrnitosti.

◄SPI_GETHIGHCONTRAST► – Iba pre Windows 95: Vráti informácie o štruktúre HIGHCONTRAST, ktorá opisuje vlastnosti prístupu k vysoko kontrastnému zobrazeniu pre zrakovo postihnutých používateľov. Parameter pvParam ukazuje na buffer, do ktorého sa uloží obsah štruktúry HIGHCONTRAST. Štruktúra má tvar:

typedef struct tagHIGHCONTRAST {

    UINT             cbSize; 

    DWORD            dwFlags;

    LPTSTR           lpszDefaultScheme;

} HIGHCONTRAST, FAR* LPHIGHCONTRAST;

cbSize – určuje veľkosť štruktúry v bajtoch, 

dwFlags – špecifikuje kombináciu nasledujúcich hodnôt: HCF_AVAILABLE  – vysoko kontrastný mód je prístupný; HCF_CONFIRMHOTKEY  – potvrdzovací dialóg box sa zobrazí, keď je vysoko kontrastný mód aktivovaný pomocou klávesovej skratky (HOT KEY); HCF_HIGHCONTRASTON  – vysoko kontrastný mód je aktívny; HCF_HOTKEYACTIVE  – používateľ môže zmeniť vysoko kontrastný mód na aktívny alebo neaktívny súčasným stlačením ľavého klávesu ALT, ľavého klávesu SHIFT a klávesu PRINT SCREEN (Prt Sc);        HCF_HOTKEYAVAILABLE  – kláves pre vysoko kontrastný mód môže byť povolený. Aplikácia môže vrátiť túto hodnotu, ale nemôže ju nastaviť; HCF_HOTKEYSOUND  – počítač prehrá zvuk sirény, keď používateľ zmení vysoko kontrastný mód na aktívny alebo neaktívny použitím klávesovej skratky (HOT KEY) ;  HCF_INDICATOR  – vizuálny indikátor sa zobrazí, keď je vysoko kontrastný mód aktívny. Táto hodnota nie je používaná a je ignorovaná;     

lpszDefaultScheme – ukazovateľ na reťazec obsahujúci meno štandardnej farebnej schémy.

◄SPI_GETICONMETRICS► – Vráti metriky spojené s ikonami. Parameter pvParam obsahuje ukazovateľ na buffer, do ktorého sa uloží obsah štruktúry ICONMETRICS. Štruktúra má tvar:

typedef struct tagICONMETRICS { 

    UINT    cbSize; 

    int     iHorzSpacing;

    int     iVertSpacing;

    int     iTitleWrap;

    LOGFONT lfFont;

} ICONMETRICS, FAR *LPICONMETRICS;

cbSize – určuje veľkosť štruktúry v bajtoch,

iHorzSpacing a iVertSpacing – horizontálny a vertikálny priestor v bodoch pre každú ikonu,

iTitleWrap – ak je tento príznak nenulový, popis ikony je na novom riadku. V prípade, že je tento parameter nula, popis ikony sa nezarovnáva.

lfFont – špecifikuje font, ktorý sa použije na popis ikony.

◄SPI_GETICONTITLELOGFONT► – Vráti informáciu o písme, ktoré sa použije pre text ikony. Parameter pvParam obsahuje ukazovateľ na buffer, do ktorého sa uloží obsah štruktúry LOGFONT. Štruktúra má tvar:

typedef struct tagLOGFONT {

   LONG lfHeight;

   LONG lfWidth;

   LONG lfEscapement;

   LONG lfOrientation;

   LONG lfWeight;

   BYTE lfItalic;

   BYTE lfUnderline;

   BYTE lfStrikeOut;

   BYTE lfCharSet;

   BYTE lfOutPrecision;

   BYTE lfClipPrecision;

   BYTE lfQuality;

   BYTE lfPitchAndFamily;

   TCHAR lfFaceName[LF_FACESIZE];

} LOGFONT;

◄SPI_GETICONTITLEWRAP► – Určuje, či je zarovnanie popisu ikony povolené alebo zakázané. Parameter pvParam ukazuje na hodnotu BOOL, ktorá je nastavená na TRUE, ak je zarovnanie popisu ikony povolené, inak je nastavená na hodnotu FALSE.

◄SPI_GETKEYBOARDDELAY► – Vráti nastavenie oneskorenia opakovania klávesu pre klávesnicu. Parameter pvParam je ukazovateľ na hodnotu UINT, do ktorej sa uloží aktuálne nastavenie oneskorenia opakovania klávesu pre klávesnicu.

◄SPI_GETKEYBOARDPREF► – Určuje, či si používateľ praje, aby aplikácie zobrazovali rozhranie skrytej klávesnice pre používateľov, ktorý uprednostňujú používanie klávesnice namiesto myši. Parameter pvParam ukazuje na hodnotu BOOL, ktorá je nastavená na TRUE, pokiaľ je splnená táto podmienka, inak je parameter pvParam nastavený na hodnotu FALSE.

◄SPI_GETKEYBOARDSPEED► – Vráti nastavenie opakovania klávesu. Parameter pvParam je ukazovateľ na hodnotu UINT, do ktorej sa uloží aktuálne nastavenie opakovania pre klávesnicu.

◄SPI_GETLOWPOWERACTIVE► – Určuje, či je, resp. či nie je aktívny mód šetrenia obrazovky. Toto umožňuje šetričom obrazovky prispôsobiť ich prostredie na kompenzáciu v situáciách nízkeho odberu (low-power). Parameter pvParam ukazuje na hodnotu BOOL, ktorá je nastavená na TRUE, ak je mód šetrenia obrazovky aktívny, inak je parameter pvParam nastavený na hodnotu FALSE. Tento príznak nie je podporovaný pre 32-bitové aplikácie na Windows NT alebo Windows 95. Podporovaný je iba na Windows 95 a iba pre 16-bitové aplikácie Windows.

◄SPI_GETLOWPOWERTIMEOUT► – Získa faktor časového zdržania pre zhasnutie obrazovky. Tento príznak nie je podporovaný pre 32-bitové aplikácie na Windows NT alebo Windows 95. Podporovaný je iba na Windows 95 a iba pre 16-bitové aplikácie Windows. V prípade, že je použitá podmienka nízkeho odberu, môže šetrič obrazovky použiť rôzne faktory časového zdržania pre vstup do módu šetrenia obrazovky. Parameter pvParam ukazuje na hodnotu UINT, do ktorej sa uloží aktuálny faktor časového zdržania pre vstup do módu šetrenia obrazovky.

◄SPI_GETMENUDROPALIGNMENT► – Určuje, či sa pop-up menu zarovná doľava alebo doprava. Parameter pvParam ukazuje na hodnotu BOOL, ktorá je nastavená na TRUE, ak sa pop-up menu zarovná doprava, inak je parameter pvParam nastavený na hodnotu FALSE.

◄SPI_GETMINIMIZEDMETRICS► – Vráti štruktúru MINIMIZEDMETRICS, ktorá opisuje mernú sústavu minimalizovaného okna. Parameter pvParam obsahuje ukazovateľ na buffer, do ktorého sa uložia dáta štruktúry MINIMIZEDMETRICS. Štruktúra má tvar:

typedef struct tagMINIMIZEDMETRICS { 

    UINT    cbSize;

    int     iWidth;

    int     iHorzGap;

    int     iVertGap;

    int     iArrange;

}   MINIMIZEDMETRICS, FAR *LPMINIMIZEDMETRICS;

◄SPI_GETMOUSE► – Vráti prah a rýchlosť myši. Parameter pvParam ukazuje na pole hodnôt UINT. Tieto celé čísla predstavujú x-ové posunutie, y-ové posunutie a rýchlosť myši. Na zistenie podrobnosti si pozrite funkciu mouse_event.

◄SPI_GETMOUSEHOVERHEIGHT► – Iba pre Windows NT: vráti výšku štvorca v bodoch, vnútri ktorého zostal ukazovateľ myši. Pre funkciu TrackMouseEvent generuje správu WM_MOUSEHOVER. Parameter pvParam ukazuje na hodnotu UINT, do ktorej sa uloží výška v bodoch.

◄SPI_GETMOUSEHOVERTIME► – Iba pre Windows NT: vráti čas v milisekundách, pokým zostal ukazovateľ myši v pravouholníku, pre funkciu TrackMouseEvent generuje správu WM_MOUSEHOVER. Parameter pvParam ukazuje na hodnotu UINT, do ktorej sa uloží čas v milisekundách.

◄SPI_GETMOUSEHOVERWIDTH► – Iba pre Windows NT: vráti šírku štvorca v bodoch, vnútri ktorého zostal ukazovateľ myši. Pre funkciu TrackMouseEvent generuje správu WM_MOUSEHOVER. Parameter pvParam ukazuje na hodnotu UINT, do ktorej sa uloží šírka v bodoch.

◄SPI_GETMOUSEKEYS► – Vráti informácie o vlastnostiach prístupu k tlačidlám myši. Tieto údaje sú uložené v štruktúre MOUSEKEYS. Parameter pvParam obsahuje ukazovateľ na buffer, do ktorého sa uložia dáta štruktúry MOUSEKEYS. Tvar štruktúry je:

typedef struct _MOUSEKEYS {

    DWORD cbSize;

    DWORD dwFlags;

    DWORD iMaxSpeed;

    DWORD iTimeToMaxSpeed;

    DWORD iCtrlSpeed;

    DWORD dwReserved1;

    DWORD dwReserved2;

} MOUSEKEYS;

◄SPI_GETMOUSETRAILS► – Iba pre Windows 95: indikuje, či je funkcia Mouse Trails povolená. Táto funkcia zlepšuje viditeľnosť kurzora myši pri aktivite. Parameter pvParam je ukazovateľ na hodnotu INT. Ak je táto hodnota nula alebo jedna, funkcia je blokovaná. V prípade, že je táto hodnota väčšia ako jedna, funkcia je povolená.

◄SPI_GETNONCLIENTMETRICS► – Vráti metrickú sústavu nepoužívateľskej plochy neminimalizovaného okna v štruktúre NONCLIENTMETRICS. Parameter pvParam obsahuje ukazovateľ na buffer, do ktorého sa uložia dáta štruktúry NONCLIENTMETRICS. Štruktúra má tvar:

typedef struct tagNONCLIENTMETRICS { 

    UINT    cbSize;

    int     iBorderWidth;

    int     iScrollWidth;

    int     iScrollHeight;

    int     iCaptionWidth;

    int     iCaptionHeight;

    LOGFONT lfCaptionFont;

    int     iSmCaptionWidth;

    int     iSmCaptionHeight;

    LOGFONT lfSmCaptionFont;

    int     iMenuWidth;

    int     iMenuHeight;

    LOGFONT lfMenuFont;

    LOGFONT lfStatusFont;

    LOGFONT lfMessageFont;

} NONCLIENTMETRICS, FAR* LPNONCLIENTMETRICS;

◄SPI_GETPOWEROFFACTIVE► – Tento príznak nie je podporovaný pre 32-bitové aplikácie na Windows NT alebo Windows 95. Podporovaný je iba na Windows 95 a iba pre 16-bitové aplikácie Windows. Určuje, či je povolená fáza power-off šetrenia obrazovky. Parameter pvParam ukazuje na hodnotu BOOL, ktorá je nastavená na TRUE, pokiaľ je fáza power-off povolená, inak je parameter pvParam nastavený na hodnotu FALSE.

◄SPI_GETPOWEROFFTIMEOUT► – Tento príznak nie je podporovaný pre 32-bitové aplikácie na Windows NT alebo Windows 95. Podporovaný je iba na Windows 95 a iba pre 16-bitové aplikácie Windows. Vráti hodnotu časového zdržania pre fázu power-off šetrenia obrazovky. Parameter pvParam ukazuje na hodnotu UINT, do ktorej sa uloží aktuálny faktor časového zdržania pre vstup do fázy power-off šetrenia obrazovky.

◄SPI_GETSCREENREADER► – Iba pre Windows 95: určuje, či je prítomný program prekreslenia obrazovky, ktorý presmeruje textové dáta do Braillovho zobrazenia písma alebo syntetizátora reči. Tieto údaje umožňujú aplikáciám, aby povolili softvér pre zrakovo postihnutých používateľov. Parameter pvParam ukazuje na hodnotu BOOL, ktorá je nastavená na TRUE, pokiaľ je program prekreslenia obrazovky inštalovaný, inak je parameter pvParam nastavený na hodnotu FALSE.

◄SPI_GETSCREENSAVEACTIVE► – Určuje, či je alebo nie je povolený šetrič obrazovky. Parameter pvParam ukazuje na hodnotu BOOL, ktorá je nastavená na TRUE, pokiaľ je šetrič obrazovky povolený, inak je parameter pvParam nastavený na hodnotu FALSE.

◄SPI_GETSCREENSAVETIMEOUT► – Vráti hodnotu časového zdržania pre šetrenie obrazovky. Parameter pvParam ukazuje na hodnotu UINT, do ktorej sa uloží hodnota časového zdržania v milisekundách.

◄SPI_GETSERIALKEYS► – Vráti štruktúru SERIALKEYS, ktorá opisuje vlastnosti prístupu k sériovým kľúčom. Parameter pvParam obsahuje ukazovateľ na buffer, do ktorého sa uložia dáta štruktúry SERIALKEYS. Štruktúra má tvar:

typedef struct tagSERIALKEYS {

    DWORD cbSize;

    DWORD dwFlags;

    LPSTR lpszActivePort;

    LPSTR lpszPort;

    DWORD iBaudRate;

    DWORD iPortState;

} SERIALKEYS, FAR* LPSERIALKEYS;

◄SPI_GETSHOWSOUNDS► – Určuje, či používateľ uprednostňuje vizuálnu reprezentáciu zvuku. To umožňuje aplikáciám, aby povolili softvér pre sluchovo postihnutých používateľov s výstupom zvuku ako grafických dát. Parameter pvParam obsahuje ukazovateľ na hodnotu BOOL, ktorá je nastavená na TRUE, pokiaľ je povolená vlastnosť ukáž zvuky, inak je parameter pvParam nastavený na hodnotu FALSE. Táto hodnota je ekvivalentná volaniu funkcie GetSystemMetrics s parametrom SM_SHOWSOUNDS. 

◄SPI_GETSNAPTODEFBUTTON► – Iba pre Windows NT: Určuje, či je povolená funkcia snap_to_default_button. Ak je funkcia povolená, kurzor myši sa automaticky presunie na default tlačidlo „OK“ alebo „Apply“ v dialógovom okne. Parameter pvParam obsahuje ukazovateľ na hodnotu BOOL, ktorá je nastavená na TRUE, ak je funkcia aktívna, alebo na FALSE, ak je funkcia neaktívna.

◄SPI_GETSOUNDSENTRY► – Vráti štruktúru SOUNDSENTRY, ktorá opisuje parametre vlastností prístupu k výstražnému zvuku. Parameter pvParam obsahuje ukazovateľ na buffer, do ktorého sa uložia dáta štruktúry SOUNDSENTRY. Štruktúra má tvar:

typedef struct tagSOUNDSENTRY {

    UINT cbSize;

    DWORD dwFlags;

    DWORD iFSTextEffect;

    DWORD iFSTextEffectMSec;

    DWORD iFSTextEffectColorBits;

    DWORD iFSGrafEffect;

    DWORD iFSGrafEffectMSec;

    DWORD iFSGrafEffectColor;

    DWORD iWindowsEffect;

    DWORD iWindowsEffectMSec;

    LPTSTR lpszWindowsEffectDLL;

    DWORD iWindowsEffectOrdinal;

} SOUNDSENTRY, *LPSOUNDSENTRY;

◄SPI_GETSTICKYKEYS► – Vráti štruktúru STICKYKEYS, ktorá opisuje parametre vlastností prístupu ku kľúčom sticky. Parameter pvParam obsahuje ukazovateľ na buffer, do ktorého sa uložia dáta štruktúry STICKYKEYS. Štruktúra má tvar:

typedef struct tagSTICKYKEYS {

    DWORD cbSize;

    DWORD dwFlags;

} STICKYKEYS, *LPSTICKYKEYS;

◄SPI_GETTOGGLEKEYS► – Vráti štruktúru TOGGLEKEYS, ktorá opisuje parametre vlastností prístupu k prepínacím kľúčom toggle keys. Prepínací kľúč má za následok produkovanie vysokého šumu, keď je modifikovaný kláves stlačený, a hlbokého tónu, keď je kláves uvoľnený. Parameter pvParam obsahuje ukazovateľ na buffer, do ktorého sa uložia dáta štruktúry TOGGLEKEYS. Štruktúra má tvar:

typedef struct tagTOGGLEKEYS {

    DWORD cbSize;

    DWORD dwFlags;

} TOGGLEKEYS;

◄SPI_GETWHEELSCROLLLINES► – Iba pre Windows NT: vráti počet riadkov, o ktoré sa posunú napr. údaje v listboxe, keď používateľ pootočí kolieskom myši. Parameter pvParam obsahuje ukazovateľ na hodnotu UINT, do ktorej sa uloží počet riadkov. Štandardne sa vráti hodnota 3.

◄SPI_GETWINDOWSEXTENSION► – Iba pre Windows 95: indikuje, či je inštalované rozšírenie Windows, tzv. Windows Plus!. Parameter uiParam nastavte na 1. Parameter pvParam nie je použitý. Funkcia vráti TRUE, ak je rozšírenie nainštalované, alebo FALSE, ak nie je.

◄SPI_GETWORKAREA► – Vráti veľkosť pracovnej plochy (desktop). Ide o plochu nad panelom, v ktorom sa nachádza tlačidlo START. Nastavte parameter pvParam na adresu buffera RECT, do ktorého sa uloží merná sústava pracovnej plochy v obrazových bodoch. Štruktúra RECT má tvar:

typedef struct _RECT {

    LONG left;

    LONG top;

    LONG right;

    LONG bottom;

} RECT;

 

Literatúra

  1. Simon, R. J. – Gouker, M. – Barnes, B. C.: Win32 API. Zväzok 1, 2, 3. UNIS publishing, Brno 1997.
  2. Richter, J.: Windows pro pokročilé a experty. Computer Press, Praha 1997.
  3. Petzold, Ch.: Programování ve Windows. Win32 API. Computer Press, Praha 1999.

Nechajte si posielať prehľad najdôležitejších správ emailom

Mohlo by Vás zaujímať

Ako na to

Ako zbaviť fotky hmly

08.12.2016 11:59

Hmla alebo dym sú často veľmi kreatívne nástroje. No všetkého veľa škodí. Fotka potom stráca kontrast a v podstate na nej nič nevidieť. Hmlu môžete neraz následnými úpravami odstrániť alebo zredukovať ...

Ako na to

Užitočné SW nástroje

08.12.2016 11:53

AllDup v4.0.3 Určenie: program na vyhľadávanie a odstraňovanie duplicitných súborov Vlastnosti: duplicitné súbory sa vyhľadávajú len na zvolených diskových jednotkách alebo len v rámci vybraných ...

Ako na to

Fotografovanie s bleskom

08.12.2016 11:47

Ak máte moderný fotoaparát so vstavaným alebo externým bleskom, zdá sa vám téma článku triviálna. Jednoducho nastavíte vhodný režim, vyberiete najlepšiu kompozíciu záberu, exponujete a o zvyšok sa už ...

Žiadne komentáre

Vyhľadávanie

Kyocera - prve-zariadenia-formatu-a4-s-vykonom-a3

Najnovšie videá