Západoslovenská distribučná modernizovala v projekte ACON jedno z najporuchovejších vedení

Technológie
0

Spoločnosť Západoslovenská distribučná (ZSD) v rámci medzinárodného projektu ACON Smart Grids investovala vyše 840 000 EUR do modernizácie jedného z najporuchovejších  vedení, ktoré zabezpečovalo distribúciu elektrickej energie do Trenčína a priľahlých obcí.


8 km úsek vedenia v oblasti Trenčín-Drietoma bol uložený do zeme a digitalizovaný , čím  sa zabezpečí jeho nižšia poruchovosť. Úsek sa nachádza v náročnom horskom teréne kde na nadzemné vedenie pôsobia poveternostné vplyvy, ako sú vietor, sneh, námraza alebo búrky, ktoré sú hlavným zdrojom porúch v tejto oblasti. Umiestnením do zeme sa vylučuje vplyv týchto faktorov na funkčnosť vedenia.  Súčasťou rozsiahlej investície je aj výstavba troch nových inteligentných trafostaníc, ktoré okrem iného zlepšia informovanosť o poruchách a súčasne poskytnú okamžitý prehľad o zaťažení siete.


ACON Smart Grids je prvým projektom distribučných spoločností (ZSD a E.ON Distribuce) v regióne strednej a východnej Európy, ktorý uspel medzi projektami spoločného záujmu EÚ a zároveň dostal historicky najvyšší grant vo výške 91,2 milióna EUR.  Ide o historicky prvý slovensko-český projekt, zameraný na masívne nasadzovanie najmodernejších smart technológií, ktorý umožní nástup „novej energetiky“ založenej na lokálnych obnoviteľných zdrojoch.  Zvýšený zákaznícky komfort pocíti v horizonte nasledujúcich šiestich rokov vyše 190 000 zákazníkov, predovšetkým v okresoch Malacky, Senica, Skalica, Myjava, Nové Mesto nad Váhom a Trenčín, ako aj ďalší zákazníci regiónu južnej a východnej časti Českej republiky.


Modernizáciou vedenia sa dosiahne rádovo nižšia poruchovosť. Rovnako dôležitý je aj environmentálny aspekt, nakoľko vedenie prechádza cez chránené krajinné oblasti Malé a Biele Karpaty. Umiestnením vedenia do zeme sa zmenší jeho ochranné pásmo z 20m na iba 1m, čím sa zníži zásah do porastov a zároveň sa eliminuje vplyv na avifaunu, lebo už nebude dochádzať ku kontaktom vtákov so vzdušným vedením a elektrickými stĺpmi.
V oblasti ochrane životného prostredia je dôležitý aj fakt že jestvujúce stĺpové/stožiarové trafostanice sú štandardne prevádzkované bez záchytných nádrží, ktoré slúžia na zachytenie uniknutého oleja pri havarijných situáciách. Zo zákona má ZSD povinnosť montovať tieto záchytné nádrže len v presne definovaných oblastiach, predovšetkým pri zdrojoch pitnej vody. V rámci rekonštrukcie spoločnosť zrealizovala prekládku stožiarových trafostaníc do kiosku, ktorý takúto záchytnú nádrž už obsahuje. Toto opatrenie sa bude realizovať pri všetkých stavbách v rámci projektu ACON, bez ohľadu na to, či je oblasť definovaná ako chránená.


Projekt ACON sa tiež sústreďuje na nasadzovanie prvkov inteligentných sietí do distribučných sústav. Vďaka tzv. smart technológiám budú do vybraných lokalít nasadené nové komunikačné prvky a inteligentné riadenie zaťaženia, čo v budúcnosti okrem iného zaistí podporu pripájania obnoviteľných zdrojov.
Celková hodnota podporeného projektu ACON sa pohybuje vo výške 182 mil. EUR, pričom spolufinancovanie z európskych zdrojov dosahuje 91,2 mil. EUR, t.j. 50 % z hodnoty projektu a náklady každého z partnerov projektu predstavujú približne 50 %.

Projekty spoločného záujmu predstavujú kľúčové cezhraničné energetické infraštruktúrne projekty EÚ, ktoré sú nevyhnutné na vytvorenie jednotného európskeho energetického trhu a dosiahnutie dostupnej, bezpečnej a obnoviteľnej energie.

 

Zobrazit Galériu

René Hubinský

Všetky autorove články

Pridať komentár

Mohlo by vás zaujímať

Mohlo by vás zaujímať