Žijeme v elektromagnetických poliach

0
Elektromagnetické žiarenie má elektrickú a magnetickú zložku. Z fyzikálneho pohľadu kvantovej elektrodynamiky ide o častice, ktorých energia je tým väčšia, čím vyššia je daná frekvencia elektromagnetického vlnenia. Prudkým nárastom rádiokomunikačných technológií toto vlnenie narastá. Až do tej miery, že vedecká a odborná komunita upozorňuje, že začína ísť o nebezpečný stav, a žiada, aby sa na poli legislatívy tak v EÚ, ako aj v jednotlivých štátoch prijali zodpovedajúce opatrenia na elimináciu škodlivých účinkov. Inými slovami, intenzita elektromagnetických polí by mala byť limitovaná, regulovaná a kontinuálne monitorovaná, aby nedošlo k nezvratným procesom na živej hmote a prírodnom prostredí. V histórii totiž nikdy neexistovali elektromagnetické polia s takou intenzitou ako dnes. Na lepšiu predstavu, hovorí sa o tisíce až miliónkrát silnejších expozíciách, ako to bolo v nedávnej minulosti. Súčasný stav Dnes môže byť ľudské telo vystavované celému spektru elektromagnetických polí rôznych frekvencií – od nízkofrekvenčných až po veľmi vysoké frekvencie (50 Hz – 300 GHz). Sú to hlavne nízko- a vysokonapäťové vedenia, vysokofrekvenčné ohrevy, televízne a rozhlasové vysielače, vojenské radary, mikrovlnné rúry, indukčné ohrevy, Wi-Fi a bezdrôtové technológie v elektronických a výpočtových zariadeniach, mobilné telefóny, rádioreléové spoje, rádiostanice a ďalšie. Dominantné sú najmä základňové stanice mobilných operátorov (BTS), teda telekomunikačné stavby a zariadenia vysokého výkonu, budované vo veľkom rozsahu v mestských aglomeráciách, obyčajne s vysokou koncentráciou telekomunikačných zariadení sústredených v jednom bode. Tieto tzv. makrostanice sú umiestňované v mestách a obciach na budovách rôzneho druhu vrátane obytných budov, škôl či zdravotníckych zariadení. Efektívne riešenie, ako výrazne zmierniť vysokú intenzitu elektromagnetického žiarenia, je „roztrieštiť“ makrostanice na pikostanice, ktoré sa vo vyspelejších krajinách používajú. Vďaka takejto infraštruk ... Zobrazit Galériu

Jiří Tobola, Ľubomír Samák

Všetky autorove články
Wi-Fi elektro technológie EU

Mohlo by vás zaujímať

Mohlo by vás zaujímať