Image
5.5.2016 0 Comments

Výhody a špecifiká štúdia informatiky na AEVŠ

Rozhovor s Doc. Dr. Eugenom Ružickým, CSc., dekanom Fakulty informatiky PEVŠ

Aké sú výhody a špecifiká štúdia informatiky na súkromnej vysokej škole

V čom sa Fakulta informatiky PEVŠ odlišuje od iných podobných fakúlt na Slovensku, v čom sú jej špecifiká?

Bakalársky a magisterský akreditovaný študijný program aplikovaná informatika na Fakulte informatiky (FI) prednášame ako jediná fakulta súkromnej vysokej školy na Slovensku. Atraktívne je aj prepojenie informatiky s programami našich ostatných 4 fakúlt – so štúdiom práva, ekonómie, médií a marketingu, čo umožňuje reagovať na aktuálne výzvy aj mimo rámca IT komunity.

Nie obvyklý v prostredí vysokých škôl je aj individuálny prístup k študentom, vybavenie, ktoré na štúdium s modernými technológiami poskytujeme – dron so 4K kamerou, roboty vyrobené študentmi FI, nedávno otvorené laboratóriá testovania použiteľnosti, virtuálnej a rozšírenej reality a sieťových technológií, špeciálne vhodné na prepojenie programov s ostatnými fakultami PEVŠ. Študenti našej fakulty budú s vysokou pravdepodobnosťou študovať semester alebo akademický rok v zahraničí v rámci programu ERASMUS+, a to aj mimo štátov EÚ. V neposlednom rade je pre našich súčasných (a môže byť pre budúcich) študentov zaujímavý vzdelávací projekt pre základné a stredné školy s názvom InovEduc. Jeho cieľom je zavádzať do vyučovacieho procesu moderné inovatívne metódy vzdelávania.

Do akej miery odrážajú vaše učebné osnovy/vyučované predmety aktuálne trendy v IT?

Je naším kľúčovým cieľom, aby absolventi po ukončení štúdia boli dobre pripravení na prax a zorientovaní v aktuálnych trendoch IT. Preto okrem teórie dbáme na získanie praktických zručností študentov. Na to nám slúžia už spomenuté laboratóriá s najmodernejším vybavením. Fakulta informatiky chce uľahčiť osvojenie si základných informatických vedomostí jednak študentom humanitných disciplín, ktorí nemali príležitosť nadobudnúť základný informatický poznatkový rámec, ale aj iným záujemcom. Preto pripravila rámcový obsah jednosemestrálneho kurzu s názvom Úvod do informatiky.

Ako je fakulta a príprava študentov na budúce povolania spojená s praxou, s komerčným prostredím?

Máme spoluprácu s viacerými špičkovými IT firmami, kde majú naši študenti možnosť praxovať. Fakulta informatiky v rámci študijného programu aplikovaná informatika podporuje získavanie certifikátov zameraných na úzko špecializované zamerania z informatiky, ktoré realizujú rôzne komerčné subjekty, ako napr. Microsoft, Oracle, CISCO, PRINCE2, TOGAF a iné.

Okrem už spomínaných firiem Fakulta informatiky PEVŠ už druhýkrát zorganizovala Letnú školu zvuku (doc. Šperka, RNDr. Lacko). V rámci tohto kurzu jeho účastníci absolvovali prednášky a inštruktáže z programovania zvuku a hudby, základov zvukovej skladby, digitálneho spracovania zvuku, mixingu, masteringu a vizualizácie zvuku. Okrem spracovania zvuku sa orientujeme aj na spracovanie obrazu a pripravujeme aplikácie virtuálnej a rozšírenej reality, ktoré sa ukazujú perspektívne pre komerčné prostredie.

Má fakulta informatiky aj vlastnú výskumnú činnosť?

Fakulta informatiky vykonáva svoju výskumnú činnosť v oblasti aplikovanej informatiky v podnikových informačných systémoch, kódovania pre informačno-komunikačné technológie a aplikácií počítačovej grafiky. Výskumná činnosť sa realizuje najmä formou projektov, medzi ktorými sú najdôležitejšie medzinárodné projekty.

Jedno z významných výskumných zameraní je aj ochrana informácií pri jej spracovaní, prenose a uchovávaní v pamäťových systémoch.

Ďalšie výskumné zameranie sú aplikácie pre multimédiá v oblasti virtuálnej a rozšírenej reality. V rámci výskumného zamerania sa v roku 2015 začala realizácia medzinárodného projektu Inovatívne metódy vzdelávania na podporu partnerstiev (InovEduc).

Výskum bol rozšírený o skúmanie špeciálnych paralelných algoritmov, využiteľných na simuláciu na počítačoch, aj s ohľadom na technológiu GPU v spolupráci s Institute of Telecomunications TU Viedeň v rámci schváleného projektu. Podobne sa výskum zameriava aj na aplikovaný výskum v oblasti uplatnenia bezdrôtových senzorových sietí. V tomto výskume sa rieši možnosť monitorovania osamelých ľudí, ktorí z akýchkoľvek dôvodov budú potrebovať takúto zvýšenú starostlivosť, ich príbuznými.

Na akých projektoch sa fakulta podieľala, aké úspechy dosiahla?

Európska komisia - COST Action 1104, Random Network Coding and Designes over GF(q)

Počas riešenia projektu na základe štúdia najnovších vedeckých poznatkov boli navrhnuté nové originálne sofistikované algoritmy na masívne paralelné dekódovanie najmodernejších samoopravných kódov, prítomných v dnešných komunikačných štandardoch, ako aj v ich navrhovaných budúcich verziách.

IVF Taiwan - An Intelligent Sensor-based TeleCare Solution for Homes

Hlavný cieľ projektu je umožniť medzinárodnú spoluprácu univerzít z krajín V4 (Slovenská republika, Česká republika, Maďarsko, Poľsko) a Taiwanu s cieľom vývoja systému na vzdialenú lekársku starostlivosť o seniorov a hendikepovaných ľudí v ich domácom prostredí, kde sú ich vitálne funkcie konštantne monitorované prostredníctvom širokého spektra prístrojov a senzorov. Získané dáta sú po prenesení do cloudu zanalyzované a aktuálny indikátor zdravotného stavu je spoločne so štatistikou nameraných hodnôt sprístupnený príbuzným a lekárom prostredníctvom mobilných aplikácií a webového rozhrania.

Projekt Inovatívne metódy vzdelávania na podporu partnerstiev z Nórskych fondov rieši prepojenie humanitných predmetov s technickými (informatickými) vedomosťami a motivuje študentov, aby hravou formou prispeli k využívaniu najnovších trendov, ako je virtuálna a rozšírená realita.

Ako je fakulta v rámci výskumnej činnosti a projektov prepojená so zahraničím?

Jednak sú to výskumné projekty spomenuté predtým s univerzitami z Česka, Maďarska, Rakúska, Nórska a aj Ukrajiny. Fakulta informatiky pripravuje prierezové zamerania spoločne s ostatnými fakultami, ktoré budú prepojené aj so zahraničím v oblastiach, ako je napr. kybernetická bezpečnosť, aplikácie virtuálnej reality, big data a priemysel 4.0.

Môžu študenti absolvovať niektoré predmety aj v zahraničných školách? Chodia do školy vyučovať externí pedagógovia?

Naši študenti sa zúčastňujú v rámci Erasmus+ na štúdiu hlavne vo Veľkej Británii (Manchester Metropolitan University, s ktorou máme podpísanú spoluprácu), ale aj na iných univerzitách z EÚ.

Okrem profesorov, ktorí pôsobia na fakulte, prichádzajú na kratšie pobyty pedagógovia zo zahraničných univerzít, napr. z Česka (VUT Brno), Maďarska (BME Budapešť), Rakúska (TU Viedeň).

Aký je aktuálny počet študentov informatiky a aké sú trendy? Koľko študentov informatiky by ste chceli mať?

V akademickom roku 2015/16 študuje na FI PEVŠ na 1. a 2. stupni 183 interných a externých študentov. Fakulta informatiky vie zabezpečiť štúdium približne pre 250 študentov.

Aká je výška školného a čo za to študent dostane?

Semester na 1. stupni štúdia stojí 887 eur a na 2. stupni 940 eur. Študenti majú možnosť využiť aj mesačné splátky. Študent dostane predovšetkým príležitosť získať kvalitné vzdelanie. Ako bonus k tomu individuálny prístup, odborných pedagógov, vyučovanie aj v anglickom jazyku, moderné vzdelávacie pomôcky, stravu v študentskej menze, prístup k odbornej literatúre v univerzitnej knižnici a v neposlednom rade kontakty do života. Záleží aj na študentovi, ako tieto možnosti zužitkuje.

Kto je majiteľom PEVŠ a aké sú plány jej ďalšieho rozvoja?

PEVŠ je od minulého roka členom česko-slovenského vzdelávacieho konzorcia Akademická aliance, do ktorej patria aj Vysoká škola podnikání a práva so sídlom v Ostrave a Vysoká škola obchodní so sídlom v Prahe. Projekt česko-slovenského vzdelávacieho konzorcia považujeme za perspektívny a veríme, že sa stane významnou konkurenčnou výhodou našej vysokej školy.

V čom vidíte príčinu nedostatku absolventov informatických škôl?

V prvom rade v dlhodobom poklese demografickej krivky a silnom konkurenčnom prostredí – v súčasnosti máme na Slovensku 35 vysokých škôl. Tieto objektívne skutočnosti sa podpisujú na postupnom úbytku študentov, ktorí navyše stále viac odchádzajú študovať aj do zahraničia. Preto jediná cesta, ako ich osloviť a získať, je ponúknuť im niečo, čo nenájdu inde. A to je čoraz náročnejšie.

 

 

 

 


Nechajte si posielať prehľad najdôležitejších správ emailom

Mohlo by Vás zaujímať

Magazín

Čo dokáže odhaliť fleet manažment

07.12.2016 15:24

Systémy na monitorovanie vozidiel umožňujú sledovať a zaznamenávať nielen polohu vozidla podľa GPS, ale množstvo iných dôležitých informácií. Vo väčšine prípadov sú to údaje o aktuálnej rýchlosti, otá ...

Magazín

Thunderbolt 3 – jeden konektor pre všetky zariadenia

07.12.2016 15:14

Miniaturizácia klientskych zariadení, predovšetkým mobilných, poskytuje čoraz menej miesta na konektory klasických rozhraní, na druhej strane sa rozširujú možnosti a oblasti použitia týchto zariadení, ...

Magazín

Slovak Telekom ako partner pre Industry 4.0

07.12.2016 00:00

Reakciou na zvýšenie konkurencieschopnosti výrobných firiem súvisiacich s neustále rastúcou dynamikou trhov je nevyhnutnosť skracovať životný cyklus vývoja a prípravy výroby. To všetko pri neustále ra ...

Žiadne komentáre

Vyhľadávanie

ITSMF jar

Najnovšie videá