Image
31.5.2016 0 Comments

Linux / Prehliadanie disku Windows II / 6. časť

Pozn. re­dak­cie: Se­riál za­čal vy­chá­dzať v IN­FOWARE už v ro­ku 2006, od­vte­dy už bo­lo uvoľ­ne­ných via­ce­ro sof­tvé­ro­vých ak­tua­li­zá­cií, ap­li­ká­cií či ope­rač­ných sys­té­mov. Na vý­po­ved­nú hod­no­tu člán­ku by to ne­ma­lo mať zá­sad­ný vplyv.

V tej­to čas­ti se­riá­lu bu­de­me pok­ra­čo­vať v opi­se mož­nos­tí zdie­ľa­nia sie­ťo­vých zdro­jov, kto­rý­mi sme sa za­ča­li za­obe­rať pred me­sia­com. Na­do­bud­nu­té teo­re­tic­ké poz­nat­ky vy­uži­je­me pri prak­tic­kom nad­via­za­ní spo­je­nia a reali­zá­cii pre­no­su po­ža­do­va­ných úda­jov. Bu­de­me pra­co­vať v reál­nej fi­rem­nej sie­ti, kto­rej štruk­tú­ru si však pre lep­šie po­cho­pe­nie zjed­no­du­ší­me.

Mož­nos­ti Li­nuxu
Na prak­tic­ký pre­nos úda­jov z Li­nux PC na Win­dows PC a nao­pak mô­že­me pou­žiť zná­my prí­kaz mount a nás­led­ne aký­koľ­vek pre­hlia­dač dis­kov (napr. Konqueror). Rov­na­kú služ­bu však pre nás uro­bí aj nie­koľ­ko špe­cia­li­zo­va­ných ap­li­ká­cií. Me­dzi ta­ké­to ap­li­ká­cie roz­hod­ne pat­rí Lin­Neig­hbor­hood. Z ďal­ších ap­li­ká­cií mô­žem spo­me­núť napr. Smb4K, kto­rá sa po­do­bá pre­doš­lej ap­li­ká­cii, je­di­ným vý­raz­nej­ším roz­die­lom je od­liš­ná kon­fi­gu­rá­cia pros­tre­dia a nas­ta­ve­nie prís­tu­pu do sie­te.

Lin­Neig­hbor­hood
Lin­Neig­hbor­hood je veľ­mi vy­da­re­ná ap­li­ká­cia, kto­rú mož­no pou­žiť na pre­hlia­da­nie vi­di­teľ­ných zdie­ľa­ných zdro­jov v na­šej sie­ti (mô­že­me po­rov­nať s Mies­ta­mi v sie­ti, zná­my­mi z Win­dows). Sa­moz­rej­mos­ťou je roz­hra­nie GUI, tak­že pou­ží­va­teľ nep­ra­cu­je s prí­ka­zo­vým riad­kom, ale väč­ši­nu čin­nos­tí vy­ko­ná­va po­mo­cou my­ši.

Lin­Neig­hbor­hood je gra­fic­ká nad­stav­ba Sam­by, z čo­ho vy­plý­va, že na pri­pá­ja­nie a od­pá­ja­nie zdie­ľa­ných zdro­jov pou­ží­va prí­ka­zy Sam­by po­dob­ne, ako by sme ich vy­pi­so­va­li na prí­ka­zo­vý ria­dok, s tým roz­die­lom, že to vy­ko­ná­va auto­ma­tic­ky. Zdro­jo­vé sú­bo­ry ap­li­ká­cie mož­no bez prob­lé­mov stiah­nuť z inter­ne­tu, resp. Lin­Neig­hbor­hood mož­no pria­mo nain­šta­lo­vať aj pou­ži­tím yum (o pou­ži­tí yum si po­vie­me viac v niek­to­rej z bu­dú­cich čas­tí se­riá­lu) ale­bo iné­ho správ­cu ba­líč­kov (angl. Pac­ka­ge Ma­na­ger).

Z pre­doš­lé­ho od­se­ku vy­plý­va, že na to, aby bo­lo pre­hlia­da­nie náš­ho „po­čí­ta­čo­vé­ho oko­lia“ mož­né, mu­sí­me mať v po­čí­ta­či nain­šta­lo­va­nú a správ­ne na­kon­fi­gu­ro­va­nú Sam­bu. Kon­krét­ne ide o sú­bo­ry sam­ba, sam­ba-client a sam­ba-com­mon. To­mu­to kro­ku však ne­mu­sí­me ve­no­vať zvláš­tnu po­zor­nosť. Sam­bu to­tiž mô­že­me ne­chať nain­šta­lo­vať po­čas in­šta­lá­cie Li­nuxu, čo je veľ­mi vhod­né, keď­že vie­me, že bu­de­me pra­co­vať v spo­loč­nom pros­tre­dí s Win­dows PC a Sam­bu bu­de­me skôr či nes­kôr ur­či­te pot­re­bo­vať.

Kon­fi­gu­rá­cia Sam­by sa vy­ko­ná­va v sú­bo­re /etc/sam­ba/smb.conf, kto­rý ne­mu­sí­me zvlášť up­ra­vo­vať. Uve­de­ný sú­bor ob­sa­hu­je nie­koľ­ko uži­toč­ných in­for­má­cií, no pre na­še pot­re­by nie je ne­vyh­nut­ná ich zme­na. Prob­lé­my s nes­práv­nym nas­ta­ve­ním kon­fi­gu­rač­né­ho sú­bo­ru Sam­by sí­ce mô­žu nas­tať, ale iba v oje­di­ne­lých prí­pa­doch, hlav­ne ak ide o veľ­mi zlo­ži­tú ar­chi­tek­tú­ru sie­te s kom­pli­ko­va­nou auten­ti­fi­ká­ciou a auto­ri­zá­ciou pou­ží­va­te­ľov.

Poz­nám­ka:
Auten­ti­fi­ká­cia je pro­ces ove­re­nia pou­ží­va­te­ľa – naj­čas­tej­šie je rie­še­ná po­mo­cou me­na (angl. lo­gin) a hes­la (angl. password).
Auto­ri­zá­cia je pro­ces, v kto­rom sa ur­ču­je, či da­ný pou­ží­va­teľ mô­že us­ku­toč­niť po­ža­do­va­nú ak­ti­vi­tu, te­da či má dos­ta­toč­né prá­va na to, aby vy­ko­nal ur­či­tú čin­nosť.

Pou­ží­va­nie ap­li­ká­cie Lin­Neig­hbor­hood je veľ­mi in­tui­tív­ne. Kon­krét­ny pos­tup pri­po­je­nia zdie­ľa­né­ho zdro­ja (ad­re­sá­ra) uve­die­me nes­kôr. Naj­skôr mu­sí­me vy­svet­liť, ako vy­rie­šiť niek­to­ré prob­lé­my, s kto­rý­mi sa mô­že­me stret­núť pri pou­ží­va­ní tej­to ap­li­ká­cie.

1. prob­lém – prí­ka­zy Sam­by
Na ús­peš­né pou­ži­tie prí­ka­zov mount a umount pot­re­bu­je­me tým­to prí­ka­zom nas­ta­viť ta­ké at­ri­bú­ty, kto­ré nám do­vo­lia ich spúš­ťa­nie, aj keď nep­ra­cu­je­me ako su­per­pou­ží­va­teľ (root), ale aj v prí­pa­de, keď sme kla­sic­kým pou­ží­va­te­ľom. Aby ne­bol prob­lém príl­iš jed­no­du­chý, v naj­nov­ších ver­ziách Li­nuxu sa ne­pou­ží­va pro­to­kol SMB, je nah­ra­de­ný nov­ším sys­té­mom CIFS.

Rie­še­nie prob­lé­mu je ta­ké­to:

1. V prí­pa­de star­šie­ho SMB po­žia­da­me su­per­pou­ží­va­te­ľa, aby spus­til prí­ka­zy:
chmod 04755 /bin/mount
chmod 04755 /bin/umount

2. V prí­pa­de nov­šie­ho CIFS po­žia­da­me su­per­pou­ží­va­te­ľa, aby spus­til prí­ka­zy:
chmod 04755 /sbin/mount.cifs
chmod 04755 /sbin/umount.cifs

2. prob­lém – me­no, hes­lo, do­mé­na
Po­kiaľ sa chce­me vy­hnúť veľ­mi čas­tým prob­lé­mom vzni­ka­jú­cich pri pou­ži­tí nes­práv­nej troj­kom­bi­ná­cie na prih­la­so­va­nie sa do do­mé­ny Win­dows, je dob­ré si nie­koľ­kok­rát pre­ve­riť, či hľa­dá­me v správ­nej do­mé­ne, pris­tu­pu­je­me na správ­ny po­čí­tač a či pou­ží­va­me správ­ne me­no a hes­lo. Jed­no­du­ché me­no a hes­lo nie sú vždy je­di­né pot­reb­né úda­je. Je dô­le­ži­té ro­zoz­ná­vať lo­kál­ny účet po­čí­ta­ča, resp. účet vy­tvo­re­ný v do­mé­ne. Po­kiaľ nám ko­le­ga s Win­dows PC ozná­mi, že pre nás nas­ta­vil na zdie­ľa­nie ur­či­tý ad­re­sár a po­vo­lil pou­ží­va­te­ľo­vi me­nom xxx a hes­lom yyy zdie­ľať ten­to ad­re­sár, mu­sí nám tiež po­ve­dať, či je to lo­kál­ny pou­ží­va­teľ je­ho po­čí­ta­ča ale­bo pou­ží­va­teľ de­fi­no­va­ný v do­mé­ne. Roz­diel je ta­ký dra­ma­tic­ký, že v tom hor­šom prí­pa­de sa k zdie­ľa­né­mu ad­re­sá­ru ne­dos­ta­ne­me, ho­ci poz­ná­me správ­ne me­no a hes­lo.

V ne­pos­led­nom ra­de je dob­ré skon­tro­lo­vať ná­zov PC (Net­BIOS, nov­šie aj DNS). Nie­ke­dy je vhod­né pou­žiť pria­mo ad­re­su IP da­né­ho PC (sa­moz­rej­me, po­kiaľ ju poz­ná­me) a obísť tak prí­pad­né prob­lé­my tý­ka­jú­ce sa prek­la­du náz­vov po­čí­ta­čov na ich ad­re­sy IP – nas­tá­va v prí­pa­de, keď má­me nes­práv­ne na­kon­fi­gu­ro­va­né pou­ži­tie DNS server­a.

3. prob­lém – sprá­va­nie sa ap­li­ká­cie
Na tom­to mies­te mi ne­dá nes­po­me­núť, že po­dob­ne ako Win­dows aj Li­nux má ne­ja­ké chy­bič­ky a nie kaž­dá ap­li­ká­cia sa sprá­va tak, ako by sme si to pred­sta­vo­va­li. Je nad mo­je si­ly a aj nad rá­mec toh­to se­riá­lu vy­rie­šiť všet­ky prob­lé­my, s kto­rý­mi by sme sa moh­li stret­núť pri pou­ží­va­ní ap­li­ká­cie Lin­Neig­hbor­hood. Rie­še­nia ďal­ších mož­ných prob­lé­mov od­po­rú­čam hľa­dať na inter­ne­te, aj keď to väč­ši­nou nie je jed­no­du­ché. Z vlas­tnej skú­se­nos­ti mô­žem po­ve­dať, že kva­lit­né nas­ta­ve­nie či už ap­li­ká­cie Lin­Neig­hbor­hood, ale­bo ap­li­ká­cie Smb4K mož­no do­siah­nuť iba vy­na­lo­že­ním ne­ma­lé­ho úsi­lia a us­ku­toč­ne­ním nie­koľ­kých tes­tov ty­pu po­kus – om­yl. V ko­neč­nom dôs­led­ku však ap­li­ká­ciu do­ká­že­me nas­ta­viť tak, aby jej sprá­va­nie spĺňa­lo na­še pred­sta­vy (uká­že­me si v prak­tic­kej ukáž­ke).

Prak­tic­ká ukáž­ka pou­ži­tia ap­li­ká­cie Lin­Neig­hbor­hood
Na obr. 1 mô­že­me vi­dieť gra­fic­ký vý­stup ap­li­ká­cie Lin­Neig­hbor­hood po jej spus­te­ní. Hlav­né ok­no ob­sa­hu­je vý­pis všet­kých zdie­ľa­ných zdro­jov, kto­ré sa na­chá­dza­jú v na­šom oko­lí. Tie­to zdro­je sú us­po­ria­da­né v do­mé­nach (pra­cov­ných sku­pi­nách), do kto­rých pa­tria a v rám­ci kto­rých ich mu­sí­me hľa­dať. Ok­rem po­čí­ta­čov mož­no vo vý­pi­se náj­sť aj ďal­šie za­ria­de­nia, ako napr. tla­čiar­ne, sie­ťo­vé HDD, mul­ti­fun­kčné za­ria­de­nia, prí­pad­ne aj iné. Nad ok­nom s vý­pi­som zdie­ľa­ných zdro­jov je umies­tne­né po­nu­ko­vé me­nu a pris­lú­cha­jú­ci pa­nel naj­dô­le­ži­tej­ších nás­tro­jov, s kto­rý­mi vy­ko­ná­va­me po­ža­do­va­né úlo­hy – pri­pá­ja­nie, od­pá­ja­nie za­ria­de­ní a kon­fi­gu­rá­ciu pros­tre­dia.

Na obr. 1 mož­no v rám­ci vý­pi­su zdie­ľa­ných zdro­jov vi­dieť náš po­čí­tač s náz­vom jur­ko.fir­ma.sk a náz­vy jed­not­li­vých do­mén. Vo vý­pi­se je ďa­lej zob­ra­ze­ný ob­sah po­čí­ta­ča FER­KO (fer­ko.fir­ma.sk) s jed­not­li­vý­mi zdie­ľa­ný­mi zdroj­mi. My sa nes­kôr po­kú­si­me pri­po­jiť po­núk­nu­tý ad­re­sár Zdie­ľa­né­Dok.

Poz­nám­ka: Keď­že vý­pis ob­sa­ho­val reál­ne náz­vy do­mén na­chá­dza­jú­cich sa v oko­lí môj­ho tes­to­va­cie­ho po­čí­ta­ča, mu­sel som ich z dô­vo­du bez­peč­nos­ti z ob­ráz­ka od­strá­niť (po­ne­chal som iba za­čia­toč­né pís­me­ná). 

Obr. 1 Gra­fic­ký vý­stup ap­li­ká­cie Lin­Neig­hbor­hood

Hľa­da­nie kon­krét­ne­ho zdro­ja vy­ko­ná­va­me po­dob­ne ako v pre­hlia­da­či lo­kál­ne­ho dis­ku náš­ho po­čí­ta­ča. Za­čne­me vý­be­rom do­mé­ny, resp. pra­cov­nej sku­pi­ny, pok­ra­ču­je­me vý­be­rom po­čí­ta­ča, až po­kiaľ ne­náj­de­me kon­krét­ny zdie­ľa­ný zdroj, po­nú­ka­ný da­ným po­čí­ta­čom. V prí­pa­de, že poz­ná­me pres­ný ná­zov ale­bo ad­re­su IP hľa­da­né­ho po­čí­ta­ča, mô­že­me ho ne­chať vy­hľa­dať pria­mo po­mo­cou tla­čid­la Add.

V prí­pa­de, že nám Lin­Neig­hbor­hood neu­mož­ní pre­ze­rať ob­sah niek­to­rej do­mé­ny ale­bo pre­ze­rať zdie­ľa­né zdro­je vy­bra­té­ho po­čí­ta­ča, je mož­né, že ne­pou­ží­va­me správ­ne prih­la­so­va­cie me­no a hes­lo. Zno­vu zo­pa­ku­jem, že je nes­mier­ne dô­le­ži­té pou­žiť správ­nu kom­bi­ná­ciu, pri­čom tre­ba brať do úva­hy, či je da­né me­no a hes­lo vy­tvo­re­né lo­kál­ne ale­bo v rám­ci do­mé­ny. Zme­nu prih­la­so­va­cej troj­kom­bi­ná­cie me­no, hes­lo, do­mé­na vy­ko­ná­me pou­ži­tím pra­vé­ho tla­čid­la my­ši a vý­be­rom scan as user. 

Obr. 2 Di­alóg na pri­po­je­nie zdie­ľa­né­ho zdro­ja – ad­re­sá­ra

Po vý­be­re kon­krét­ne­ho zdie­ľa­né­ho zdro­ja pok­ra­ču­je­me vy­pl­ne­ním di­aló­gu na pri­po­je­nie (angl. Mount Di­alog), kto­rým ten­to zdroj pri­po­jí­me k náš­mu sú­bo­ro­vé­mu sys­té­mu (v Li­nuxe ide o vy­tvo­re­nie ad­re­sá­ra, kto­rý od­ka­zu­je na ob­sah zdie­ľa­né­ho zdro­ja).

Správ­ne vy­pl­ne­nie spo­mí­na­né­ho di­aló­gu je nes­mier­ne dô­le­ži­té. V sku­toč­nos­ti ide o dopl­ne­nie pa­ra­met­rov prí­ka­zu mount, kto­rým sa vy­ko­ná pri­po­je­nie. Naj­dô­le­ži­tej­ší­mi údaj­mi sú prih­la­so­va­cie me­no a hes­lo (angl. SMB User, SMB Password), bez kto­rých sa nám pri­po­je­nie zdie­ľa­né­ho zdro­ja ne­po­da­rí. Ďal­ší­mi ne­me­nej dô­le­ži­tý­mi údaj­mi, kto­ré mô­že­me me­niť, je ad­re­sár, do kto­ré­ho sa zdie­ľa­ný zdroj pri­po­jí (angl. Mount Point), a at­ri­bú­ty, kto­ré sa pri­ra­dia ob­sa­hu toh­to ad­re­sá­ra (angl. Fi­le Mo­de, Dir Mo­de). Po vy­ko­na­ní po­ža­do­va­ných zmien mô­že­me od­štar­to­vať pro­ces pri­po­je­nia (stla­čí­me tla­čid­lo Mount). 

Obr. 3 Ob­sah pri­po­je­né­ho ad­re­sá­ra

Na obr. 3 vi­dí­te ob­sah ad­re­sá­ra, do kto­ré­ho sme pri­po­ji­li zdie­ľa­ný zdroj (aj ad­re­sár) po­čí­ta­ča s me­nom FER­KO. V prí­pa­de, že bo­lo pri­po­je­nie ús­peš­né a ob­sa­hu náš­ho lo­kál­ne­ho ad­re­sá­ra sme pri­de­li­li správ­ne at­ri­bú­ty, ma­li by sme mať mož­nosť ob­sah toh­to ad­re­sá­ra me­niť, to zna­me­ná pri­dá­vať, me­niť či ma­zať vnú­tor­né ad­re­sá­re a sú­bo­ry. Prá­ca s tým­to ad­re­sá­rom bu­de rov­na­ká, ako­by sme pra­co­va­li s kto­rým­koľ­vek iným ad­re­sá­rom náš­ho lo­kál­ne­ho dis­ku. Ta­ký­to spô­sob prá­ce ne­mu­sím špe­ciál­ne opi­so­vať, pre­to­že ho poz­ná­me aj z pros­tre­dia Win­dows.

Po skon­če­ní prá­ce s pri­po­je­ným ad­re­sá­rom je vhod­né od­po­jiť ho. Vy­plý­va to z nám zná­me­ho prís­tu­pu Li­nuxu k úlož­ným za­ria­de­niam, kto­ré tre­ba pri­pá­jať a od­pá­jať. Od­po­je­nie vy­ko­ná­me spus­te­ním prí­ka­zu umount so za­da­ním náz­vu ad­re­sá­ra, do kto­ré­ho sme pri­po­ji­li vy­bra­tý zdie­ľa­ný ad­re­sár:

umount /mnt/FER­KO/Zdie­ľa­né­Dok

Na­bu­dú­ce…
Ok­rem zdie­ľa­nia úlož­né­ho pries­to­ru mô­že­me zdie­ľať nie­koľ­ko ďal­ších za­ria­de­ní, naj­čas­tej­šie tla­čiar­ne. Ho­vo­rí­me, sa­moz­rej­me, o tla­čiar­ňach pri­po­je­ných k Win­dows PC, pre­to­že prá­ve ta­ké­mu­to ty­pu pros­tre­dia sa v na­šom se­riá­li ve­nu­je­me.

V bu­dú­cej čas­ti si te­da uká­že­me, ako mož­no zdie­ľať tla­čiar­ne pri­po­je­né k Win­dows PC, vy­svet­lí­me si pos­tup pri­po­je­nia zdie­ľa­nej tla­čiar­ne na­chá­dza­jú­cej sa v na­šom oko­lí.

Pozn. re­dak­cie: Se­riál za­čal vy­chá­dzať v IN­FOWARE už v ro­ku 2006, od­vte­dy už bo­lo uvoľ­ne­ných via­ce­ro sof­tvé­ro­vých ak­tua­li­zá­cií, ap­li­ká­cií či ope­rač­ných sys­té­mov. Na vý­po­ved­nú hod­no­tu člán­ku by to ne­ma­lo mať zá­sad­ný vplyv. 

Zobrazit Galériu
Autor: Marek Sopko

Nechajte si posielať prehľad najdôležitejších správ emailom

Mohlo by Vás zaujímať

Ako na to

Tipy a triky: Ako na snímku obrazovky na akomkoľvek počítači s Windows?

02.12.2016 00:13

Ak snímky obrazovky robíte často apotrebujete napríklad funkcie na posun stránok alebo snímanie zobrazenia pri vyššom rozlíšení displeja, zrejme používate nejakú špecializovanú aplikáciu. Väčšina použ ...

Ako na to 1

Tipy a triky: Ako aplikácii prednastaviť spúšťanie s administrátorskými právami?

30.11.2016 00:10

Väčšina aspoň trochu skúsenejších používateľov vie, že aj keď máte na operačnom systéme Windows vytvorený administrátorský účet, aplikácie pre bezpečnosť nefungujú vždy splnými administrátorskými práv ...

Ako na to 2

Tipy a triky: Ako vypnúť uzamykaciu obrazovku vo Windows 10?

29.11.2016 00:10

Rozčuľuje vás, že pred každým prihlásením doúčtu vášho počítača musíte prejsť uzamykacou obrazovkou? Windows 10 na tejto obrazovke ukazuje čas,dátum anejakú zaujímavú fotografiu zrôznych kútov sveta. ...

Žiadne komentáre

Vyhľadávanie

Kyocera - prve-zariadenia-formatu-a4-s-vykonom-a3

Najnovšie videá