Všeobecné podmienky súťaží, ankiet a prieskumov v médiách vydávaných a prevádzkovaných vydavateľstvom DIGITAL VISIONS

0

Všeo­bec­né pod­mien­ky sú­ťa­ží, ankiet a prieskumov sta­no­vu­jú pod­mien­ky na prih­lá­se­nie, účasť, zís­ka­nie a od­ov­zda­nie vý­hry v sú­ťa­ži, ankete a prieskume a opi­su­jú prá­va a po­vin­nos­ti sú­ťa­žia­cich, ako aj za­bez­pe­če­nie ochra­ny osob­ných úda­jov v zmys­le zá­ko­na č. 428/2002 Z. z. o ochra­ne osob­ných úda­jov v zne­ní nes­kor­ších pred­pi­sov.

Pod­mien­ky účas­ti

Sú­ťa­že, ankety a prieskumy sú ur­če­né všet­kým či­ta­te­ľom, ak pra­vid­lá kon­krét­nej vy­hlá­se­nej sú­ťa­že, ankety a prieskumu neus­ta­no­vu­jú inak. Do sú­ťa­ží, ankiet a prieskumov sa nes­mú za­pá­jať za­mes­tnan­ci spo­loč­nos­ti Di­gi­tal Vi­sions a spo­lup­ra­cu­jú­ce oso­by, ako aj za­mes­tnan­ci spo­lup­ra­cu­jú­cich osôb a ich ro­din­ní prís­luš­ní­ci, ob­chod­ní par­tne­ri, kto­rí vý­hry do sú­ťa­ží, ankiet a prieskumov ve­nu­jú, resp. sú­ťa­že us­po­ra­dú­va­jú, or­ga­ni­zu­jú, spros­tred­ku­jú, spon­zo­ru­jú, tech­nic­ky za­bez­pe­ču­jú ale­bo inak vy­ko­ná­va­jú, prí­pad­ne na ich vy­ko­na­ní spo­lup­ra­cu­jú, ich za­mes­tnan­ci a ro­din­ní prís­luš­ní­ci. Na sú­ťa­ži, ankete a prieskume sa mô­že zú­čas­tniť kaž­dá fy­zic­ká oso­ba, po­kiaľ v oso­bit­ných pod­mien­kach ne­bo­la ur­če­ná mi­ni­mál­na ve­ko­vá hra­ni­ca 18 ro­kov, kto­rá spl­ní všet­ky oso­bit­né pod­mien­ky sú­ťa­že zve­rej­ne­né v jed­not­li­vom ma­ga­zí­ne, na webo­vej strán­ke ale­bo inou vhod­nou for­mou. For­mu prih­lá­se­nia sa do sú­ťa­že (te­le­fo­nic­ky, mai­lom, SMS-kou, poš­tou) ur­ču­jú oso­bit­né pod­mien­ky sú­ťa­že.

Pod­mien­ky zís­ka­nia a od­ov­zda­nia vý­hry

Vý­her­com sa stá­va oso­ba/oso­by, kto­rá/é riad­ne a naj­ús­peš­nej­šie spl­ni­la/i všet­ky pod­mien­ky sú­ťa­že, ankety a prieskumu, sta­no­ve­nou for­mou pos­kyt­la/i úda­je pot­reb­né na riad­nu a ne­za­me­ni­teľ­nú iden­ti­fi­ká­ciu svo­jej oso­by na úče­ly reali­zá­cie práv a po­vin­nos­tí pod­ľa tých­to pod­mie­nok a bo­la/i za vý­her­cu pod­ľa pod­mie­nok sú­ťa­že, ankety a prieskumu vy­hlá­se­ná/é. Vý­her­ca je op­ráv­ne­ný prev­ziať vý­hru osob­ne v le­ho­te 3 me­sia­cov odo dňa vy­hlá­se­nia vý­sled­kov sú­ťa­že, ankety a prieskumu ale­bo bu­de vý­her­co­vi do­ru­če­ná poš­tou na je­ho nák­la­dy, ak nie je ur­če­né inak ale­bo iné pod­mien­ky prev­za­tia vý­hry ne­vyp­lý­va­jú z ob­sa­hu a cha­rak­te­ru sú­ťa­že, ankety a prieskumu. Na spô­so­be prev­za­tia vý­hry sa Di­gi­tal Vi­sions s vý­her­com do­hod­ne, inak pla­tí, že si vý­her­ca pre­vez­me vý­hru osob­ne. Osob­ne mož­no prev­ziať vý­hru po do­ho­de s pra­cov­ník­mi Di­gi­tal Vi­sions v pra­cov­ných dňoch od 9.00 do 15.00 na re­cep­cii v bu­do­ve vy­da­va­teľ­stva Di­gi­tal Vi­sions, Klad­nian­ska 60, Bra­tis­la­va. Vý­her­ca je pri pre­be­ra­ní vý­hry po­vin­ný preu­ká­zať sa plat­ným ob­čian­skym preu­ka­zom ale­bo ces­tov­ným pa­som. Za ma­lo­le­té­ho vý­her­cu pre­be­rá vý­hru zá­kon­ný zá­stup­ca. Vý­hra je nep­re­nos­ná a pat­rí vý­luč­ne vý­her­co­vi. V prí­pa­de, že si vý­her­ca ne­mô­že vý­hru prev­ziať v sta­no­ve­nej le­ho­te (preb­rať to­var, služ­bu, zú­čas­tniť sa na po­du­ja­tí, up­lat­niť bo­nus, vý­ho­du atď.), ná­rok na vý­hru za­ni­ká a vý­her­ca ne­má ná­rok na akú­koľ­vek kom­pen­zá­ciu.  Náh­rad­né­ho vý­her­cu ur­čí Di­gi­tal Vi­sions žre­bom ale­bo sa ním stá­va v po­ra­dí dru­hý naj­ús­peš­nej­ší účas­tník sú­ťa­že, ankety a prieskumu. Vý­her­ca nie je op­ráv­ne­ný sta­no­viť za se­ba náh­rad­ní­ka. Ak sa sa vý­her­ca do­hod­ne na do­ru­če­ní vý­hry or­ga­ni­zá­to­rom sú­ťa­že, ankety a prieskumu, vy­hra­dzu­je si or­ga­ni­zá­tor sú­ťa­že, ankety a prieskumu prá­vo na dis­tri­bú­ciu vý­hry do 3 me­sia­cov odo dňa do­hod­nu­tia spô­so­bu do­ru­če­nia. Ná­rok na vý­hru za­ni­ká v prí­pa­de, ak vý­her­ca po­ru­ší akú­koľ­vek po­vin­nosť ur­če­nú všeo­bec­ný­mi a oso­bit­ný­mi pod­mien­ka­mi sú­ťa­že, ankety a prieskumu ale­bo ko­ná v roz­po­re z dob­rý­mi mrav­mi (pos­ky­tol nep­rav­di­vé úda­je, zís­kal vý­hru pod­vod­ným ko­na­ním a po­dob­ne), ak si vý­hru nep­reb­ral v sta­no­ve­nej ale­bo do­hod­nu­tej le­ho­te ani o jej predĺže­nie Di­gi­tal Vi­sions ne­po­žia­dal z os­pra­vedl­ni­teľ­ných dô­vo­dov. Di­gi­tal Vi­sions ne­zod­po­ve­dá za ne­dos­tat­ky do­ru­če­nia vý­hry vznik­nu­té pri poš­to­vej prep­ra­ve ale­bo v sú­vis­los­ti s ňou. Prí­pad­né ná­ro­ky vznik­nu­té na zá­kla­de chyb­né­ho do­ru­če­nia, resp. ne­do­ru­če­nia vý­hry pos­tú­pi Di­gi­tal Vi­sions na vý­her­cu. Účas­ťou v sú­ťa­ži, ankete či prieskume či­ta­teľ súh­la­sí s tý­mi­to všeo­bec­ný­mi pod­mien­ka­mi. Ak bo­lo pred­me­tom sú­ťa­že, ankety a prieskumu do­da­nie autor­skej fo­tog­ra­fie, audio- ale­bo vi­deo­nah­ráv­ky, slov­né­ho textu, prí­pad­ne iné­ho autor­ské­ho di­ela, účas­ťou v sú­ťa­ži či­ta­teľ súh­la­sí so zve­rej­ne­ním toh­to autor­ské­ho di­ela na webo­vej strán­ke a v mé­diách vy­dá­va­ných spo­loč­nos­ťou Di­gi­tal Vi­sions.

Prá­vo na zme­nu vý­hry

Vy­hla­so­va­teľ sú­ťa­že, ankety a prieskumu má prá­vo na zme­nu vý­hry, a to aj po­čas tr­va­nia sú­ťa­že ale­bo po jej ukon­če­ní a vy­hlá­se­ní vý­sled­kov sú­ťa­že, ankety a prieskumu.

Zá­ruč­ná le­ho­ta vý­hier

Na vý­hry v sú­ťa­žiach Di­gi­tal Vi­sions sa nev­zťa­hu­je dvoj­roč­ná zá­ruč­ná le­ho­ta. V prí­pa­de poš­ko­de­nia vý­hry jej pou­ží­va­ním, ta­kis­to nev­zni­ká vý­her­co­vi ná­rok na akú­koľ­vek kom­pen­zá­ciu, či vý­me­nu.

Zda­ňo­va­nie vý­hier

Pod­ľa zá­ko­na č. 595/2003 Z. z. o da­ni z príj­mov v zne­ní nes­kor­ších pred­pi­sov sú vec­né vý­hry, kto­rých hod­no­ta pre­sa­hu­je su­mu 350 € vrá­ta­ne DPH, pred­me­tom da­ne z príj­mov fy­zic­kých osôb v zmys­le zá­ko­na o da­ni z príj­mov v ak­tuál­nom zne­ní. Za zda­ne­nie vý­hry zod­po­ve­dá vý­her­ca.

Ochra­na osob­ných úda­jov

Sú­ťa­žia­ci prih­lá­se­ním sa do sú­ťa­že, ankety a prieskumu a spl­ne­ním jej pod­mie­nok dá­va­jú Di­gi­tal Vi­sions svoj vý­slov­ný súh­las so spra­co­va­ním osob­ných úda­jov, kto­rý­mi sú pos­kyt­nu­té iden­ti­fi­kač­né úda­je účas­tní­ka sú­ťa­že, ankety a prieskumu (me­no, priez­vis­ko, ad­re­sa, te­le­fón­ne čís­lo, čís­lo OP, e-mail), ako aj so spra­co­va­ním úda­jov na účel reali­zá­cie sú­ťa­že, prieskumu a ankety a od­ov­zda­nia vý­hry v prie­be­hu sú­ťa­že, ankety a prieskumu a po jej skon­če­ní. Tie­to osob­né úda­je mô­žu byť spra­co­va­né vý­luč­ne na účel reali­zá­cie sú­ťa­že, ankety a prieskumu a od­ov­zda­nia vý­hry, t. j. pre pot­re­by riad­ne­ho pl­ne­nia zá­väz­kov vy­plý­va­jú­cich zo všeo­bec­ných a oso­bit­ných pod­mie­nok sú­ťa­že, prieskumu a ankety a pre pot­re­by riad­nej iden­ti­fi­ká­cie účas­tní­ka sú­ťa­že či na ďal­šie mar­ke­tin­go­vé ak­ti­vi­ty. V zmys­le zá­ko­na č. 122/2013 Z. z. o ochra­ne osob­ných úda­jov je účas­tník sú­ťa­že po­vin­ný uviesť len prav­di­vé osob­né úda­je, inak zod­po­ve­dá za nep­rav­di­vosť tých­to úda­jov. Od­miet­nu­tím pos­kyt­nu­tia osob­ných úda­jov Di­gi­tal Vi­sions nie je schop­ný či­ta­te­ľo­vi riad­ne vý­hru od­ov­zdať. Účas­tník sú­ťa­že súh­la­sí naj­mä s tým, aby spo­loč­nosť Di­gi­tal Vi­sions sa­ma ale­bo pros­tred­níc­tvom spros­tred­ko­va­te­ľa za­zna­me­na­la osob­né úda­je do pí­som­nej ale­bo elek­tro­nic­kej for­my, aby osob­né úda­je v pí­som­nej aj elek­tro­nic­kej for­me ucho­vá­va­la, zhro­maž­ďo­va­la, us­po­ra­dú­va­la, vy­hľa­dá­va­la, preh­ľa­dá­va­la, kom­bi­no­va­la, pres­ku­po­va­la a v prí­pa­de pot­re­by a v roz­sa­hu ne­vyh­nut­nom na pre­vádz­ko­va­nie sú­ťa­ží, ankiet a prieskumov osob­né úda­je pos­ky­to­va­la a sprís­tup­ňo­va­la spros­tred­ko­va­te­ľom – zmluv­ným par­tne­rom, a to naj­mä do­dá­va­jú­cim vý­hry (to­var, služ­by, vý­ho­dy, bo­nu­sy atď.), or­ga­ni­zá­to­rom, us­po­ria­da­te­ľom, spon­zo­rom, iným reali­zá­to­rom sú­ťa­ží, ankiet a prieskumov a ich spo­lup­ra­cu­jú­cim oso­bám. Súh­las so spra­co­va­ním osob­ných úda­jov má neob­me­dze­nú plat­nosť a sú­ťa­žia­ci mô­že o je­ho zru­še­nie po­žia­dať pí­som­ne na ad­re­se Di­gi­tal Vi­sions. Di­gi­tal Vi­sions zod­po­ve­dá za bez­peč­nosť osob­ných úda­jov a dodr­žia­va­nie po­vin­nos­tí pod­ľa zá­ko­na č. 428/2002 Z. z. o ochra­ne osob­ných úda­jov v in­for­mač­ných sys­té­moch. Vý­hra a vý­ho­dy zís­ka­né v sú­ťa­žiach Di­gi­tal Vi­sions nie sú práv­ne vy­má­ha­teľ­né. Di­gi­tal Vi­sions si vy­hra­dzu­je pre prí­pad po­doz­re­nia z po­ru­šo­va­nia tých­to a oso­bit­ných pod­mie­nok sú­ťa­ží, ankiet a prieskumov, naj­mä pre prí­pad zís­ka­va­nia vý­hier v roz­po­re so všeo­bec­ný­mi a oso­bit­ný­mi pod­mien­ka­mi a dob­rý­mi mrav­mi, zneu­ží­va­nia me­cha­niz­mu a vý­hod sú­ťa­ží, ankiet a prieskumov prá­vo od­miet­nuť či­ta­te­ľo­vi mož­nosť účas­ti v sú­ťa­ži, ankete a prieskume a prá­vo ne­pos­kyt­núť vý­her­co­vi vý­hru, a to aj so spät­nou účin­nos­ťou.

Di­gi­tal Vi­sions si vy­hra­dzu­je prá­vo na úp­ra­vu všeo­bec­ných pod­mie­nok a pra­vi­diel sú­ťa­ží, ankiet a prieskumov z dô­vo­dov ob­chod­ných, za­prí­či­ne­ných tre­ťou oso­bou ale­bo vy­ššou mo­cou. Di­gi­tal Vi­sions sa za­vä­zu­je v dos­ta­toč­nom pred­sti­hu in­for­mo­vať či­ta­te­ľov o všet­kých zme­nách.

Tie­to všeo­bec­né pod­mien­ky sú­ťa­ží, ankiet a prieskumov vstu­pu­jú do plat­nos­ti od 1. 6. 2012.

podmienky zakon

Pridať komentár

Mohlo by vás zaujímať

Mohlo by vás zaujímať