Image
7.6.2016 0 Comments

ASSEMBLER pod Windows - (8. časť): Písmo – dokončenie

Späť na úvod >> Späť na programovanie >> Späť na seriál

SelectObject

Windows NT

Win 95

Win32s

Lib

Include

Áno

Áno

Áno

gdi32.lib

gdi32.inc

Funkcia SelectObject vyberie objekt do špecifikovaného kontextu zariadenia. Nový objekt nahradzuje predchádzajúci objekt toho istého typu.

Syntax: HGDIOBJ SelectObject, HDC hdc, HGDIOBJ hgdiobj

hdc HDC: Požadovaný kontext zariadenia

hgdiobj HGDIOBJ: Identifikuje objekt, ktorý sa má vybrať; špecifikovaný objekt musí byť vytvorený funkciou z tabuľky 6

Objekt

Funkcie

Bitmap

CreateBitmap, CreateBitmapIndirect, CreateCompatibleBitmap, CreateDIBitmap, CreateDIBSection

Brush

CreateBrushIndirect, CreateDIBPatternBrush, CreateDIBPatternBrushPt, CreateHatchBrush, CreatePatternBrush, CreateSolidBrush

Font

CreateFont, CreateFontIndirect

Pen

CreatePen, CreatePenIndirect

Region

CombineRgn, CreateEllipticRgn, CreateEllipticRgnIndirect, CreatePolygonRgn, CreateRectRgn, CreateRectRgnIndirect

Tab. 6

Výsledok funkcie: Pokiaľ zvolený objekt nie je oblasť a funkcia sa skončila úspešne, vráti handle nahradzovaného objektu. Ak zvolený objekt je oblasť a funkcia sa skončila úspešne, vráti jednu z nasledujúcich hodnôt: SIMPLEREGION – oblasť sa skladá z jedného pravouholníka, COMPLEXREGION – oblasť sa skladá z viacej než jedného pravouholníka, NULLREGION – oblasť je prázdna. Pokiaľ dôjde k chybe a vybraný objekt nie je oblasť, vráti hodnotu NULL, inak vráti GDI_ERROR. Táto funkcia vráti skôr zvolený objekt špecifikovaného typu. Aplikácia by mala vždy nahradiť nový objekt pôvodným, implicitným objektom po tom, čo skončila s kreslením nového objektu. Aplikácia nemôže zvoliť bitmapu do viac než jedného kontextu zariadenia súčasne.

SetTextColor

Windows NT

Win 95

Win32s

Lib

Include

Áno

Áno

Áno

gdi32.lib

gdi32.inc

Funkcia SetTextColor nastavuje farbu textu pre špecifikovaný kontext zariadenia na zadanú farbu. Implicitná farba textu pre kontext zariadenia je čierna. Funkcia dovoľuje nastaviť ako farbu textového výstupu ľubovoľnú farbu RGB. Zvolená farba zostáva v platnosti dovtedy, kým nie je kontext zariadenia uvoľnený alebo kým nie je nastavená iná farba textu.

Syntax: COLORREF SetTextColor, HDC hdc, COLORREF crColor

hdc HDC: Požadovaný kontext zariadenia

crColor COLORREF: Farba textu; makro RGB vráti hodnotu COLORREF

Výsledok funkcie: Po úspešnom vykonaní funkcie sa vráti referencia predchádzajúcej farby textu. V ostatných prípadoch sa vráti hodnota CLR_INVALID. Na získanie rozširujúcich chybových informácií použite funkciu GetLastError.

SetBkColor

Windows NT

Win 95

Win32s

Lib

Include

Áno

Áno

Áno

gdi32.lib

gdi32.inc

Funkcia SetBkColor sa používa na nastavenie farby pozadia. Táto funkcia sa používa pri výpisoch textov, prevodoch bitových máp z farebných na čiernobiele a ako farba medzier pier.

Syntax: COLORREF SetBkColor, HDC hdc, COLORREF crColor

hdc HDC: Požadovaný kontext zariadenia

crColor COLORREF: Nová farba pozadia; makro RGB vráti hodnotu COLORREF; ak zariadenie nemôže farbu reprezentovať priamo, použije sa najbližšia

Výsledok funkcie: Po úspešnom vykonaní funkcie sa vráti predchádzajúca farba pozadia.

SetBkMode

Windows NT

Win 95

Win32s

Lib

Include

Áno

Áno

Áno

gdi32.lib

gdi32.inc

Funkcia SetBkMode nastavuje súčasný režim pozadia. Režim pozadia udáva spôsob, ktorý Windows používa na kreslenie pozadia textov, medzier v čiarach a prevodu farebných bitových máp na monochromatické.

Syntax: int SetBkMode, HDC hdc, int nMode

hdc HDC: Požadovaný kontext zariadenia

nMode int: Určuje režim pozadia; môžu nastať dva stavy: buď OPAQUE, alebo TRANSPARENT (nepriehľadný alebo priehľadný)

Výsledok funkcie: Po úspešnom vykonaní funkcie vráti predchádzajúci režim pozadia.

Grafické objekty

Rectangle

Windows NT

Win 95

Win32s

Lib

Include

Áno

Áno

Áno

gdi32.lib

gdi32.inc

 

Funkcia Rectangle kreslí pravouholník. Pravouholník bude vykreslený aktuálnym perom a vyplnený aktuálnym štetcom.

Syntax: BOOL Rectangle, HDC hdc, int xLeft, int yTop, int xRight, int yBottom

hdc HDC: Určuje kontext zariadenia, kam sa bude pravouholník kresliť

xLeft int: Určuje súradnicu x ľavého horného rohu pravouholníka

yTop int: Určuje súradnicu y ľavého horného rohu pravouholníka

xRight int: Určuje súradnicu x pravého dolného rohu pravouholníka

yBottom int: Určuje súradnicu y pravého dolného rohu pravouholníka

 

Výsledok funkcie: BOOL: Po úspešnom vykonaní funkcie sa vráti hodnota TRUE. V ostatných prípadoch hodnota FALSE.

Ellipse

Windows NT

Win 95

Win32s

Lib

Include

Áno

Áno

Áno

gdi32.lib

gdi32.inc

Funkcia Ellipse kreslí elipsu, ktorá je ohraničená daným pravouholníkom. V prípade, že je pravouholník štvorec, potom výsledkom bude kruh. Elipsa sa kreslí aktuálnym perom a vyplňuje aktuálnym štetcom.

Syntax: BOOL Ellipse, HDC hdc, int xLeft, int yTop, int xRight, int yBottom

hdc HDC: Určuje kontext zariadenia, kam sa bude elipsa kresliť

xLeft int: Určuje súradnicu x ľavého horného rohu ohraničujúceho pravouholníka

yTop int: Určuje súradnicu y ľavého horného rohu ohraničujúceho pravouholníka

xRight int: Určuje súradnicu x pravého dolného rohu ohraničujúceho pravouholníka

yBottom int: Určuje súradnicu y pravého dolného rohu ohraničujúceho pravouholníka

Výsledok funkcie: BOOL: Po úspešnom vykonaní funkcie sa vráti hodnota TRUE. V ostatných prípadoch hodnota FALSE.

Arc

Windows NT

Win 95

Win32s

Lib

Include

Áno

Áno

Áno

gdi32.lib

gdi32.inc

Funkcia Arc kreslí eliptický oblúk, ktorý je ohraničený daným pravouholníkom s počiatkom a koncom v daných bodoch. Oblúk sa kreslí smerom, ktorý možno nastaviť pomocou funkcie SetArcDirection. Pri kreslení sa používa aktuálne pero. Počiatočné a koncové body nemusia ležať na oblúku. Windows počíta čiaru zo zadaného bodu k stredu ohraničujúceho pravouholníka a používa prienik oblúka s čiarou.

Syntax: BOOL Arc, HDC hdc, int xLeft, int yTop, int xRight, int yBottom, int XStartArc, int YStartArc, int XEndArc, int YEndArc

hdc HDC: Určuje kontext zariadenia, kam sa bude oblúk kresliť

xLeft int: Určuje súradnicu x ľavého horného rohu ohraničujúceho pravouholníka

yTop int: Určuje súradnicu y ľavého horného rohu ohraničujúceho pravouholníka

xRight int: Určuje súradnicu x pravého dolného rohu ohraničujúceho pravouholníka

yBottom int: Určuje súradnicu y pravého dolného rohu ohraničujúceho pravouholníka

XStartArc int: Určuje súradnicu x počiatočného bodu oblúka

YStartArc int: Určuje súradnicu y počiatočného bodu oblúka

XEndArc int: Určuje súradnicu x koncového bodu oblúka

YEndArc int: Určuje súradnicu y koncového bodu oblúka

Výsledok funkcie: BOOL: Po úspešnom vykonaní funkcie sa vráti hodnota TRUE. V ostatných prípadoch hodnota FALSE.

Existuje aj iný variant tejto funkcie – ArcTo. Funkcia ArcTo má rovnaké vstupné parametre ako Arc, s výnimkou toho, že po použití ArcTo sa súčasná pozícia presunie do koncového bodu oblúka.

 

SetArcDirection

Windows NT

Win 95

Win32s

Lib

Include

Áno

Nie

Nie

gdi32.lib

gdi32.inc

Funkcia sa používa na nastavenie smeru, ktorým bude Windows kresliť oblúky a pravouholníky.

Syntax: int SetArcDirection, HDC hdc, int ArcDirection

hdc HDC: Určuje kontext zariadenia

ArcDirection int: Určuje nový smer kreslenia; parameter môže byť buď AD_CLOCKWISE (v smere hodinových ručičiek), alebo AD_COUNTERCLOCKWISE (proti smeru hodinových ručičiek)

Výsledok funkcie: Po úspešnom vykonaní funkcie sa vráti starý smer kreslenia. V ostatných prípadoch sa vráti hodnota nula.

Opakom funkcie SetArcDirection je GetArcDirection. Funkcia sa používa na získanie aktuálneho smeru, teda vráti buď hodnotu AD_CLOCKWISE,  alebo AD_COUNTERCLOCKWISE.

 

Chord

Windows NT

Win 95

Win32s

Lib

Include

Áno

Áno

Áno

gdi32.lib

gdi32.inc

Funkcia sa používa na kreslenie tetivy elipsy. Pri kreslení sa používa aktuálne pero (PEN). Oblasť ohraničená čiarovým segmentom a časťou elipsy je vyplnená aktuálnym štetcom (BRUSH).

Syntax: BOOL Chord, HDC hdc, int xLeft, int yTop, int xRight, int yBottom, int XRadial1, int YRadial1, int XRadial2, int YRadial2

hdc HDC: Určuje kontext zariadenia, kam sa bude tetiva elipsy kresliť

xLeft int: Určuje súradnicu x ľavého horného rohu ohraničujúceho pravouholníka

yTop int: Určuje súradnicu y ľavého horného rohu ohraničujúceho pravouholníka

xRight int: Určuje súradnicu x pravého dolného rohu ohraničujúceho pravouholníka

yBottom int: Určuje súradnicu y pravého dolného rohu ohraničujúceho pravouholníka

XRadial1 int: Určuje súradnicu x prvého radiálneho koncového bodu

YRadial1 int: Určuje súradnicu y prvého radiálneho koncového bodu

XRadial2 int: Určuje súradnicu x druhého radiálneho koncového bodu

YRadial2 int: Určuje súradnicu y druhého radiálneho koncového bodu

Výsledok funkcie: BOOL: Po úspešnom vykonaní funkcie sa vráti hodnota TRUE. V ostatných prípadoch sa vráti hodnota FALSE.

 

Pie

Windows NT

Win 95

Win32s

Lib

Include

Áno

Áno

Áno

gdi32.lib

gdi32.inc

Funkcia sa používa na kreslenie kruhového výseku, resp. časti elipsy. Obrazec sa kreslí aktuálnym perom (PEN) a vyplňuje sa aktuálnym štetcom (BRUSH). Koncové body nemusia ležať na kružnici. Windows bude počítať priesečník čiar kreslených od stredu kruhu k daným koncovým bodom a použije ich priesečník.

Syntax: BOOL Pie, HDC hdc, int xLeft, int yTop, int xRight, int yBottom, int XRadial1, int YRadial1, int XRadial2, int YRadial2

hdc HDC: Určuje kontext zariadenia

xLeft int: Určuje súradnicu x ľavého horného rohu ohraničujúceho pravouholníka

yTop int: Určuje súradnicu y ľavého horného rohu ohraničujúceho pravouholníka

xRight int: Určuje súradnicu x pravého dolného rohu ohraničujúceho pravouholníka

yBottom int: Určuje súradnicu y pravého dolného rohu ohraničujúceho pravouholníka

XRadial1 int: Určuje súradnicu x počiatočného bodu kruhového výseku

YRadial1 int: Určuje súradnicu y počiatočného bodu kruhového výseku

XRadial2 int: Určuje súradnicu x koncového bodu kruhového výseku

YRadial2 int: Určuje súradnicu y koncového bodu kruhového výseku

Výsledok funkcie: BOOL: Po úspešnom vykonaní funkcie sa vráti hodnota TRUE. V ostatných prípadoch sa vráti hodnota FALSE.

 

RoundRect

Windows NT

Win 95

Win32s

Lib

Include

Áno

Áno

Áno

gdi32.lib

gdi32.inc

Funkcia kreslí pravouholník definovaný zadanými súradnicami. Pravouholník sa kreslí aktuálnym perom (PEN) a vyplňuje aktuálnym štetcom (BRUSH). Rohy pravouholníku sú zaoblené podľa zadaných eliptických parametrov.

Syntax: BOOL RoundRect, HDC hdc, int xLeft, int yTop, int xRight, int yBottom, int Width, int Height

hdc HDC: Určuje kontext zariadenia

xLeft int: Určuje súradnicu x ľavého horného rohu ohraničujúceho pravouholníka

yTop int: Určuje súradnicu y ľavého horného rohu ohraničujúceho pravouholníka

xRight int: Určuje súradnicu x pravého dolného rohu ohraničujúceho pravouholníka

yBottom int: Určuje súradnicu y pravého dolného rohu ohraničujúceho pravouholníka

Width int: Určuje šírku elipsy, ktorá sa použije na kreslenie zaoblených rohov

Height int: Určuje výšku elipsy, ktorá sa použije na kreslenie zaoblených rohov

Výsledok funkcie: BOOL: Po úspešnom vykonaní funkcie sa vráti hodnota TRUE. V ostatných prípadoch sa vráti hodnota FALSE.

 

MoveToEx

Windows NT

Win 95

Win32s

Lib

Include

Áno

Áno

Áno

gdi32.lib

gdi32.inc

Funkcia presúva danú pozíciu spojenú so zadaným kontextom zariadenia do špecifikovaného bodu. Súčasnú pozíciu používa veľa funkcií, napríklad LineTo.

Syntax: BOOL MoveToEx, HDC hdc, int X, int Y, LPPOINT lpPoint

hdc HDC: Určuje kontext zariadenia

X int: Určuje súradnicu x cieľového bodu v logických jednotkách

Y int: Určuje súradnicu y cieľového bodu v logických jednotkách

lpPoint LPPOINT: Ukazovateľ na štruktúru POINT; parameter môže byť NULL; ak je ukazovateľ na štruktúru zadaný, funkcia MoveToEx do nej umiestni predchádzajúcu aktuálnu pozíciu

Výsledok funkcie: BOOL: Po úspešnom vykonaní funkcie sa vráti hodnota TRUE. V ostatných prípadoch sa vráti hodnota FALSE.

 

LineTo

Windows NT

Win 95

Win32s

Lib

Include

Áno

Áno

Áno

gdi32.lib

gdi32.inc

Funkcia kreslí úsečku z aktuálneho bodu k špecifikovanému bodu. Čiara sa kreslí aktuálnym perom (PEN).

Syntax: BOOL LineTo, HDC hdc, int XEnd, int YEnd

hdc HDC: Určuje kontext zariadenia

Xend int: Určuje súradnicu x koncového bodu čiary v logických jednotkách

YEnd int: Určuje súradnicu y koncového bodu čiary v logických jednotkách

Výsledok funkcie: BOOL: Po úspešnom vykonaní funkcie sa vráti hodnota TRUE. V ostatných prípadoch sa vráti hodnota FALSE.

 

SetRect

Windows NT

Win 95

Win32s

Lib

Include

Áno

Áno

Áno

user32.lib

user32.inc

Funkcia nastavuje súradnice štruktúry RECT na zadané hodnoty.

Syntax: BOOL SetRect, LPRECT lprc, int xLeft, int yTop, int xRight, int yBottom

lprc LPRECT: Ukazovateľ na štruktúru RECT

xLeft int: Určuje súradnicu x ľavého horného rohu pravouholníka

yTop int: Určuje súradnicu y ľavého horného rohu pravouholníka

xRight int: Určuje súradnicu x pravého dolného rohu pravouholníka

yBottom int: Určuje súradnicu y pravého dolného rohu pravouholníka

Výsledok funkcie: BOOL: Po úspešnom vykonaní funkcie sa vráti hodnota TRUE. V ostatných prípadoch sa vráti hodnota FALSE.

 

CreateSolidBrush

Windows NT

Win 95

Win32s

Lib

Include

Áno

Áno

Áno

gdi32.lib

gdi32.inc

 

Funkcia CreateSolidBrush vytvára logický štetec (BRUSH) zadanej farby.

Syntax: HBRUSH CreateSolidBrush, COLORREF crColor

CrColor COLORREF: Určuje RGB hodnotu farby štetca

Výsledok funkcie: HBRUSH: Po úspešnom vykonaní funkcie sa vráti handle logického štetca. V ostatných prípadoch sa vráti hodnota NULL.

 

CreatePen

Windows NT

Win 95

Win32s

Lib

Include

Áno

Áno

Áno

gdi32.lib

gdi32.inc

Funkcia CreatePen sa používa na vytvorenie logického pera, špecifikovaného štýlom, šírkou a farbou. Pero sa môže použiť pri kreslení čiar a kriviek.

Syntax: HPEN CreatePen, int fnPenStyle, int nWidth, COLORREF crColor

fnPenStyle int: Určuje štýl pera (pozri tab. 1)

nWidth int: Určuje šírku pera v logických jednotkách

crColor COLORREF: Farba pera

 

Štýl pera

Význam

PS_SOLID

Celistvá (plná) čiara.

PS_DASH

Prerušovaná čiara. Treba špecifikovať šírku pera, ktorá je pri použití tohto štýlu 1 alebo menej jednotiek zariadenia.

PS_DOT

Bodová čiara. Treba špecifikovať šírku pera, ktorá je pri použití tohto štýlu 1 alebo menej jednotiek zariadenia.

PS_DASHDOT

Čiara zložená z čiarok a bodiek, ktoré sa pravidelne striedajú. Treba špecifikovať šírku pera, ktorá je pri použití tohto štýlu 1 alebo menej jednotiek zariadenia.

PS_DASHDOTDOT

Čiara zložená z čiarok a dvoch bodiek, ktoré sa pravidelne striedajú. Treba špecifikovať šírku pera, ktorá je pri použití tohto štýlu 1 alebo menej jednotiek zariadenia.

PS_NULL

Čiara kreslená týmto perom nebude viditeľná.

PS_INSIDEFRAME

Čiara vykreslená týmto perom bude celistvá (plná). Ak funkcie GDI, používajú na kreslenie toto pero a používajú ohraničujúci pravouholník zadaný ako jeden zo svojich parametrov, obrázok sa zmenší tak, aby sa celý zmestil do ohraničujúceho pravouholníka. Pri výpočte sa berie do úvahy šírka pera. Toto platí len pre geometrické perá.

Tab. 1

Výsledok funkcie: HPEN: Po úspešnom vykonaní funkcie sa vráti handle logického pera. V ostatných prípadoch sa vráti hodnota NULL.

 

GetStockObject

Windows NT

Win 95

Win32s

Lib

Include

Áno

Áno

Áno

gdi32.lib

gdi32.inc

Funkcia GetStockObject vracia handle na jeden z preddefinovaných systémových objektov, ako sú  perá, štetce, fonty alebo palety. Tieto objekty existujú v systéme stále, na ich vytvorenie nie sú potrebné žiadne zvláštne zdroje. Takto vytvorené objekty sa nesmú mazať funkciou DeleteObject.

Syntax: HGDIOBJ GetStockObject, int fnObject                                           

fnObject int: Špecifikuje typ objektu. Parametrom môže byť jedna z hodnôt uvedených v tabuľke 2.

Typ objektu

Význam

BLACK_BRUSH

Čierny štetec

DKGRAY_BRUSH

Tmavohnedý štetec

GRAY_BRUSH  

Sivý štetec

HOLLOW_BRUSH

Prázdny štetec (ekvivalent k NULL_BRUSH )

LTGRAY_BRUSH

Svetlosivý štetec

NULL_BRUSH

Prázdny štetec (ekvivalent k HOLLOW_BRUSH )

WHITE_BRUSH

Biely štetec

BLACK_PEN

Čierne pero

NULL_PEN

Prázdne pero

WHITE_PEN

Biele pero

ANSI_FIXED_FONT

Systémové písmo s pevným rozstupom (monospace)

ANSI_VAR_FONT

Systémové písmo s variabilným rozstupom (proporcionálne)

DEVICE_DEFAULT_FONT

Na zariadení závislé písmo; platné iba pre Windows NT

DEFAULT_GUI_FONT

Implicitné písmo objektov používateľského rozhrania, napr. menu, dialógové okná a pod.; platné iba pre Windows 95

OEM_FIXED_FONT

Pôvodné (OEM) písmo s pevným rozstupom (monospace)

SYSTEM_FONT

Systémové písmo; implicitne Windows používa systémové písmo na zobrazenie menu, dialógových riadiacich prvkov a textov; od verzie Windows 3.0 je systémové písmo proporcionálne, staršie verzie Windows používali písmo s pevným rozstupom

SYSTEM_FIXED_FONT

Systémové písmo s pevným rozstupom; bolo používané vo verzii Windows nižšej ako 3.0; tento objekt je prístupný len pre zlučiteľnosť so staršími verziami Windows  

DEFAULT_PALETTE

Implicitná paleta; paleta obsahuje statické farby systémovej palety

Tab. 2

Výsledok funkcie: HGDIOBJ: Po úspešnom vykonaní funkcie sa vráti handle na požadovaný objekt. V ostatných prípadoch sa vráti hodnota NULL.

 

FillRect

Windows NT

Win 95

Win32s

Lib

Include

Áno

Áno

Áno

user32.lib

user32.inc

 

Funkcia pomocou aktuálneho štetca vyplňuje zadaný pravouholník.

Syntax: int FillRect, HDC hDC,  CONST RECT lprc, HBRUSH hbr

HDC HDC: Určuje kontext zariadenia

lprc CONST RECT: Ukazovateľ na štruktúru RECT, ktorá definuje vyplňovanú oblasť

hbr HBRUSH: Handle logického štetca, ktorý sa použije na vyplnenie pravouholníka

Výsledok funkcie: BOOL: Po úspešnom vykonaní funkcie sa vráti hodnota TRUE. V ostatných prípadoch sa vráti hodnota FALSE.

 

DeleteObject

Windows NT

Win 95

Win32s

Lib

Include

Áno

Áno

Áno

gdi32.lib

gdi32.inc

 

Funkcia DeleteObject ruší logický objekt GDI. Existuje veľa rôznych funkcií na vytvorenie logických objektov. Všetky tieto objekty okrem objektov vytvorených pomocou funkcie GetStockObject musia byť zmazané, pretože inak sa stráca pamäť v GDI. Medzi objekty, ktoré je potrebné zmazať, patria perá, bitové mapy, štetce, oblasti, palety a písma. Nepoužívajte funkciu DeleteObject na zmazanie objektov, ktoré sú práve zvolené v kontexte zariadenia. Windows 95 zmaže objekt, ktorý je práve zvolený v kontexte zariadenia, tak, že vytvorí mŕtvy objekt (zombie). Vo Windows NT volanie tejto funkcie na objekt práve zvolený v kontexte zariadenia dopadne neúspešne.

Syntax: BOOL DeleteObject, HGDIOBJ hObject

hObject HGDIOBJ: Handle objektu GDI; objektom môže byť logické pero, štetec, font, bitová mapa, región alebo paleta; pokiaľ má byť objekt zmazaný, nesmie byť zvolený v kontexte zariadenia

Výsledok funkcie: BOOL: Po úspešnom vykonaní funkcie sa vráti hodnota TRUE. V ostatných prípadoch sa vráti hodnota FALSE.

 

ReleaseDC

Windows NT

Win 95

Win32s

Lib

Include

Áno

Áno

Áno

user32.lib

user32.inc

Funkcia ReleaseDC uvoľňuje kontext zariadenia, t. j. umožňuje jeho ďalšie použitie inými aplikáciami. ReleaseDC uvoľňuje len obyčajný DC a DC okna, nemá žiadny vplyv na DC triedy a súkromný DC. Funkciu treba použiť po dokončení výstupu.

Syntax: int ReleaseDC, HWND hWnd, HDC hDC

hWnd HWND: Okno, ktorého kontext zariadenia DC sa má  uvoľniť

hDC HDC: Handle kontextu zariadenia DC, ktorý sa má uvoľniť

Výsledok funkcie:  Ak sa kontext zariadenia DC podarí uvoľniť, vráti sa hodnota TRUE. V ostatných prípadoch sa vráti hodnota FALSE.

Teraz by tu mal nasledovať jednoduchý príklad použitia uvedených funkcií, ale z priestorových dôvodov ho nájdete na webovej stránke časopisu www.pcrevue.sk v sekcii Assembler.

Literatúra

[1]  Simon, R. J. – Gouker, M. – Barnes, B. C.: Win32 API zväzok 1, 2, 3. UNIS publishing, Brno 1997.

[2]  Richter, J.: Windows pro pokročilé a experty. Computer Press, Praha 1997.

[3]  Petzold, Ch.: Programovaní ve Windows – Win32 API. Computer Press, Praha 1999.

 

Slovník skratiek

GDI (Graphic Device Interface) –  rozhranie grafického zariadenia

 

 

 

 

 


Nechajte si posielať prehľad najdôležitejších správ emailom

Mohlo by Vás zaujímať

Ako na to

CES 2017: Lenovo predstavilo nové notebooky ThinkPad X1, Miix 720 a prvý smartfón s podporou Tango - Lenovo Phab 2

03.01.2017 00:09

Lenovo odštartovala ďalší ročník veľtrhu s celou škálou nových produktov. Nová generácia produktov radu ThinkPad X1 Carbon 2017 je najľahším 14-palcovým biznis notebookom, ktorý váži len 1,14kg a obsa ...

Ako na to

Tipy a triky: Ako správne poskytovať IT pomoc a ako o ňu správne žiadať?

14.12.2016 09:40

Či už ste pokročilý používateľ počítača, ktorý často poskytuje IT pomoc známym a rodine, alebo ste to vy, kto o takúto pomoc zvyčajne žiada, ľahko sa stanete nechcenou príčinou frustrácie a obrovskej ...

Ako na to

Tipy a triky: Ako diagnostikovať a opravovať neúspešné upgrady Windows 10

14.12.2016 09:37

Microsoft prešiel s Windows 10 do celkom novej éry vývoja. Namiesto samostatných verzií Windows, vydávaných zvyčajne s odstupom dvoch až piatich rokov (XP, Vista, 7 a podobne), začal svoj systém vyvíj ...

Žiadne komentáre

Vyhľadávanie

ITSMF jar

Najnovšie videá