Ako na to

Linux / VirtualBox I. / 36. časť

Späť na úvod >> Späť na programovanie >> Späť na seriál V tej­to čas­ti se­riá­lu v struč­nos­ti opí­še­me in­šta­lá­ciu VM v rám­ci vir­tuál­ne­ho pros­tre­dia, kto­ré ge­ne­ru­je ap­li­ká­cia Vir­tual­Box. Vir­tual­Box je po­mer­ne jed ...

7.6.2016
SWAN_06 titulka

Databázy / 6. časť

Späť na úvod >> Späť na seriál V tejto časti seriálu budeme pokračovať vo vysvetľovaní príkazu SELECT. Minule sme si hovorili o základných  agregačných funkciách SUM, MIN, MAX, COUNT, AVG a formulovali sme podmienku WHERE v tej najzákladnejšej ...

7.6.2016

Linux / Virtuálne prostredia / 35. časť

Späť na úvod >> Späť na programovanie >> Späť na seriál Tou­to čas­ťou se­riá­lu ot­vo­rí­me po­mer­ne roz­siah­lu té­mu, v rám­ci kto­rej sa bu­de­me za­obe­rať ap­li­ká­cia­mi ur­če­ný­mi na vy­tvá­ra­nie vir­tuál­nych pros­tre­dí. Uve ...

7.6.2016

Linux / Editor webových stránok II. / 34. časť

Späť na úvod >> Späť na programovanie >> Späť na seriál Tou­to čas­ťou se­riá­lu ukon­čí­me prob­le­ma­ti­ku vý­ro­by webo­vých strá­nok v pros­tre­dí Li­nuxu. Pred­sta­ví­me vám je­den z naj­kva­lit­nej­ších edi­to­rov, kto­rý sí­ce ne­ ...

7.6.2016

Linux / Editor webových stránok I. / 33. časť

Späť na úvod >> Späť na programovanie >> Späť na seriál V na­šom člán­ku vám pred­sta­ví­me je­den z má­la WYSIWYG edi­to­rov webo­vých strá­nok, ur­če­ných pre OS Li­nux. Kom­po­Zer v0.7.10 (http://kom­po­zer.sour­ce­for­ge.net) Edi­ ...

7.6.2016
TechData_jul2019

Linux / Výroba MP3 skladieb III. / 32. časť

V pos­led­nej čas­ti blo­ku, v kto­rom sme sa ve­no­va­li vý­ro­be MP3 skla­dieb, struč­ne opí­še­me ap­li­ká­ciu La­me, kto­rá sto­jí v po­za­dí pro­ce­su kom­pre­sie úda­jov. La­me (LA­ME Ain't an Mp3 En­co­der, http://la­me.sour­ce­for­ge.net) ...

7.6.2016

Linux / Výroba MP3 skladieb II. / 31. časť

V tej­to čas­ti se­riá­lu prak­tic­ky pred­ve­die­me ri­po­va­nie CD mé­dií za po­mo­ci ap­li­ká­cie K3b. Text dopl­ní­me o ob­ráz­ky zos­ní­ma­né po­čas pro­ce­su ri­po­va­nia. Ri­po­va­nie CD po­mo­cou ap­li­ká­cie K3b Vzhľad ap­li­ká­cie K3b p ...

7.6.2016

Linux / Výroba skladieb MP3 I. / 30. časť

Späť na úvod >> Späť na seriál V pre­doš­lej čas­ti se­riá­lu sme vám pred­sta­vi­li je­den z mno­hých spô­so­bov vý­ro­by DVD z fil­mov zos­ní­ma­ných di­gi­tál­ny­mi vi­deo­ka­me­ra­mi. Té­mu, v rám­ci kto­rej sa ve­nu­je­me mul­ti­mé­diám, ...

7.6.2016

Linux / Výroba DVD filmov IV. / 29.časť

Späť na úvod >> Späť na seriál Tou­to čas­ťou se­riá­lu ukon­čí­me té­mu ve­no­va­nú DVD aut­ho­rin­gu. Na ce­lý pro­ces sa po­zrie­me zo strán­ky pou­ži­tých pod­por­ných ap­li­ká­cií. Opí­še­me vý­znam jed­not­li­vých ap­li­ká­cií a v ne­pos ...

7.6.2016

Linux / Výroba DVD filmov III. / 28. časť

Späť na úvod >> Späť na seriál V tom­to člán­ku uká­že­me je­den zo spô­so­bov vý­ro­by DVD me­nu a úp­ra­vy vop­red prip­ra­ve­né­ho vi­deo­sú­bo­ru do for­má­tu zro­zu­mi­teľ­né­ho pre DVD preh­rá­vač. V rám­ci Li­nuxu mô­že­me da­nú úlo­hu ...

7.6.2016

Linux / Výroba DVD filmov I. / 26. časť

Späť na úvod >> Späť na seriál Tá­to časť se­riá­lu je úvo­dom k blo­ku nie­koľ­kých člán­kov, v kto­rých si pos­tup­ne uká­že­me, ako vy­tvá­rať DVD fil­my zo zá­zna­mov vy­tvo­re­ných ka­me­ra­mi (vi­deo­ka­me­ra­mi, kam­kor­dér­mi, VHS, DV ...

7.6.2016

Linux / PDA II. / 25. časť

Späť na úvod >> Späť na seriál V tej­to čas­ti se­riá­lu do­kon­čí­me opis prá­ce s pri­po­je­ným PDA. Na kon­krét­nom prík­la­de si pred­ve­die­me nad­via­za­nie spo­je­nia s PDA a nás­led­ne spus­tí­me vy­bra­té ap­li­ká­cie, ur­če­né na prá ...

7.6.2016

Databázy / 5. časť

Späť na úvod >> Späť na seriál V úvode si objasníme problémy, ktoré vznikli pri domácej úlohe z predchádzajúcej časti. Pozrime sa bližšie na 6. príklad z úlohy: Čo sa stane, keď po zmazaní niektorého záznamu znova vložíme jeden nový záznam? Od ...

7.6.2016

ASSEMBLER pod Windows: Systémové informácie IV. (27. časť)

Späť na úvod >> Späť na programovanie >> Späť na seriál  V tejto časti si dokončime opis funkcií API, ktoré sa pou_ívajú na nastavovanie systémových informácií. Praktický príklad – ako inak – nájdete na www.pcrevue.sk v sekcii Programuje ...

7.6.2016

ASSEMBLER pod Windows: Systémové informácie III. (26. časť)

Späť na úvod >> Späť na programovanie >> Späť na seriál Tentoraz budeme pokračovať opisom funkcií API, ktoré sa používajú na získavanie systémových informácií. Praktický príklad nájdete na www.pcrevue.sk v sekcii Programujeme – Assembler ...

7.6.2016

ASSEMBLER pod Windows: Systémové informácie II (25. časť)

Späť na úvod >> Späť na programovanie >> Späť na seriál V predchádzajúcej časti sme preberali funkcie API na získavanie informácií zo systému. Tentoraz sa pozrieme, aké funkcie API máme k dispozícii na nastavovanie systémových informácií ...

7.6.2016

ASSEMBLER pod Windows: Systémové informácie (24. časť)

Späť na úvod >> Späť na programovanie >> Späť na seriál Bežne sa pri programovaní stretnete s potrebou získať nejaké informácie zo systému (myslí sa nainštalovaný operačný systém). Do skupiny základných informácií o systéme patria naprík ...

7.6.2016


ASSEMBLER pod Windows: Minimalizovanie aplikácie do System Icon Tray (23. časť)

Späť na úvod >> Späť na programovanie >> Späť na seriál Dnes dokončíme opis API funkcií na prácu s INI súbormi a pustíme sa do novej témy. GetPrivateProfileString Windows NT Win 95 Win32s ...

7.6.2016

ASSEMBLER pod Windows: Register + INI súbory II. (22. časť)

Späť na úvod >> Späť na programovanie >> Späť na seriál RegQueryInfoKey Windows NT Win 95 ...

7.6.2016

ASSEMBLER pod Windows: Register + INI súbory I (21. časť)

Späť na úvod >> Späť na programovanie >> Späť na seriál Z hľadiska aplikácií často potrebujeme, aby si program pamätal niektoré dôležité údaje, napríklad veľkosť okna aplikácie, poslednú pozíciu na obrazovke, pri poštových klientoch sú t ...

7.6.2016

Vyhľadávanie

Najnovšie videá