Java pod lupou I. /4.časť

Späť na úvod >> Späť na programovanie >> Späť na seriál Operátory (pokračovanie) Vo štvrtej časti seriálu, poslednej v tomto storočí, pokračujeme opisom operátorov, ktoré jazyk Java poskytuje programátorovi na prácu s údajmi. Dosiaľ s ...

22.6.2016

Java pod lupou I. /3.časť

Späť na úvod >> Späť na programovanie >> Späť na seriál Typy, výrazy, operátory V predošlej časti sme sa dozvedeli o tom, že program v Jave pozostáva z kolekcie tried, na základe ktorých počas behu programu vznikajú objekty. Tie medzi ...

21.6.2016

WWW hacking a obrana / 8. časť

V pre­doš­lej čas­ti náš­ho se­riá­lu sme ukon­či­li té­mu SQL In­jec­tion. Te­raz sa vrá­ti­me k úto­kom ty­pu XSS, kto­ré pre­be­rie­me po­drob­nej­šie, a po do­kon­če­ní XSS sa nás­led­ne v ďal­ších čas­tiach se­riá­lu bu­de­me ve­no­vať aj cel­ko ...

16.6.2016

WWW hacking a obrana / 7. časť

Da­ta­bá­zo­vý server MS SQL (Mic­ro­soft SQL) je roz­ší­re­ný vďa­ka je­ho roz­sia­hlym mož­nos­tiam a kva­li­te. No ako to už bý­va, všet­ko má svoj rub aj lí­ce. Na dis­kus­ných fó­rach sa mož­no stret­núť aj s ta­kým­to ná­zo­rom: Ne­pou­ží­va­me ...

16.6.2016

WWW hacking a obrana / 2. časť

Pr­vú časť se­riá­lu sme ukon­či­li roz­prá­va­ním o fun­kcii open() ob­jek­tu win­dow. Te­raz na tú­to té­mu nad­via­že­me. Chy­by ty­pu XSS sa da­jú zneu­žiť aj pri ro­zo­sie­la­ní rek­la­my. Pre ro­bo­ty, kto­ré preh­ľa­dá­va­jú inter­net, nie je ...

16.6.2016

WWW hacking a obrana / 3. časť

PHP In­jec­tion PHP je dnes naj­pou­ží­va­nej­ší skrip­to­va­cí ja­zyk po­uží­va­ný na tvor­bu dy­na­mic­kých inter­ne­to­vých strá­nok, kto­ré ma­jú vlast­ný „mo­zog“. Vní­ma­me ho už len nie­ke­dy a fulltexto­vé vy­hľa­dá­va­nie ale­bo fó­rum na st ...

16.6.2016

WWW hacking a obrana / 4. časť

Da­ta­bá­zy sú dnes neod­de­li­teľ­nou sú­čas­ťou mno­hých ap­li­ká­cií, kto­ré po­tre­bu­jú uk­la­dať a spra­cú­vať väč­šie množ­stva dát. Da­ta­bá­zy mu­sia mať ne­ja­kú štruk­tú­ru a lo­gi­ku a prá­ve na to slú­ži ja­zyk SQL (Struc­tu­red Query La ...

16.6.2016

WWW hacking a obrana / 5. časť

Ten­to­raz sa po­zrie­me na to, ako sa brá­niť pro­ti úto­kom ty­pu SQL In­jec­tion. Tým však eš­te nes­kon­čí­me té­mu o úto­koch SQL In­jec­tion, ale spô­so­by, ako za­bez­pe­čiť svo­je ap­li­ká­cie pro­ti to­mu­to ty­pu úto­kov, sú väč­ši­nou tie ...

16.6.2016

WWW hacking a obrana / 6. časť

V po­dsta­te všet­ky da­ta­bá­zo­vé server­y MySQL, Po­stgreSQL aj MS SQL sú prib­liž­ne rov­na­ko nác­hyl­né k úto­kom ty­pu SQL In­jec­tion. No med­zi útoč­ník­mi jed­noz­nač­ne vy­hrá­va vďa­ka nie­koľ­kým roz­die­lom MS SQL server. Útoč­ník má uľ ...

16.6.2016

WWW hacking a obrana / 9. časť

Ten­to­raz po­kra­ču­je­me v pred­sta­vo­va­ní rôz­nych re­ťaz­cov, kto­ré mô­že útoč­ník po­užiť, aby sa mu po­da­ri­lo in­jek­to­vať kód. Stá­le však eš­te nep­re­be­rá­me in­jek­to­va­nie kó­du do ošet­re­né­ho vstu­pu. Naj­prv po­tre­bu­je­me po­ ...

16.6.2016

WWW hacking a obrana / 10. časť

Ten­to­raz sa po­zrie­me na po­sled­né spô­so­by, kto­ré mô­že útoč­ník po­užiť na in­jek­to­va­nie kó­du do strán­ky. Ne­za­bú­daj­te však, že sme tu nes­po­me­nu­li všet­ky, nie je to mož­né, pre­to­že sa spô­so­by kom­bi­nu­jú a zá­ro­veň sa po­už ...

16.6.2016

WWW hacking a obrana / 11. časť

Tá­to v po­ra­dí už 11. a zá­ro­veň zá­ve­reč­ná časť se­riá­lu bu­de po­jed­ná­vať o za­ují­ma­vých, po­mer­ne má­lo zná­mych, ale o to ne­bez­peč­nej­ších úto­koch CSRF (Cross Si­te Request For­ge­ry). V dru­hej čas­ti člán­ku si pre­čí­ta­te aj kr ...

16.6.2016

Seriál: Programujeme pre Windows

Späť na úvod >> Späť na seriál Náš seriál vás uvedie do problematiky vývoja aplikácií pre aktuálne najpopulárnejšiu mobilnú platformu Android. Zboríme tu mýtus o zložitosti vývoja mobilných aplikácií a nárokoch na vybavenie na túto činnosť. Pr ...

16.6.2016

Vytvárame WWW stránky / 11. časť

Späť na úvod >> Späť na seriál V predošlej časti sme začali s multimediálnym rozšírením našich stránok a tentoraz budeme v téme pokračovať. Povieme si však niečo aj o klikacích mapách. Element Param Ako sme si ukázali už v predchádzajúcej čas ...

15.6.2016

Vytvárame WWW stránky / 12. časť

Späť na úvod >> Späť na seriál V tejto časti nášho seriálu sa budeme venovať tagom, ktoré sme doteraz vynechali. Aby to bolo prehľadnejšie, budú uvádzané podľa abecedy. Najprv by som sa však venoval vašim emailovým ohlasom na formuláre. Prišlo ...

15.6.2016

Vytvárame WWW stránky / 13. časť

Späť na úvod >> Späť na seriál Tento mesiac budeme pokračovať v načatej téme. Budeme sa zaoberať tagmi, ktoré sme doteraz vynechávali. Tag ISIndex Tento tag sa už v novších štandardoch neodporúča, ale sa v nich vyskytuje, preto si o ňom niečo ...

15.6.2016

Vytvárame WWW stránky / 14. záverečná časť

Späť na úvod >> Späť na seriál A je tu posledná časť nášho seriálu o HTML, v ktorej dokončíme opis tagov, ktoré boli doteraz vynechávané. Element Span Tento tag je dosť podobný tagu Div. Rovnako ako tag Div sa tag Span uplatňuje najmä v kaská ...

15.6.2016


Vytvárame WWW stránky / 7. časť

Späť na úvod >> Späť na seriál Táto časť nášho seriálu sa bude tak ako tá predchádzajúca venovať formulárom a práci s nimi. Pole pre vstup hesla Určite každý z nás pozná starú „fintu“ Windows, ktorá pri zadávaní hesla do nejakého vstupného po ...

15.6.2016

Vytvárame WWW stránky / 9. časť

Späť na úvod >> Späť na seriál Tentoraz si povieme niečo o rámoch (frames), o ich výhodách i nevýhodách a základoch práce s nimi. Rámy prinášajú veľa výhod, na druhej strane však môžu spôsobovať problémy. Do jazyka HTML však rozhodne patria, a ...

15.6.2016

Vytvárame WWW stránky / 10. časť

Späť na úvod >> Späť na seriál V desiatom pokračovaní nášho seriálu dokončíme rámy a vrhneme sa hneď na multimediálne rozšírenie našich stránok. Tag Noframes V predošlej časti sme si povedali, že nie všetky prehliadače podporujú rámy a že ani ...

15.6.2016

Vyhľadávanie

AMCHAM 2019

Najnovšie videá

SlovakiaTech 2019

IT GALA stvorec 2019