Výdavky na výskum a vývoj tvorili minulý rok 0,89 percenta HDP

Informatizácia
0

Výdavky na výskum a vývoj dosiahli v minulom roku 0,89 percenta HDP. Pokračoval teda trend nárastu výdavkov na túto oblasť, keďže v roku 2011 predstavovali výdavky 0,67 percenta HDP, v roku 2012 to bolo 0,81 percenta a v roku 2013 to bolo 0,83 percenta HDP. Vyplýva to zo Správy o stave výskumu a vývoja v SR za rok 2014, ktorú ministerstvo školstva predkladá na rokovanie vlády.

V rámci schválenej Stratégie výskumu a inovácií pre inteligentnú špecializáciu SR bol stanovený cieľ dosiahnuť do roku 2020 celkové výdavky na výskum a vývoj vo výške 1,2 percenta HDP. Vzhľadom na to, že tento nárast má byť výrazne tvorený podnikateľskými zdrojmi, v nasledujúcich rokoch bude rozhodujúce, ako sa podarí zaviesť opatrenia na stimuláciu podnikateľskej sféry ako sú napríklad podpora start-up či spin-off podnikov.

Celkové výdavky na výskum a vývoj tvoria výdavky štátneho rozpočtu, podnikateľského sektora, investície neziskového sektora, výdavky zo zdrojov vysokých škôl a výdavky zo zahraničných zdrojov. V roku 2014 bol podiel prostriedkov zo štátneho rozpočtu na celkových výdavkoch na výskum a vývoj 41,38 percenta.

V roku 2014 pretrvával dominantný podiel financovania zo štrukturálnych fondov EÚ. Významným prvkom v prostredí slovenského výskumu a vývoja bolo budovanie nových veľkých univerzitných vedeckých parkov a výskumných centier. Práve tie majú zatraktívniť vedu na Slovensku, pritiahnuť mladých výskumníkov a tým zabrániť odlivu mozgov do zahraničia. V roku 2014 bolo v rámci Operačného programu zazmluvnených 14 takýchto projektov s finančnou alokáciou 431 miliónov eur.

Súčasťou správy je aj hodnotenie stavu ľudských zdrojov vo výskume a vývoji. V roku 2014 narástol počet výskumných pracovníkov takmer vo všetkých sektoroch. Minulý rok bol zároveň kľúčový v nastavení zmien v systéme riadenia výskumu a vývoja na Slovensku. Zmeny sa podľa správy naplno prejavia v nasledujúcich rokoch. Schválená Stratégia Výskumu a inovácií pre inteligentnú špecializáciu má v rokoch 2014 až 2020 prispieť k reforme výskumu a vývoja na Slovensku, najmä výraznejšie zapojiť do výskumu podnikateľov.

Chce tiež zmeniť orientáciu výskumu na výskum, ktorého výsledky budú uplatniteľné v hospodárskej a spoločenskej praxi. Stratégia zároveň zadefinovala priority výskumu a vývoja a oblasti, ktoré budú prioritne podporovať v nasledujúcich rokoch v rámci národných schém, ale aj z prostriedkov štrukturálnych fondov EÚ.

Rok 2014 je významný aj na európskej úrovni vzhľadom na spustenie nového rámcového programu EÚ na podporu výskumu a inovácií Horizont 2020. Európska komisia prostredníctvom neho podporí v rokoch 2014 až 2020 európsky výskum grantmi v celkovej výške viac ako 77 miliárd eur.

Stav výskumu a vývoja na Slovensku však v správe charakterizujú aj viacerými pretrvávajúcimi problémami. Jednoznačne najväčším problémom slovenského výskumu zostáva podľa správy jeho dlhodobé podfinancovanie. V praxi sa to prejavuje aj nedostatočným rozpočtom Agentúry na podporu výskumu a vývoja, ktorá ako hlavná grantová agentúra má len obmedzené možnosti, čo sa týka vyhlasovania nových výziev.

V rozpore s európskym trendom navyše na Slovensku stále prevláda podpora základného výskumu a financovanie výskumu z verejných zdrojov, čo by sa však malo zmeniť v súlade so Stratégiou výskumu a inovácií pre inteligentnú špecializáciu.

Pridať komentár

Mohlo by vás zaujímať

Mohlo by vás zaujímať