Oznamy

Všeobecné podmienky súťaží, ankiet a prieskumov v médiách vydávaných a prevádzkovaných vydavateľstvom DIGITAL VISIONS

Všeo­bec­né pod­mien­ky sú­ťa­ží, ankiet a prieskumov sta­no­vu­jú pod­mien­ky na prih­lá­se­nie, účasť, zís­ka­nie a od­ov­zda­nie vý­hry v sú­ťa­ži, ankete a prieskume a opi­su­jú prá­va a po­vin­nos­ti sú­ťa­žia­cich, ako aj za­bez­pe­če­nie ochra ...

4.8.2016
SWAN_102019

Vyhľadávanie

ACER_122019

Najnovšie videá