SAMSUNG_06202 Z SAMSUNG_06202 Z SAMSUNG_06202 Z Advertisement

Monitorovanie čistoty ovzdušia

0

Jeden z hlavných cieľov koncepcie inteligentného mesta je dosiahnutie maximálnej možnej kvality života jeho obyvateľov. Kľúčový atribút je zdravé životné prostredie, predovšetkým kvalita ovzdušia. Tá spôsobuje problém hlavne vo veľkých mestách s prehustenou dopravou a v mestách s priemyselnou infraštruktúrou produkujúcou emisie.

Vplyv na ľudské zdravie

Znečistenie ovzdušia je vážny environmentálny a sociálny problém, ktorý má na ľudské zdravie priamy aj nepriamy vplyv. Priamy vplyv má vzduch, ktorý dýchame, a zároveň kvalita ovzdušia vplýva na ľudské zdravie nepriamo cez súvisiace ekosystémy, predovšetkým prostredníctvom príjmu vody a potravy. Sociálny a ekonomický vplyv znečisteného ovzdušia v praxi znamená zvýšenie nákladov na zdravotnú starostlivosť a zníženie produktivity počas pracovnej neschopnosti. Kvalitu ovzdušia priamo aj nepriamo ovplyvňuje viac faktorov. Doprava je zdrojom exhalátov a podľa konkrétnych okolností aj zdrojom prašnosti. Nepriamo na kvalitu ovzdušia pôsobí aj problém s parkovacími miestami, pretože vodiči po príjazde do cieľovej destinácie musia zbytočne najazdiť stovky metrov, niekedy aj kilometre, aby našli vhodné parkovacie miesto.

Kde je potrebné merať

Ideálna situácia by predpokladala meranie znečistenia ovzdušia v každom meste a v tých obciach, kde sa znečistenie predpokladá, čiže v obciach, cez ktoré stále prechádzajú hlavné dopravné tepny, prípadne v obciach v blízkosti priemyselných objektov, skládok odpadu a podobne. Zákon č. 137/2010 Z. z. definuje, v ktorých lokalitách sa meranie a vyhodnocovanie kvality ovzdušia musí vykonávať. Zákon definuje aj fungovanie varovného systému v prípade, ak koncentrácie znečisťujúcich látok prekročia prípustné hodnoty. Tieto hodnoty majú dve úrovne – takzvaný informačný a varovný prah. Hodnoty informačného prahu sú nastavené tak, že aj pri krátkej expozícii hrozí pre určité skupiny ľudí, napríklad deti, seniorov či ľudí s niektorými chronickými ochoreniami, riziko zdravotných problémov. Výstražné hodnoty sú stanovené tak, že pri ich prekročení aj na pomerne krátky čas hrozí riziko poškodenia zdravia. Po prekročení informačného prahu SHMÚ vydá upozornenie a po prekročení výstražného limitu vydá výstrahu prostredníctvom informačných médií. Vtedy musia zainteresovaní bezodkladne vykonať opatrenia na zníženie koncentrácie príslušnej znečisťujúcej látky.

Oficiálne národné monitorovanie

Patrí do pôsobnosti Slovenského hydrometeorologického ústavu, ktorý na vybraných miestach vykonáva pomocou automatických staníc periodické merania. Ich výsledky sa ­zobrazujú na internetovej stránke SHMÚ. Meracie stanice SHMÚ z pochopiteľných dôvodov pokrývajú len pomerne malú plochu územia Slovenska, takže na zvyšku sa miera znečistenia ovzdušia zisťuje pomocou modelovania, ktoré, samozrejme, presnosťou nedokáže konkurovať meraniam a neindikuje nepredvídateľné situácie. Okrem tejto národnej monitorovacej siete vykonávajú merania takisto firmy a organizácie, ktoré svojou činnosťou ovzdušie znečisťujú, ako aj niektoré mestá a obce.

Infraštruktúrne zmeny

Postupné budovanie infraštruktúry inteligentných miest ponúka niekoľko účinných riešení, ktoré však na druhej strane spôsobujú väčšie alebo menšie obmedzenia. Mesto je zložitý ekosystém, preto si pomôžeme analógiou jedného z jeho subsystémov – podzemným parkoviskom. Ak senzory na parkovisku zaznamenajú vyššie množstvo exhalátov, aktivuje sa vetrací systém na plný výkon, a ak ani to nepomôže, vjazd do podzemného parkoviska sa obmedzí, prípadne úplne zakáže. V meste je to zložitejšie. Pri zníženej kvalite ovzdušia možno zmeniť systém riadenia dopravy na križovatkách, obmedziť alebo zakázať vjazd určitých typov vozidiel do niektorých zón. Prípadne aktivovať sofistikovanejšie opatrenia, napríklad dočasne operatívne znížiť alebo úplne zrušiť v niektorých zónach poplatky za parkovanie, aby vodiči nemuseli hľadať bezplatné alebo primerane spoplatnené parkovacie miesto. Pomerne účinné opatrenie počas dní predpokladanej zhoršenej kvality ovzdušia môže byť aj mestská doprava zadarmo. Ak to nepomôže, k čomu spravidla dôjde pri nepriaznivých poveternostných podmienkach, najmä pri inverzii, treba informovať obyvateľstvo.   

Preventívne a núdzové opatrenia

Aby bolo možné prijať účinné opatrenia, musí sa kvalita ovzdušia priebežne monitorovať, najmä na exponovaných miestach. Rovnako dôležitá je aj analýza nameraných údajov, aby bolo možné nepriaznivú situáciu predvídať a včas prijať treba opatrenia, aby sa situácia nevyhrotila a nebolo potrebné pristúpiť k núdzovým riešeniam. Mnohé z preventívnych a hlavne núdzových opatrení na zlepšenie kvality ovzdušia majú charakter obmedzení, prípadne majú nepriaznivý vplyv na rozpočty miest.

Sofistikovanejšie riešenia predpokladajú prepojenie systému monitorovania ovzdušia so systémami na riadenie dopravy či inteligentným systémom riadenia parkovania.  Aby boli výsledky merania signifikantné, musia byť presné. Preto treba meracie zariadenia pravidelne kontrolovať a v prípade potreby kalibrovať. Ak to zosumarizujeme, systém na monitorovanie kvality ovzdušia pozostáva zo sústavy monitorovacích staníc, ktoré si vyžadujú periodické kontroly a údržbu, a z cloudovej služby na ukladanie a vyhodnocovanie nameraných údajov. Správa takýchto systémov spravidla presahuje možnosti mestských magistrátov, prípadne VÚC. Riešením môže byť prenájom za mesačné poplatky. To umožňuje vysokú flexibilitu, pretože zákazník, v tomto prípade magistrát, platí len za infraštruktúru a súvisiace služby, ktoré aktuálne využíva.

 

Ľuboslav Lacko

Všetky autorove články

Pridať komentár

Mohlo by vás zaujímať

Mohlo by vás zaujímať