Image
7.6.2016 0 Comments

ASSEMBLER pod Windows: Systémové informácie II (25. časť)

Späť na úvod >> Späť na programovanie >> Späť na seriál

V predchádzajúcej časti sme preberali funkcie API na získavanie informácií zo systému. Tentoraz sa pozrieme, aké funkcie API máme k dispozícii na nastavovanie systémových informácií. Praktický príklad opäť nájdete na www.pcrevue.sk v sekcii Programujeme – Assembler pod Windows.

GetTimeZoneInformation

Windows NT

Win 95

Win32s

Lib

Include

Áno

Áno

Nie

kernel32.lib

kernel32.inc

Funkcia GetTimeZoneInformation vráti štruktúru TIME_ZONE_INFORMATION, ktorá opisuje časovú zónu. Obsahuje dve štruktúry SYSTEMTIME, ktoré určujú začiatok a koniec letného času, ako aj rôzne pravidlá pre prevod systémového na lokálny čas.

Syntax: DWORD GetTimeZoneInformation, LPTIME_ZONE_INFORMATION lpTimeZoneInformation

LPTIME_ZONE_INFORMATION lpTimeZoneInformation:  Ukazovateľ na štruktúru LPTIME_ZONE_INFORMATION, do ktorej sa uložia dáta o špecifikovanej časovej zóne. Štruktúra má tvar:

 

TIME_ZONE_INFORMATION STRUCT

  Bias          DWORD       ?

  StandardName  WORD        32 dup(?)

  StandardDate  SYSTEMTIME  <>

  StandardBias  DWORD       ?

  DaylightName  WORD        32 dup(?)

  DaylightDate  SYSTEMTIME  <>

  DaylightBias  DWORD       ?

TIME_ZONE_INFORMATION ENDS

 

Bias – prispôsobenie na greenwichský čas UTC (Universal Time Coordination) v minútach

StandardName – meno časovej zóny

StandardDate – svetový dátum a čas, keď sa letný čas mení na štandardný čas; ak nie je letný čas, nastavte prvok wMonth na nulu

StandardBias – štandardné prispôsobenie minúty na prevod na štandardný čas; obyčajne nula

DaylightName – meno letného času pre túto zónu

DaylightDate – dátum a čas UTC (Universal Time Coordination), keď sa štandardný čas mení na letný čas; ak nie je letný čas, nastavte prvok wMonth na nulu

DaylightBias – počet minút, ktoré sa pridajú počas letného času

Výsledok funkcie: DWORD: Ak sa funkcia skončila úspešne, vráti jednu z nasledujúcich hodnôt: TIME_ZONE_ID_UNKNOWN – Windows nemôžu nájsť aktuálnu časovú zónu. Toto sa môže objaviť, pokiaľ je volaná funkcia SetTimeZoneInformation a štruktúra TIME_ZONE_INFORMATION neobsahuje príslušné dáta. TIME_ZONE_ID_STANDARD – táto hodnota znamená, že Windows našli časovú zónu, ktorá je v rozsahu štandardného času. TIME_ZONE_ID_DAYLIGHT – indikuje, že Windows zistili časovú zónu, ktorá je v rozsahu letného času. Ak je vrátená hodnota 0xFFFFFFFF, použite funkciu GetLastError, aby ste zistili príčinu chyby.

 

GetUserDefaultLangID

Windows NT

Win 95

Win32s

Lib

Include

Áno

Áno

Áno

kernel32.lib

kernel32.inc

Funkcia GetUserDefaultLangID vráti identifikátor jazyka (LANGID) implicitnej lokalizácie používateľa.

Syntax: LANGID GetUserDefaultLangID

Táto funkcia nemá žiadne parametre.

Výsledok funkcie: LANGID: Ak sa funkcia skončila úspešne, vráti ID jazyka implicitnej lokalizácie používateľa.

 

GetUserDefaultLCID

Windows NT

Win 95

Win32s

Lib

Include

Áno

Áno

Áno

kernel32.lib

kernel32.inc

Funkcia GetUserDefaultLCID vráti identifikátor lokalizácie (LCID) implicitnej lokalizácie používateľa. Je to aktuálna lokalizácia okrem lokalizácie threadu, ktorá je nastavená volaním funkcie SetThreadLocale.

Syntax: LCID GetUserDefaultLCID

Táto funkcia nemá žiadne parametre.

Výsledok funkcie: LCID: Ak sa funkcia skončila úspešne, vráti ID lokalizácie implicitnej lokalizácie používateľa.

 

GetVersion

Windows NT

Win 95

Win32s

Lib

Include

Áno

Áno

Áno

kernel32.lib

kernel32.inc

Funkcia GetVersion vráti číslo verzie Windows. Táto funkcia nemá žiadne parametre.

Syntax: DWORD GetVersion

Výsledok funkcie: DWORD: Ak sa funkcia skončila úspešne, návratovou hodnotou sú majoritné a minoritné čísla verzií Windows. Nižšie slovo obsahuje číslo verzie Windows. Vyšší bajt je číslo revízie, nižší bajt je majoritné číslo revízie (4 – pre Windows 95). Vyššie slovo obsahuje kód, ktorý určuje, či ide o platformu NT (vyšší bit nie je nastavený) alebo Win32s (vyšší bit je nastavený).

 

GetVersionEx

Windows NT

Win 95

Win32s

Lib

Include

Áno

Áno

Áno

kernel32.lib

kernel32.inc

Funkcia GetVersionEx vráti úplnú informáciu o identifikácii verzie vrátane majoritnej a minoritnej  verzie Windows a výrobného čísla. Táto informácia je vrátená v štruktúre OSVERSIONINFO.

Syntax: BOOL GetVersionEx, LPOSVERSIONINFO lpVersionInformation        

LPOSVERSIONINFO lpVersionInformation: Ukazovateľ na štruktúru OSVERSIONINFO. Štruktúra má tvar:

 

OSVERSIONINFOA STRUCT

  dwOSVersionInfoSize   DWORD      ?

  dwMajorVersion        DWORD      ?

  dwMinorVersion        DWORD      ?

  dwBuildNumber         DWORD      ?

  dwPlatformId          DWORD      ?

  szCSDVersion          BYTE 128 dup (?)

OSVERSIONINFOA ENDS

 

dwOSVersionInfoSize – veľkosť štruktúry v bajtoch

dwMajorVersion – majoritné číslo verzie operačného systému

dwMinorVersion – minoritné číslo verzie operačného systému

dwBuildNumber – výrobné číslo operačného systému

dwPlatformId – platforma operačného systému. Tento člen môže nadobúdať jednu z nasledujúcich hodnôt (hodnota – platforma):  VER_PLATFORM_WIN32s – Win32s na Windows 3.1, VER_PLATFORM_WIN32_WINDOWS – Win32 na Windows 95, VER_PLATFORM_WIN32_NT – Win32 na Windows NT

szCSDVersion – nulou zakončený reťazec opisujúci daný systém, napríklad: "Service Pack 3"

Výsledok funkcie: BOOL: Pri úspešnom ukončení funkcie sa vráti hodnota TRUE, v opačnom prípade sa vráti hodnota FALSE.

 

GetVolumeInformation

Windows NT

Win 95

Win32s

Lib

Include

Áno

Áno

Áno

kernel32.lib

kernel32.inc

Funkcia GetVolumeInformation vráti label (návestie) média a dáta o systéme súborov pre danú jednotku (zariadenie).

Syntax: BOOL GetVolumeInformation, LPCTSTR lpRootPathName, LPTSTR lpVolumeNameBuffer,

DWORD nVolumeNameSize, LPDWORD lpVolumeSerialNumber, LPDWORD lpMaximumComponentLength, LPDWORD lpFileSystemFlags,  LPTSTR lpFileSystemNameBuffer, DWORD nFileSystemNameSize

LPCTSTR lpRootPathName: Ukazovateľ na reťazec, ktorý obsahuje meno cesty koreňového adresára média, na ktoré sa pýtame. Musí to byť reťazec zakončený nulou. Ak je tento parameter NULL, ako koreňový adresár je použitý aktuálny adresár.

LPTSTR lpVolumeNameBuffer: Ukazovateľ na buffer, v ktorom je uložené meno média ako reťazec zakončený nulou. Meno alebo label média sa obvykle nastavuje pri formátovaní disku.

DWORD nVolumeNameSize: Počet bajtov, ktoré obsahuje buffer lpVolumeNameBuffer.

LPDWORD lpVolumeSerialNumber: Ukazovateľ na hodnotu DWORD, do ktorej sa uloží sériové číslo média.

LPDWORD lpMaximumComponentLength: Ukazovateľ na hodnotu DWORD, ktorá je maximálnou dĺžkou nejakej súčasti v mene cesty. Časť systému súborov je akákoľvek časť nachádzajúca sa medzi znakmi backslashes (\\). V  systéme súborov VFAT (Windows 95), HPFS (High-Performance File System) (OS/2) alebo NTFS (Windows 2000) sú podporované dlhé mená súborov a bude vrátená hodnota 255. Táto informácia je obsiahnutá iba v systéme, ktorý podporuje dlhé mená súborov.

LPDWORD lpFileSystemFlags: Ukazovateľ na hodnotu DWORD, ktorá opisuje atribúty systému súborov s množinou nasledujúcich príznakov. FS_CASE_IS_PRESERVED, FS_CASE_SENSITIVE – systém súborov môže vykonať vyhľadanie súborov, pričom sa budú rozlišovať veľké a malé písmená, FS_UNICODE_STORED_ON_DISK – mená súborov sú uložené ako reťazce Unicode, FS_PERSISTENT_ACLS – systém súborov uloží zoznamy riadenia prístupu (ACL) pre dáta uložené v systéme súborov a použije ich na reguláciu prístupu k dátam. NTFS je príkladom súborového systému, ktorý používa ACL vo svojich prístupoch k dátam. FS_FILE_COMPRESSION        – súborový systém podporuje komprimovanie (príkladom môže byť NTFS), FS_VOL_IS_COMPRESSED.

LPTSTR lpFileSystemNameBuffer: Ukazovateľ na buffer, do ktorého sa uloží meno systému súborov. Systém vráti reťazec zakončený nulou. Ak nie je požadované žiadne meno systému súborov, môže byť tento parameter NULL.

DWORD nFileSystemNameSize: Počet znakov, ktoré obsahuje buffer lpFileSystemNameBuffer. Tento parameter je ignorovaný, pokiaľ lpFileSystemNameBuffer je NULL.

Výsledok funkcie: BOOL: Pri úspešnom ukončení funkcie sa vráti hodnota TRUE, v opačnom prípade sa vráti hodnota FALSE. Na bližšie určenie kódu chyby použite funkciu GetLastError.

 

GetWindowsDirectory

Windows NT

Win 95

Win32s

Lib

Include

Áno

Áno

Áno

kernel32.lib

kernel32.inc

Funkcia GetWindowsDirectory vráti meno adresára, v ktorom je nainštalovaný operačný systém Windows.

Syntax: UINT GetWindowsDirectory, LPTSTR lpBuffer, UINT uSize

LPTSTR lpBuffer: Ukazovateľ na buffer, do ktorého sa uloží meno adresára Windows. Meno adresára môže byť dlhé MAX_PATH znakov, takže je odporúčaný buffer s dĺžkou MAX_PATH+1.

UINT uSize: Veľkosť buffera, do ktorého sa uloží meno adresára Windows.

Výsledok funkcie: UINT: Pri úspešnom ukončení funkcie sa vráti počet znakov zapísaných do buffera (tento počet nezahŕňa zakončovaciu nulu), inak sa vráti nula. V prípade, že sa funkcia skončí s chybou z dôvodu nedostatočne veľkého buffera, návratová hodnota určuje počet bajtov potrebných na uloženie mena adresára Windows. Táto hodnota obsahuje jeden bajt pre znak nuly, ktorý zakončuje reťazec. Na bližšie určenie kódu chyby použite funkciu GetLastError.

 

SetComputerName

Windows NT

Win 95

Win32s

Lib

Include

Áno

Áno

Nie

kernel32.lib

kernel32.inc

Funkcia SetComputerName umožní zmeniť meno počítačového systému. Zmena sa prejaví až pri ďalšom reštarte počítača.

Syntax: BOOL SetComputerName, LPCTSTR lpComputerName

LPCTSTR lpComputerName: Ukazovateľ na reťazec zakončený nulou, ktorý obsahuje nové meno počítačového systému. Tento reťazec môže mať dĺžku maximálne MAX_COMPUTERNAME znakov.

Výsledok funkcie: BOOL: Pri úspešnom ukončení funkcie sa vráti hodnota TRUE, v opačnom prípade sa vráti hodnota FALSE.

 

SetCurrentDirectory

Windows NT

Win 95

Win32s

Lib

Include

Áno

Áno

Áno

kernel32.lib

kernel32.inc

Funkcia SetCurrentDirectory umožní zmeniť aktuálny adresár pre aktuálny proces.

Syntax: BOOL SetCurrentDirectory, LPCTSTR lpPathName

LPCTSTR lpPathName: Ukazovateľ na reťazec zakončený nulou, ktorý určuje cestu, ktorá sa má nastaviť pre nový aktuálny adresár. Tento reťazec môže byť maximálne dlhý MAX_PATH + 1 znakov vrátane zakončovacej nuly. Cesta môže byť relatívna alebo môže mať úplný tvar.

Výsledok funkcie: BOOL: Pri úspešnom ukončení funkcie sa vráti hodnota TRUE, v opačnom prípade sa vráti hodnota FALSE. Na bližšie určenie kódu chyby použite funkciu GetLastError.

 

SetEnvironmentVariable

Windows NT

Win 95

Win32s

Lib

Include

Áno

Áno

Áno

kernel32.lib

kernel32.inc

Funkcia SetEnvironmentVariable nastaví hodnoty premenných prostredia pre aktuálny proces.

Syntax: BOOL SetEnvironmentVariable, LPCTSTR lpName, LPCTSTR lpValue

LPCTSTR lpName: Ukazovateľ na reťazec zakončený nulou, ktorý špecifikuje meno premennej prostredia, ktorej hodnota sa má nastaviť.

LPCTSTR lpValue: Ukazovateľ na reťazec zakončený nulou, ktorý obsahuje novú hodnotu špecifikovanej premennej prostredia. Ak je táto hodnota NULL, premenná prostredia sa zmaže.

Výsledok funkcie: BOOL: Pri úspešnom ukončení funkcie sa vráti hodnota TRUE, v opačnom prípade sa vráti hodnota FALSE. Na bližšie určenie kódu chyby použite funkciu GetLastError.

 

SetLocalTime

Windows NT

Win 95

Win32s

Lib

Include

Áno

Áno

Nie

kernel32.lib

kernel32.inc

Funkcia SetLocalTime zmení aktuálny lokálny čas a dátum.

Syntax: BOOL SetLocalTime, CONST SYSTEMTIME *lpSystemTime   

CONST SYSTEMTIME *lpSystemTime: Ukazovateľ na štruktúru SYSTEMTIME, ktorá obsahuje dátum a čas, ktorý sa má nastaviť. Štruktúra SYSTEMTIME má tvar:

 

SYSTEMTIME STRUCT

  wYear         WORD ?

  wMonth        WORD ?

  wDayOfWeek    WORD ?

  wDay          WORD ?

  wHour         WORD ?

  wMinute       WORD ?

  wSecond       WORD ?

  wMilliseconds WORD ?

SYSTEMTIME ENDS

 

wYear – je rok, napríklad: 2002

wMonth – je mesiac, napríklad: január=1, február=2, marec=3...

wDayOfWeek – deň v týždni, napríklad: nedeľa=0, pondelok=1, utorok=2...

wDay – deň v mesiaci, napríklad: prvý deň=1, druhý deň=2...

wHour – hodina; 1-12 alebo 0-23 v závislosti od lokálneho nastavenia

wMinute – minúta 0-59

wSecond – sekunda 0-59

wMilliseconds – milisekunda 0-999

Výsledok funkcie: BOOL: Pri úspešnom ukončení funkcie sa vráti hodnota TRUE, v opačnom prípade sa vráti hodnota FALSE. Na bližšie určenie kódu chyby použite funkciu GetLastError.

 

SetSysColors

Windows NT

Win 95

Win32s

Lib

Include

Áno

Áno

Nie

kernel32.lib

kernel32.inc

Funkciou SetSysColors nastavíte systémové farby pre jeden alebo viac obrazových elementov (prvkov). Systémové farby sú nastavené pre obrazové elementy (prvky) globálne. Správa WM_SYSCOLORCHANGE sa zašle všetkým oknám, aby boli informované o zmene farby. Windows potom automaticky prekreslí všetky komponenty (prvky) všetkých viditeľných okien.

Syntax: BOOL WINAPI SetSysColors, int cElements, CONST INT *lpaElements, CONST COLORREF *lpaRgbValues

int cElements: Počet prvkov v zozname obrazových elementov lpaElements, ktoré sa majú modifikovať. Toto by tiež mal byť počet prvkov COLORREF v zozname lpaRgbValues.

CONST INT *lpaElements: Zoznam obrazových elementov. Nasleduje úplný zoznam obrazových elementov:

COLOR_3DDKSHADOW – tmavá tieňová farba pre trojrozmerné obrazové elementy

COLOR_3DFACE, COLOR_BTNFACE – tvárová farba pre trojrozmerné obrazové elementy

COLOR_3DHILIGHT, COLOR_3DHIGHLIGHT, COLOR_BTNHILIGHT, COLOR_BTNHIGHLIGHT

veľmi svetlá farba pre trojrozmerné obrazové elementy (pre hrany smerom k zdroju svetla)

COLOR_3DLIGHT – svetlá farba pre trojrozmerné obrazové elementy (pre hrany smerom k zdroju svetla)

COLOR_3DSHADOW, COLOR_BTNSHADOW – tieňová farba pre trojrozmerné obrazové elementy (pre hrany smerom k zdroju svetla)

COLOR_ACTIVEBORDER – farba okraja práve aktívneho okna

COLOR_ACTIVECAPTION – farba titulkového pruhu práve aktívneho okna; ak titulkový pruh je zložený z dvoch farieb (gradient), potom COLOR_ACTIVECAPTION určuje farbu naľavo od stredu titulkového pruhu

COLOR_GRADIENTACTIVECAPTION – farba titulkového pruhu práve aktívneho okna; ak titulkový pruh je zložený z dvoch farieb (gradient), potom COLOR_GRADIENTACTIVECAPTION určuje farbu napravo od stredu titulkového pruhu

COLOR_APPWORKSPACE – farba pozadia MDI (Multiple Document Interface) aplikácií

COLOR_BACKGROUND, COLOR_DESKTOP – farba Desktopu Windows

COLOR_BTNFACE – tvárová farba tlačidiel

COLOR_BTNHILIGHT – veľmi svetlá farba pre okraje tlačidiel

COLOR_BTNSHADOW – farba tieňového okraja tlačidiel

COLOR_BTNTEXT – farba textu na tlačidlách

COLOR_CAPTIONTEXT – farba textu titulkového pruhu, tlačidiel na zmenu veľkosti okna a šípok  scroll baru

COLOR_GRAYTEXT – farba sivého textu; táto farba sa používa na znázornenie zakázaných volieb; pokiaľ aktuálny ovládač zariadenia nepodporuje úplne sivú farbu, je táto hodnota nastavená na nulu

COLOR_HIGHLIGHT – farba pozadia označených položiek (napríklad v zozname)

COLOR_HIGHLIGHTTEXT – farba textu označených položiek (napríklad v zozname)

COLOR_INACTIVEBORDER – farba okraja neaktívneho okna

COLOR_INACTIVECAPTION – farba titulkového pruhu práve neaktívneho okna; ak titulkový pruh je zložený z dvoch farieb (gradient), potom COLOR_INACTIVECAPTION určuje farbu naľavo od stredu titulkového pruhu

COLOR_GRADIENTINACTIVECAPTION – farba titulkového pruhu práve neaktívneho okna; ak titulkový pruh je zložený z dvoch farieb (gradient), potom COLOR_GRADIENTINACTIVECAPTION určuje farbu napravo od stredu titulkového pruhu

COLOR_INACTIVECAPTIONTEXT – farba textu titulkového pruhu neaktívneho okna

COLOR_INFOBK – farba pozadia pre tooltip (krátky text opisujúci daný ovládací prvok)

COLOR_INFOTEXT – farba textu pre tooltip

COLOR_MENU  – farba pozadia menu

COLOR_MENUTEXT – farba textu v menu

COLOR_SCROLLBAR – farba scroll baru

COLOR_MSGBOX – farba pozadia systémových dialógových okien a okien správ

COLOR_MSGBOXTEXT – farba testu systémových dialógových okien a okien správ

COLOR_WINDOW – farba pozadia okna

COLOR_WINDOWFRAME – farba rámu okna Window frame

COLOR_WINDOWTEXT – farba textu v okne

CONST COLORREF *lpaRgbValues: Ukazovateľ na zoznam hodnôt COLORREF, ktoré sú pridelené obrazovým elementom uvedených v lpaElements. Na vytvorenie nových farieb špecifikovaním červenej, zelenej a modrej zložky použije makro RGB.

 

RGB macro red, green, blue

       xor eax, eax

       mov ah, blue

       shl eax,8

       mov ah, green

       mov al,red

endm

 

Hodnota každej zložky sa mení medzi 0 a 255 v závislosti od príspevku každej zložky pre kompozitnú farbu. Nula indikuje, že zložka farby nie je prítomná, a 255 znamená, že farba je plne prítomná (maximálny jas).

Výsledok funkcie: BOOL: Pri úspešnom ukončení funkcie sa vráti hodnota TRUE, v opačnom prípade sa vráti hodnota FALSE. Na bližšie určenie kódu chyby použite funkciu GetLastError.

 

SetSystemPowerState

Windows NT

Win 95

Win32s

Lib

Include

Nie

Áno

Nie

kernel32.lib

kernel32.inc

Funkcia SetSystemPowerState prepne systém do stavu suspend. Počas stavu suspend sa minimalizuje spotreba energie.

Syntax: BOOL SetSystemPowerState, BOOL fSuspend, BOOL fForce

BOOL fSuspend: Metóda prerušenia. Tento parameter určuje, ktorý variant systém použije pre stav suspend. Ak je tento parameter TRUE, použije sa metóda RAM-alive, inak sa použije metóda hibernate (FALSE).

BOOL fForce: Typ správy, ktorá sa posiela každej aplikácii a driveru. Ak je tento parameter TRUE, pošle sa správa WM_POWERBROADCAST s parametrom PBT_APMSUSPEND, v opačnom prípade sa zašle správa WM_POWERBROADCAST s parametrom PBT_APMQUERYSUSPEND. V tomto prípade môže akákoľvek aplikácia či driver prerušiť stav suspend.

Výsledok funkcie: BOOL: Funkcia vráti návratovú hodnotu iba pri úspešnom ukončení, t. j. ak sa podaril prechod do módu suspend.

 

SetSystemTime

Windows NT

Win 95

Win32s

Lib

Include

Áno

Áno

Áno

kernel32.lib

kernel32.inc

Funkcia SetSystemTime nastaví aktuálny systémový čas a dátum. Systémový čas je vyjadrený v Coordinated Universal Time (UTC). Vo Windows NT musí mať aplikácia na použitie tejto funkcie výhradné oprávnenie SE_SYSTEM_NAME.

Syntax: BOOL SetSystemTime, CONST SYSTEMTIME *lpSystemTime

CONST SYSTEMTIME *lpSystemTime: Ukazovateľ na buffer, ktorý obsahuje štruktúru SYSTEMTIME. Tvar štruktúry SYSTEMTIME je uvedený pri funkcii SetLocalTime.

Výsledok funkcie: BOOL: Funkcia vráti TRUE, pokiaľ sa podarilo čas nastaviť, inak sa vráti hodnota FALSE.

 

SetTimeZoneInformation

Windows NT

Win 95

Win32s

Lib

Include

Áno

Áno

Nie

kernel32.lib

kernel32.inc

Funkcia SetTimeZoneInformation nastaví parametre aktuálnej časovej zóny. Informácie o časovej zóne sú uložené v štruktúre TIME_ZONE_INFORMATION. Opis tejto štruktúry nájdete pri funkcii GetTimeZoneInformation.

Syntax: BOOL SetTimeZoneInformation, CONST TIME_ZONE_INFORMATION *lpTimeZoneInformation          

CONST TIME_ZONE_INFORMATION *lpTimeZoneInformation: Ukazovateľ na štruktúru typu TIME_ZONE_INFORMATION.

Výsledok funkcie: BOOL: Funkcia vráti TRUE, ak dáta boli nastavené, inak vráti FALSE. Na bližšie určenie kódu chyby použite funkciu GetLastError.

Literatúra

  1. Simon, R. J. – Gouker, M. – Barnes, B. C.: Win32 API. Zväzok 1, 2, 3. UNIS publishing, Brno 1997.
  2. Richter, J.: Windows pro pokročilé a experty. Computer Press, Praha 1997.
  3. Petzold, Ch.: Programování ve Windows – Win32 API. Computer Press, Praha 1999.

Nechajte si posielať prehľad najdôležitejších správ emailom

Mohlo by Vás zaujímať

Ako na to

CES 2017: Lenovo predstavilo nové notebooky ThinkPad X1, Miix 720 a prvý smartfón s podporou Tango - Lenovo Phab 2

03.01.2017 00:09

Lenovo odštartovala ďalší ročník veľtrhu s celou škálou nových produktov. Nová generácia produktov radu ThinkPad X1 Carbon 2017 je najľahším 14-palcovým biznis notebookom, ktorý váži len 1,14kg a obsa ...

Ako na to

Tipy a triky: Ako správne poskytovať IT pomoc a ako o ňu správne žiadať?

14.12.2016 09:40

Či už ste pokročilý používateľ počítača, ktorý často poskytuje IT pomoc známym a rodine, alebo ste to vy, kto o takúto pomoc zvyčajne žiada, ľahko sa stanete nechcenou príčinou frustrácie a obrovskej ...

Ako na to

Tipy a triky: Ako diagnostikovať a opravovať neúspešné upgrady Windows 10

14.12.2016 09:37

Microsoft prešiel s Windows 10 do celkom novej éry vývoja. Namiesto samostatných verzií Windows, vydávaných zvyčajne s odstupom dvoch až piatich rokov (XP, Vista, 7 a podobne), začal svoj systém vyvíj ...

Žiadne komentáre

Vyhľadávanie

qubitconference

Najnovšie videá