Hackeri by mohli zneužiť faxy v multifunkčných zariadeniach na ovládnutie celej firemnej siete

Vo veku okamžitých správ cez internet sa fax považuje za archaický kus technológie. No výskumní pracovníci zo spoločnosti Check Point varujú, že kybernetickí kriminálnici môžu využívať zraniteľnosti, ktoré sa vyskytujú v multifunkčných kancelárskych ...

20.8.2018
Schneider Electric

HackerFest po prvýkrát na Slovensku: Odhaľte Black Magic a využite Early Bird ponuku do 15. 8.

Najväčšia IT Security / Hacking udalosť HackerFest, ktorá má za sebou päť úspešných ročníkov v Prahe, sa 21. septembra 2018 po prvýkrát uskutoční aj v Bratislavev hoteli Crowne Plaza. Uznávaní etickí hackeri a IT Security expertizrozumiteľne ukážu, a ...

24.7.2018

Spoločnosť EY štartuje výnimočnú súťaž zameranú na kybernetickú bezpečnosť a etický hacking

Hrozba kybernetických útokov, pri ktorých dochádza k úniku mimoriadne citlivých dát, je každým rokom čoraz väčšia. Jednou z efektívnych ciest, ako chrániť informačné systémy v organizácii, je riadenie kybernetickej bezpečnosti a dohľad nad jej výkonn ...

29.6.2018

Na slovensko.sk útočia tretí deň za sebou, najsilnejšie udreli dnes v noci

V priemere osem DDoS útokov na severy zákazníkov zaznamenajú a eliminujú mesačne bezpečnostní špecialisti spoločností BENESTRA a SWAN. Kvalitný manažment siete a účinné opatrenia proti útočníkom sú stále viac dôležité. Počet takýchto atakov medziroč ...

13.6.2018

Slovensko čelí masívnym útokom hackerov

Slovenský online priestor v posledných dňoch čelí masívnym DDOS útokom hackerov z celého sveta. Okrem iných slovenských webových adries útočníci v posledných dňoch napadli stránky Slovenského hydrometeorologického ústavu (SHMÚ), ale aj portál slovens ...

13.6.2018

FBI odporúča reštartovať smerovače a zariadenia NAS od výrobcov Linksys, Mikrotik, Netgear, QNAP a TP-Link

FBI a bezpečnostní odborníci žiadajú prevádzkovateľov domácich a firemných routerov a zariadení NAS (Network Attached Storage), aby ich reštartovali a zabránili tak fungovaniu škodlivého softvéru známeho ako VPNFilter. Skupina Cisco Talos Intelligenc ...

30.5.2018

Trend Micro pomohlo usvedčiť vinníkov v medzinárodnom prípade Scan4You

Spoločnosť Trend Micro Incorporated, globálny líder v oblasti kybernetickej bezpečnosti, oznámila podrobnosti o svojej úzkej spolupráci s FBI v prípade Scan4You. Trend Micro se podieľalo na identifikácii osôb, ktoré boli spojené so službou Scan4You C ...

29.5.2018

CZ: Cisco: Malware napadol viac ako pol milióna zariadení po celom svete

Výzkumný tým Cisco Talos ve středu zveřejnil zprávu o gigantickém IoT botnetu, tj. internetovém robotu využívajícím chytrá zařízení, s názvem VPNFilter, kterému se podařilo infikovat více než půl miliónů zařízení po celém světe. Většina z nich jsou p ...

25.5.2018

Veracomp Day 2018 zameraný na bezpečnosť a správu IT infraštruktúry

Ďalšie prezentované témy sa týkali prípadových štúdií z oblasti sieťových riešení, virtualizácie desktopov, kontejnerizácie, či zjednodušenia správy. Usporiadateľ, spoločnosť Veracomp Slovakia s.r.o. je distribútorom IT produktov s prívlastkom VAD, č ...

25.5.2018

Polovica firiem stále nie je pripravená na kybernetický útok

Štyria z desiatich generálnych riaditeľov vo svete si myslia, že ich firmy sa musia zmeniť, aby vyšli v ústrety požiadavkám miléniovej generácie. Viac ako dve tretiny zároveň priznali, že sa v posledných troch rokoch pri strategických rozhodnutiach v ...

24.5.2018

Päť technologických predpovedí na ďalších päť rokov, SFI-fi je za rohom

S ročnou pravidelnosťou predstavuje IBM najväčšie novinky zo svojho globálneho výskumného laboratóriá - päť technológií, o ktorých sa spoločnosť domnieva, že počas nasledujúcich piatich rokov zásadným spôsobom zmenia ekonomiku i spoločnosť. 1) Nikto ...

2.4.2018

4 veci, ktoré nás tento neminú v oblasti IT bezpečnosti

Slováci budú platiť výkupné za sprístupnenie dát, no firmy sa budú môcť konečne proti kybernetickým útokom aj poistiť. Rok 2017 bol v oblasti kybernetickej bezpečnosti mimoriadne rušný. Ransomvéry ako WannaCry či NotPetya spôsobili firmám po celom s ...

10.1.2018

Súkromné filtre na obrazovke sú účinné voči vizuálnym hackerom

Práce mimo kancelář, ať už v coworkingových centrech nebo kavárnách, získává na oblibě. S tímto trendem se ale pojí nebezpečí tzv. visual hackingu, procesu sledování či zachycování tajných a soukromých dat.  Netýká se jen zaměstnanců mimo kancelář, a ...

4.9.2017

Hacking kreditky za šesť sekúnd. Zločinci môžu bez problémov získať všetky údaje o platobnej karte

Vedci z Newcastle University prišli na spôsob, ako môžu zločinci za menej ako 6 sekúnd zistiť číslo, dátum platnosti a bezpečnostný kód na kreditnej alebo debetnej karte Visa. Je to vraj „nebezpečne ľahké“, stačí na to notebook a internetové pripojen ...

8.12.2016

Hacking GPS

Navigačný systém GPS nájdete dnes vo všetkom od hodiniek až po lietadlá. Zatiaľ čo pri chybných údajoch navigácie vo vašich hodinkách si možno iba zle spočítate výdaj kalórií pri tréningu, ak sa vám také niečo stane na mori alebo vo vzduchu, môže sa ...

8.11.2016

WWW hacking a obrana / 1. časť

Upo­zor­ne­nie:Autor člán­ku ne­zod­po­ve­dá za prí­pad­né ško­dy vznik­nu­té po­uží­va­ním tec­hník uve­de­ných v tom­to člán­ku. Všet­ky po­stu­py, tec­hni­ky a spô­so­by sú iba na ukáž­ko­vé úče­ly pre po­tre­by prog­ra­má­to­rov s pred­pok­la­dom ...

25.7.2016

WWW hacking a obrana / 8. časť

V pre­doš­lej čas­ti náš­ho se­riá­lu sme ukon­či­li té­mu SQL In­jec­tion. Te­raz sa vrá­ti­me k úto­kom ty­pu XSS, kto­ré pre­be­rie­me po­drob­nej­šie, a po do­kon­če­ní XSS sa nás­led­ne v ďal­ších čas­tiach se­riá­lu bu­de­me ve­no­vať aj cel­ko ...

16.6.2016


WWW hacking a obrana / 2. časť

Pr­vú časť se­riá­lu sme ukon­či­li roz­prá­va­ním o fun­kcii open() ob­jek­tu win­dow. Te­raz na tú­to té­mu nad­via­že­me. Chy­by ty­pu XSS sa da­jú zneu­žiť aj pri ro­zo­sie­la­ní rek­la­my. Pre ro­bo­ty, kto­ré preh­ľa­dá­va­jú inter­net, nie je ...

16.6.2016

WWW hacking a obrana / 3. časť

PHP In­jec­tion PHP je dnes naj­pou­ží­va­nej­ší skrip­to­va­cí ja­zyk po­uží­va­ný na tvor­bu dy­na­mic­kých inter­ne­to­vých strá­nok, kto­ré ma­jú vlast­ný „mo­zog“. Vní­ma­me ho už len nie­ke­dy a fulltexto­vé vy­hľa­dá­va­nie ale­bo fó­rum na st ...

16.6.2016

WWW hacking a obrana / 4. časť

Da­ta­bá­zy sú dnes neod­de­li­teľ­nou sú­čas­ťou mno­hých ap­li­ká­cií, kto­ré po­tre­bu­jú uk­la­dať a spra­cú­vať väč­šie množ­stva dát. Da­ta­bá­zy mu­sia mať ne­ja­kú štruk­tú­ru a lo­gi­ku a prá­ve na to slú­ži ja­zyk SQL (Struc­tu­red Query La ...

16.6.2016

Vyhľadávanie

ACER_122019

Najnovšie videá