10 + 1 nevyhnutných pracovných zručností potrebných pre budúcnosť

0

Ako sa svet vyvíja, naše pracoviská sa menia. Tak ako predchádzajúce priemyselné revolúcie menili zručnosti a skúsenosti, ktoré sa požadovali od pracovnej sily, môžeme to isté očakávať aj od 4. priemyselnej revolúcie. V priebehu piatich rokov sa podľa Svetového ekonomického fóra zmení 35% zručností, ktoré sa dnes považujú za nevyhnutné. Uvádzame tu desať najdôležitejších pracovných zručností (plus jeden bonus), ktoré bude vyžadovať každá spoločnosť.

Dátová gramotnosť
Dáta sa stali najdôležitejšou devízou každej organizácie. Firmy, ktoré ich nepoužívajú na dosiahnutie svojho úspechu, nevyhnutne zaostávajú. Na to, aby údaje mali hodnotu, musia organizácie zamestnávať ľudí, ktorí majú dátovú gramotnosť a dokážu údaje premeniť na obchodnú hodnotu.

Kritické myslenie
O informácie a dáta nie je núdza, chýbajú skôr ľudia schopní rozpoznať v spleti dezinformácií, falošných správ a deepfakes, ktoré informácie sú dôveryhodné a budú rozhodujúce pre úspech organizácie. Kritické myslenie neznamená, že je negatívne, ide o objektívne vyhodnotenie informácií a toho, ako by sa mali použiť a či by im firma mala dôverovať. Cenení budú zamestnanci, ktorí sú otvorení, ale zároveň schopní posúdiť kvalitu informácií, ktoré nás zaplavujú.

Technické znalosti
Technické zručnosti sa budú vyžadovať od zamestnancov vykonávajúcich takmer akúkoľvek prácu, pretože digitálne nástroje budú bežné. Umelá inteligencia, internet vecí, virtuálna a rozšírená realita, robotika, blockchain a pod. sa stanú súčasťou každodenných skúseností každého pracovníka, či už v továrni, alebo právnickej kancelárii. Ľudia preto budú musieť rozvíjať svoje zručnosti, aby s nimi mohli pracovať. Príslušné technické zručnosti sa budú vyžadovať pri každej práci.

Prispôsobivosť a flexibilita
S čoraz rýchlejšími premenami sveta sa „polčas rozpadu“ zručností neustále skracuje. Preto si ľudia budú musieť osvojovať nové zručnosti počas celého pracovného života, aby sa dokázali prispôsobiť zmenám. Dôležitá je aj pružnosť a otvorenosť k novým myšlienkam a spôsobom, ako robiť veci.

Kreativita
Bez ohľadu na to, koľko strojov pracuje vedľa nás, ľudia sú stále lepší v tvorivosti. Pre firmy bude nevyhnutné zamestnávať tvorivých ľudí, aby vymýšľali stále nové a lepšie veci. Pracoviská zajtrajška budú vyžadovať nové spôsoby myslenia a ľudská tvorivosť je rozhodujúca pre ďalšie napredovanie.

Emocionálna inteligencia (EQ)
Ďalšia oblasť, v ktorej majú ľudia navrch v porovnaní so strojmi, je emocionálna inteligencia – naša schopnosť uvedomovať si, ovládať a vyjadrovať svoje emócie a pochopiť emócie druhých. Táto schopnosť bude dôležitá, kým budú v pracovnom procese ľudia, pretože ovplyvní každú vzájomnú interakciu s ostatnými.

Kultúrna inteligencia a rozmanitosť
Firmy sú čoraz rôznorodejšie a zamestnanci musia byť schopní rešpektovať rozdiely a spolupracovať s ľuďmi inej rasy, náboženstva, veku, pohlavia alebo sexuálnej orientácie. Podniky čoraz častejšie pôsobia aj v zahraničí, čo znamená, že je dôležité, aby zamestnanci citlivo reagovali na iné kultúry, jazyky, politické a náboženské presvedčenie. Zamestnanci so silnou kultúrnou inteligenciou, schopní prispôsobiť sa ostatným, ktorí môžu vnímať svet odlišne, budú kľúčoví pre spoločnosti.

Vodcovské schopnosti
Vodcovské zručnosti budú prvoradé nielen pre tých, ktorí sú na vrchole tradičnej podnikovej hierarchie, ale stále viac pre tých, od ktorých sa očakáva, že budú vodcami 4. priemyselnej revolúcie. Vďaka podpore strojov sa čoraz viac pracovníkov dostane do rozhodovacej pozície. Pochopenie toho, ako priniesť tie najlepšie rozhodnutia a inšpirovať každého jednotlivca v rámci rôznorodej a distribuovanej pracovnej sily, si vyžaduje silné vodcovské schopnosti.

Úsudok a komplexné rozhodovanie
Stroje by mali byť schopné analyzovať údaje tak rýchlo a do takej hĺbky, ako ľudia nie sú schopní, ale veľa rozhodnutí ohľadne toho, čo treba urobiť s informáciami poskytovanými strojmi, musí vykonať človek. Dôležitými členmi tímu sú ľudia so schopnosťou zvážiť, ako môžu rozhodnutia ovplyvniť širšiu komunitu, a to vrátane takých citlivých oblastí, ako je morálka. Takže aj keď údaje podporujú jedno rozhodnutie, človek musí usúdiť, ako by toto rozhodnutie mohlo ovplyvniť ďalšie oblasti podnikania a ľudí.

Spolupráca
Spoločnosti v rámci 4. priemyselnej revolúcie budú klásť dôraz na zručnosti, ktoré sú jedinečne ľudské, napríklad na spoluprácu a medziľudské vzťahy. Vo svojom tíme budú chcieť mať ľudí, ktorí dokážu dobre komunikovať s ostatnými a pomôžu firme kolektívne napredovať.

BONUS: Okrem spomenutých zručností, ktoré bude každá spoločnosť vyhľadávať počas 4. priemyselnej revolúcie, existuje niekoľko zručností v oblasti sebazdokonaľovania vrátane sebamotivácie, stanovenia priorít/manažovania času a zvládania stresu a schopnosti prijať zmeny. Veľmi žiadaní budú ľudia zbehlí v experimentovaní a zdravo zvedaví a tí, ktorí sú schopní vziať si poučenie z chýb.

Zdroj: forbes.com.

Redakcia

Všetky autorove články
buducnost vzdelavanie biznis inovácie clovek

Pridať komentár

Mohlo by vás zaujímať

Mohlo by vás zaujímať