Výhody centrálneho ERP pri nákupe a riadení zásob

0

Každá výrobná firma v našom regióne (ČR a SR) používa programy na podporu svojich podnikových procesov. Väčšina programov má označenie „systém“, aby dal autor najavo komplexnosť celého riešenia. Funguje však vaša počítačová podpora naozaj ako systém?

Podnikový informačný systém musí mať nasledujúce črty:

·      Dostupnosť informácií – každý používateľ má jednoduchý prístup k informáciám, ktoré potrebuje na svoju prácu.
·      Reálnosť informácií – všetci vo firme informáciám v systéme veria, pretože obsahujú minimum chýb a sú vždy aktuálne.
·      Proaktívne spracovanie informácií – systém využíva informácie na ďalšie výpočty, vytvára nové informácie a aktivuje kroky, ktoré treba vykonať na dosiahnutie dobrých výsledkov firmy.

Systémy vytvorené z nástrojov od rôznych dodávateľov alebo zle integrovaných aplikácií nemajú uvedené črty. Licenčná politika a nastavenie prístupových práv často spôsobujú, že používatelia nemajú k dispozícii potrebné informácie len preto, že sú v inom module a pre úspory nemôžu dokúpiť ďalšiu licenciu.

Evidencie nákupných objednávok nezahŕňajú všetky nákupy, časť prebieha mimo systému, takže pokiaľ potrebujú poznať stav materiálu na ceste, radšej sa spýtajú nákupcov. Príjmy z nákupu a z výroby prebiehajú s oneskorením, takže radšej zájdu do skladu zistiť, čo je momentálne k dispozícii. Inteligencia systému pri plánovaní nie je dostatočná, takže podklady na nákup musia nákupcovia dopočítať zohľadnením už objednaného množstva alebo ich dokonca ignorujú a tvoria objednávky ručne podľa čiastkových výstupov zo systému, excelových tabuliek a svojich informácií.

Viete spočítať, koľko strát zle integrovaný systém spôsobuje? Koľko času používatelia strávia zbytočne komunikáciou, chodením, hľadaním, kopírovaním, prevádzaním, dopočítavaním?

Napriek tomu môže rôznorodý informačný systém v niektorých prípadoch firme postačovať. Ak majú vaše zásoby stálu obrátkovosť, nie sú nevyhnutné zložité prepočty na ich nákup. Stačí nastaviť hranicu objednania a aj jednoduchý program dokáže porovnať skutočnú zásobu s nastavenou hranicou a vypísať položky na objednanie. Alebo môžete použiť fyzicky KANBAN. Každá spotrebovaná zásoba uvoľní kartu KANBAN, skladník ju dá nákupcovi a ten objednáva. Dôležité je vždy ošetriť nadväznosť. Objednávanie by sa malo bezpodmienečne uskutočňovať v rovnakom systéme, v ktorom evidujete zásoby. Údaje z objednávok potom možno využiť pri príjmoch na sklad a jediným záznamom aktualizujete materiál na ceste i zásoby.

Takéto jednoduché procesy však má len málo firiem. Väčšina potrebuje inteligentný systém, ktorý zohľadní situáciu vo všetkých kľúčových podnikových procesoch a následne objedná, čo treba. Ktoré kľúčové procesy teda musia byť pokryté informačným systémom, aby bolo možné inteligentne riadiť zásoby a nákup? Začneme predajom. Predaj musí evidovať v systéme tzv. nezávislý dopyt trhu, aby mohol systém spočítať, čo kedy dokúpiť a dorobiť. Dopyt treba v systéme rozdeliť na prognózy predaja a predajné objednávky, prípadne v automobilovom priemysle na zákaznícke rozvrhy a jemné odvolávky.

Pokiaľ vyrábate, musia byť v systéme kusovníky výrobkov, priebežné doby potrebné na zaistenie jednotlivých artiklov a parametre na prípadné optimalizácie výrobných a nákupných dávok. Teda údaje, ktoré do systému zavádzajú konštruktéri, technológovia, nákupcovia a plánovači. Systém potom tieto údaje používa ako vzorce na výpočet požiadaviek na výrobu a nákup vrátane dynamickej optimalizácie v čase.

Nezávislý dopyt môžeme vykryť rozpracovanosťou, zásobami a materiálom na ceste. Systém teda musí bez zvyškov obslúžiť všetky procesy v skladoch, evidenciu výroby (hlavne výdaje, príjmy a hlásenie nepodarkov na pracovných príkazoch) a objednávanie materiálu. Dôležité sú inventúry a uzavieranie objednávok a príkazov, aby v systéme nezostávali neaktuálne doklady s nenulovým otvoreným množstvom, pretože systém s ním potom počíta.

V integrovanom systéme nadväzuje jedno na druhé. Zásoba preteká firmou od vstupu až po výrobok. Môžeme bez duplicitných evidencií získať dohľadateľnosť šarží a výrobných čísel i podrobné controllingové informácie o prekročených nákladoch či úsporách oproti plánovaným nákladom vrátane príčin a pôvodcov. Ale to vyžaduje implementáciu ďalších procesov…

Dnes je skrátka centrálny integrovaný systém nevyhnutná podmienka efektívneho fungovania firmy. A snahou je ísť ďalej. Zaistiť tok informácií nielen naprieč podnikovými procesmi, ale i naprieč dodávateľským reťazcom. Prečo by mal nákupca objednávať materiál, keď sú všetky podmienky dohodnuté a nastavené? Systém vypočíta, čo treba práve dnes objednať, prípadne čo bude od dodávateľa pravdepodobne potrebovať v blízkej budúcnosti. Automaticky tieto informácie odošle do systému dodávateľa pomocou komunikácie EDI alebo mu to zobrazí na našom internetovom nákupnom portáli. Dodávateľ označí svoj tovar etiketami s čiarovými kódmi vytlačenými z nášho portálu a potvrdí tam expedíciu. Náš systém vidí nielen zásoby v sklade, ale i zásoby, ktoré v priebehu pár hodín dorazia. A nákupca? Namiesto objednávania trávi čas analýzami a optimalizáciami parametrov na automatické objednávanie alebo rokuje s dodávateľmi o cenách. Integrovaný systém nám ušetril niekoľko človekohodín práce a poskytol presnejšie vstupné informácie. To je Priemysel 4.0 v praxi. S kvalitným systémom ho môžete realizovať po menších či väčších krokoch. 

Vladimír Bartoš, riaditeľ podpory predaja, Minerva Česká republika, a. s.

Všetky autorove články
ERP

Pridať komentár