WWW hacking a obrana / 5. časť

Ten­to­raz sa po­zrie­me na to, ako sa brá­niť pro­ti úto­kom ty­pu SQL In­jec­tion. Tým však eš­te nes­kon­čí­me té­mu o úto­koch SQL In­jec­tion, ale spô­so­by, ako za­bez­pe­čiť svo­je ap­li­ká­cie pro­ti to­mu­to ty­pu úto­kov, sú väč­ši­nou tie ...

16.6.2016
Schneider Electric

WWW hacking a obrana / 6. časť

V po­dsta­te všet­ky da­ta­bá­zo­vé server­y MySQL, Po­stgreSQL aj MS SQL sú prib­liž­ne rov­na­ko nác­hyl­né k úto­kom ty­pu SQL In­jec­tion. No med­zi útoč­ník­mi jed­noz­nač­ne vy­hrá­va vďa­ka nie­koľ­kým roz­die­lom MS SQL server. Útoč­ník má uľ ...

16.6.2016

WWW hacking a obrana / 9. časť

Ten­to­raz po­kra­ču­je­me v pred­sta­vo­va­ní rôz­nych re­ťaz­cov, kto­ré mô­že útoč­ník po­užiť, aby sa mu po­da­ri­lo in­jek­to­vať kód. Stá­le však eš­te nep­re­be­rá­me in­jek­to­va­nie kó­du do ošet­re­né­ho vstu­pu. Naj­prv po­tre­bu­je­me po­ ...

16.6.2016

WWW hacking a obrana / 10. časť

Ten­to­raz sa po­zrie­me na po­sled­né spô­so­by, kto­ré mô­že útoč­ník po­užiť na in­jek­to­va­nie kó­du do strán­ky. Ne­za­bú­daj­te však, že sme tu nes­po­me­nu­li všet­ky, nie je to mož­né, pre­to­že sa spô­so­by kom­bi­nu­jú a zá­ro­veň sa po­už ...

16.6.2016

WWW hacking a obrana / 11. časť

Tá­to v po­ra­dí už 11. a zá­ro­veň zá­ve­reč­ná časť se­riá­lu bu­de po­jed­ná­vať o za­ují­ma­vých, po­mer­ne má­lo zná­mych, ale o to ne­bez­peč­nej­ších úto­koch CSRF (Cross Si­te Request For­ge­ry). V dru­hej čas­ti člán­ku si pre­čí­ta­te aj kr ...

16.6.2016

Hackerom sa v priebehu 4 dní podarilo ovládnuť SUV Mitsubishi Outlander

Čoraz viac áut je dnes pripojených na internet. Majú vlastný modem LTE, umožňujúci používanie aplikácií na vzdialenú diagnostiku alebo pohodlné odomknutie dverí vozidla pomocou smartfónu či smart hodiniek. Pritom tieto modemy a aplikácie sú pripojené ...

10.6.2016

HACKING WEBU

Úvod >> Digiškola >> Poradňa >> Aplikácie >> Technológie a trendy >> Bezpečnosť >> Ako na to >> Programovanie >> Informačné technológie >> Počítačová grafika >> Foto a video >> Webdiza ...

6.6.2016

Vyhľadávanie

ACER_122019

Najnovšie videá