Samsung_01A2021 Samsung_01A2021 Samsung_01A2021 Advertisement

Pracovná ponuka: Migration Manager za 5500 € mesačne

Pracovné ponuky
0

Predpokladaná suma plnenia    5000 až 5500 € mesačne
Miesto plnenia                 Slovensko / Bratislava
Termín                 01.09.2016 - 01.04.2017
Nástup na projekt          01.09.2016 alebo dohodou, full-time, on-site
Dĺžka alokácie   7 mesiacov s možnosťou predĺženia
Druh spolupráce              živnosť alebo s.r.o. (spoločnosť s ručením obmedzeným)

Popis pozície

 • koordinácia úloh počas migrácie
 • sledovanie a priraďovanie projektových úloh
 • identifikácia problémov a rizík projektu
 • koordinácia časových nadväzností podľa projektového plánu
 • úzka spolupráca s manažérmi IT, testovania, security oblastí
 • monitoring projektu a vyhodnocovanie stavu plnenia jednotlivých úloh a míľnikov
 • pravidelný reporting stavu projektu voči sponzorovi projektu
 • identifikácia problémov a rizík, vrátane minimalizácie ich dopadov na projekt
 • podpora sponzora projektu pri rozhodnutiach, ktoré majú kľúčový dopad na projekt
 • komunikácia s dodávateľmi a partnermi v rámci EÚ
 • plánovanie a change management
 • príprava projektovej dokumentácie
 • komunikácia a distribúcia informácii v projektových tímoch
 • kontrola termínov a kvality realizovaných prác
 • pravidelný reporting: prezentácia priebežných a konečných výsledkov

Požiadavky

 • min. 5-ročná prax na pozícií projektového manažéra na migračných projektoch
 • skúsenosti s používaním a nastavovaním nástrojov určených pre migráciu dát
 • skúsenosti s plánovaním migrácie veľkého množstva údajov
 • skúsenosti s riadením veľkých medzinárodných projektov
 • skúsenosti na projektoch z bankového prostredia
 • schopnosť samostatne riešiť problémy
 • analytické myslenie
 • tímový hráč
 • zodpovednosť

Jazykové znalosti / stupeň

 • Anglický jazyk - Aktívne

V prí­pa­de zá­uj­mu o pra­cov­nú po­zí­ciu nám poš­li­te svo­je CV pria­mo na emai­lo­vú adresu pcrevue@titans.sk. CV nám pro­sím poš­li­te vy­pra­co­va­né (v slo­ven­skom ja­zy­ku, v an­glic­kom ja­zy­ku, v ne­mec­kom ja­zy­ku) vo for­má­te .DOC, .DOCX ale­bo .ODT. Ak bu­de Va­še CV vy­ho­vo­vať po­žia­dav­kám pra­cov­nej po­zí­cie, bu­de­me Vás nás­led­ne te­le­fo­nic­ky kon­tak­to­vať.

Redakcia

Všetky autorove články

Pridať komentár