Pracovná ponuka: Manuálny tester za 4000 € mesačne

Pracovné ponuky
0
Interné číslo 200129A
Názov pozície Manuálny tester
Predpokladaná suma plnenia 3500 až 4000 € mesačne
Miesto plnenia Slovensko / Bratislava
Termín 03.02.2020 - 30.04.2020
Nástup na projekt alebo dohodou, full-time, on-site
Dĺžka alokácie 3 mesiace s možnosťou predĺženia

POPIS POZÍCIE

 • vykonávanie manuálnych testov GUI na základe pripravených testovacích scenárov
 • vykonávanie regresných testov ako súčasť výmeny integračnej platformy zo SOA 11 na Tibco
 • reportovanie a retestovanie chýb
 • vytváranie testovacích scenárov
 • príprava testovacích dát
 • identifikácia a evidovanie defektov (retestovanie defektov) daného riešenia do určeného nástroja
 • aktívna spolupráca a komunikácia s business Test Analytikom

POŽIADAVKY

 • min. 2-ročná prax v oblasti testovania
 • min. 2-ročná skúsenosť s tvorbou testovacích scenárov (manuálne, integračné a regresné testy)
 • skúsenosti s používaním testovacej dokumentácie (Detail design dokumenty, UML diagramy,...)
 • skúsenosti s používaním test manažment track-ovacích nástrojov (HP ALM, Jira, a iné)
 • praktické znalosti metodiky SW testovania
 • znalosť SQL
 • pokročilá znalosť XML
 • výhodou: znalosť Siebel CRM
 • výhodou: skúsenosti z TELCO projektov
 • výhodou: skúsenosti s SOA BP, SOA11, SOAP UI
 • analytické myslenie
 • výborné komunikačné schopnosti
 • tímový hráč

V prí­pa­de zá­uj­mu o pra­cov­nú po­zí­ciu nám poš­li­te svo­je CV pria­mo na emai­lo­vú adresu pcrevue@titans.sk. CV nám pro­sím poš­li­te vy­pra­co­va­né (v slo­ven­skom ja­zy­ku, v an­glic­kom ja­zy­ku, v ne­mec­kom ja­zy­ku) vo for­má­te .DOC, .DOCX ale­bo .ODT. Ak bu­de Va­še CV vy­ho­vo­vať po­žia­dav­kám pra­cov­nej po­zí­cie, bu­de­me Vás nás­led­ne te­le­fo­nic­ky kon­tak­to­vať.

Pridať komentár

Mohlo by vás zaujímať

Mohlo by vás zaujímať