Image
7.6.2016 0 Comments

Linux / Virtuálne prostredia / 35. časť

Späť na úvod >> Späť na programovanie >> Späť na seriál

Tou­to čas­ťou se­riá­lu ot­vo­rí­me po­mer­ne roz­siah­lu té­mu, v rám­ci kto­rej sa bu­de­me za­obe­rať ap­li­ká­cia­mi ur­če­ný­mi na vy­tvá­ra­nie vir­tuál­nych pros­tre­dí. Uve­de­ná té­ma nie je ni­ja­ká no­vin­ka, a pre­to ne­bu­de­me pod­rob­ne ro­zo­be­rať všet­ky de­tai­ly. Za­me­ria­me sa na prak­tic­ké skú­se­nos­ti pri prá­ci vo vy­bra­tých ap­li­ká­ciách.

Vir­tua­li­zá­cia
Po­jem vir­tua­li­zá­cia (vir­tua­li­za­tion) si mô­že­me veľ­mi jed­no­du­cho vy­svet­liť ako vy­tvo­re­nie ta­ké­ho pros­tre­dia, kto­ré fy­zic­ky neexis­tu­je. Je­ho fun­kcio­na­li­ta je za­lo­že­ná na na­po­dob­ne­ní exis­tu­jú­ce­ho fy­zic­ké­ho pros­tre­dia. V po­čí­ta­čo­vom sve­te sa vir­tua­li­zá­ciou naj­čas­tej­šie na­zý­va na­po­dob­ne­nie fun­kcio­na­li­ty har­dvé­ru po­mo­cou prís­luš­ných sof­tvé­ro­vých nás­tro­jov.

Ap­li­ká­cia vir­tua­li­zu­jú­ca fun­kcie fy­zic­ké­ho pros­tre­dia vy­tvá­ra tzv. vir­tuál­ne stro­je (vir­tual ma­chi­nes – VM). Roz­sah a kva­li­ta vir­tua­li­zá­cie pô­vod­nej fun­kcio­na­li­ty fy­zic­ké­ho har­dvé­ru ur­ču­jú kva­li­tu ap­li­ká­cie. Čas­to sa stre­tá­va­me s vý­ra­zom úpl­ná vir­tua­li­zá­cia (full, na­ti­ve vir­tua­li­za­tion), kto­rý kva­li­fi­ku­je ap­li­ká­ciu schop­nú pl­no­hod­not­ne nah­ra­diť všet­ky pô­vod­né fun­kcie. Fy­zic­ký har­dvér sa na­zý­va hos­ti­teľ (host), vir­tuál­ny stroj je tzv. hosť (guest).

Po­jem vir­tua­li­zá­cia ne­mož­no za­mie­ňať s poj­mom emu­lá­cia (emu­la­tion). Pri emu­lá­cii sa kaž­dá inštruk­cia kó­du bež­iace­ho na VM pre­ve­die na no­vú inštruk­ciu, kto­rá sa vy­ko­ná na hos­ti­teľ­skom har­dvé­ri. Ta­ký­to prís­tup je v mno­hých prí­pa­doch po­mal­ší ako vir­tua­li­zá­cia, pri kto­rej sa jed­not­li­vé inštruk­cie vy­ko­ná­va­jú pria­mo na hos­ti­teľ­skom har­dvé­ri. Is­tou ne­vý­ho­dou vir­tua­li­zá­cie je pod­mien­ka, že kód spus­te­ný na VM mu­sí byť vy­ko­na­teľ­ný hos­ti­teľ­ským har­dvé­rom. Emu­lá­ciou sme schop­ní na VM pri dodr­ža­ní ur­či­tých pod­mie­nok spus­tiť aký­koľ­vek kód, pri­čom ne­zá­le­ží na har­dvé­ro­vej ani sof­tvé­ro­vej plat­for­me hos­ti­teľ­ské­ho po­čí­ta­ča.

Dô­vo­dy vir­tua­li­zá­cie
Naj­čas­tej­ší dô­vod na pou­ži­tie vir­tua­li­zá­cie je šet­re­nie fi­nan­čných pros­tried­kov. Je­den vý­kon­ný har­dvér sa pou­ži­je na im­ple­men­tá­ciu nie­koľ­kých vir­tuál­nych pros­tre­dí (napr. ap­li­kač­ných server­ov). Pri­tom do­chá­dza k šet­re­niu elek­tric­kej ener­gie a zní­žia sa ná­ro­ky na chla­de­nie, a te­da aj za­ťa­že­nie ži­vot­né­ho pros­tre­dia.

Ďal­ší ne­me­nej vý­znam­ný dô­vod je maxima­li­zá­cia vy­uži­tia vý­poč­to­vé­ho vý­ko­nu har­dvé­ru, kto­rý čas­to nie je pl­no­hod­not­ne vy­ťa­že­ný. Je­ho jed­not­li­vé blo­ky sú vy­ťa­že­né prie­mer­ne na me­nej ako 50 %, resp. v niek­to­rých prí­pa­doch sa vô­bec ne­vyu­ží­va­jú. Prá­ve v ta­kých­to prí­pa­doch je vhod­né ne­vyu­ži­tú ka­pa­ci­tu fy­zic­ké­ho har­dvé­ru vy­užiť pre je­den ale­bo via­ce­ro vir­tuál­nych stro­jov.

V ne­pos­led­nom ra­de vir­tua­li­zá­cia pri­ná­ša vý­ho­du v prí­pa­doch, keď pot­re­bu­je­me vy­ko­nať tes­to­va­nie, us­ku­toč­niť ško­le­nia, pot­re­bu­je­me do­čas­ne nain­šta­lo­vať no­vý sof­tvér a po­dob­ne. Vir­tua­li­zá­cia ta­kis­to vý­raz­ne po­má­ha pri ad­mi­nis­trá­cii IT pros­tre­dia, da­ta­báz, za­is­te­ní bez­peč­nos­ti spra­cú­va­ných úda­jov, ma­naž­men­te cel­ko­vej IT infra­štruk­tú­ry, kon­so­li­dá­cii IT zdro­jov a mno­hých ďal­ších čin­nos­tiach.

Vir­tuál­na infra­štruk­tú­ra

V mo­der­nom sve­te sa čo­raz čas­tej­šie stre­tá­va­me s poj­mom kon­so­li­dá­cia. Ten­to po­jem mô­že­me roz­ší­riť o tzv. kon­so­li­dá­ciu IT infra­štruk­tú­ry. V ta­kom­to prí­pa­de nám vir­tua­li­zá­cia umož­ní zdie­ľať har­dvé­ro­vé zdro­je kto­ré­ho­koľ­vek fy­zic­ké­ho pros­tre­dia v rám­ci ce­lej IT infra­štruk­tú­ry. VM pre­po­je­né vir­tuál­nou infra­štruk­tú­rou mô­žu nav­zá­jom zdie­ľať svo­je zdro­je nie­len vo vzťa­hu hos­ti­teľ – hosť, ale aj me­dzi dvo­ma či via­ce­rý­mi hos­ťa­mi vy­uží­va­jú­ci­mi rôz­nych fy­zic­kých hos­ti­te­ľov.

Fy­zic­ký har­dvér pos­ky­tu­jú­ci svo­je zdro­je vo for­me slu­žieb zdie­ľa tie­to zdro­je (sha­red servic­es) pros­tred­níc­tvom vir­tuál­nych stro­jov a vir­tuál­nej infra­štruk­tú­ry s os­tat­ný­mi vir­tuál­ny­mi stroj­mi. Tú­to ob­lasť mož­no nás­led­ne roz­ší­riť až na úro­veň tzv. dá­to­vých cen­tier (da­ta­cen­ter), resp. ag­re­go­va­ných zdie­ľa­ných dá­to­vých cen­tier (cloud com­pu­ting).

Vir­tua­li­zač­né nás­tro­je (ap­li­ká­cie)

V na­šom se­riá­li pod­rob­nej­šie opí­še­me dve ap­li­ká­cie vir­tua­li­zu­jú­ce fy­zic­ké pros­tre­die – Vir­tual­Box a VMware. Hos­ti­teľ­ským po­čí­ta­čom bu­de bež­ný kan­ce­lár­sky PC s nain­šta­lo­va­ným OS Li­nux (ide o bež­nú pra­cov­nú sta­ni­cu za­po­je­nú do bež­nej pod­ni­ko­vej po­čí­ta­čo­vej sie­te).

Na­bu­dú­ce…

V bu­dú­cej čas­ti se­riá­lu vám pred­sta­ví­me pr­vú z uve­de­ných ap­li­ká­cií – Vir­tual­Box. Opí­še­me všet­ky dô­le­ži­té kro­ky pro­ce­su vy­tvo­re­nia a pou­ží­va­nia VM.


Nechajte si posielať prehľad najdôležitejších správ emailom

Mohlo by Vás zaujímať

Ako na to

Tipy a triky: Ako na snímku obrazovky na akomkoľvek počítači s Windows?

02.12.2016 00:13

Ak snímky obrazovky robíte často apotrebujete napríklad funkcie na posun stránok alebo snímanie zobrazenia pri vyššom rozlíšení displeja, zrejme používate nejakú špecializovanú aplikáciu. Väčšina použ ...

Ako na to 1

Tipy a triky: Ako aplikácii prednastaviť spúšťanie s administrátorskými právami?

30.11.2016 00:10

Väčšina aspoň trochu skúsenejších používateľov vie, že aj keď máte na operačnom systéme Windows vytvorený administrátorský účet, aplikácie pre bezpečnosť nefungujú vždy splnými administrátorskými práv ...

Ako na to 2

Tipy a triky: Ako vypnúť uzamykaciu obrazovku vo Windows 10?

29.11.2016 00:10

Rozčuľuje vás, že pred každým prihlásením doúčtu vášho počítača musíte prejsť uzamykacou obrazovkou? Windows 10 na tejto obrazovke ukazuje čas,dátum anejakú zaujímavú fotografiu zrôznych kútov sveta. ...

Žiadne komentáre

Vyhľadávanie

Kyocera - prve-zariadenia-formatu-a4-s-vykonom-a3

Najnovšie videá