Samsung_01A2021 Samsung_01A2021 Samsung_01A2021 Advertisement

V roku 2020 pretečie cloudom 14,1 zettabajtu. Je na takúto premávku Slovensko pripravené?

Prieskumy trhu
0

Podľa záverov novej štúdie Cisco Global Cloud Index  dosiahne do roku 2020 ročný objem cloudovej dátovej premávky až 14,1 zettabajtov (ZB). To znamená, že v porovnaní s rokom 2015, keď celková premávka bola 3,9 ZB, narastie 3,7-násobne. Úložná kapacita dátových centier v roku 2020 bude 1,8 ZB, z čoho 88 percent budú cloudové úložiská. Pre porovnanie, zodpovedá to takmer 400 miliardám DVD plných dát. Analýza okrem toho predpovedá, že do roku 2020 narastie počet spotrebiteľov, ktorí využívajú cloudové úložiská, na 2,3 miliardy (z 1,3 miliardy v roku 2015).

Štúdia okrem toho skúmala aj pripravenosť jednotlivých štátov na budúci rozvoj cloudu. Celkové hodnotenie bralo do úvahy 3 základné parametre pevného pripojenia – rýchlosť sťahovania, rýchlosť nahrávania a latenciu. Štát možno označiť za pripravený, ak priemerná rýchlosť sťahovania na pevnej linke dosahuje aspoň 9100 kb/s, rýchlosť nahrávania 2100 kb/s a latencia neprekročí 58 ms. Priemerná rýchlosť sťahovania na Slovensku je 22 384 kb/s (42. miesto na svete), rýchlosť nahrávania je 11 488 kb/s (33. miesto) a priemerná latencia je 29 ms (delené 34. miesto).

Štúdia predpovedá, že do roku 2020 narastie úložná kapacita dátových centier na 1,8 ZB. Z toho 88 % dát (čiže zhruba 1,58 ZB) pripadne na cloudové dátové centrá. To zodpovedá kapacite 396 miliárd  DVD. Ak by sa tieto disky s hrúbkou 1,2 mm naukladali na seba, merala by z nich postavená veža 404 425 kilometrov, čo je viac ako vzdialenosť zo Zeme na Mesiac (384 400 km). V jednotlivých koncových zariadeniach bude v roku 2020 uložených celkom 5,3 ZB, čiže 5-krát viac ako v dátových centrách.

Verejný cloud porastie rýchlejšie, pribudne miliarda používateľov

Celkový objem premávky v dátových centrách dosiahne hodnotu 15,3 ZB. Najväčší podiel pritom pripadá na cloudovú premávku – 14,1 ZB, čiže až 92 %. To znamená nárast v porovnaní s rokom 2015 o 10 percentuálnych bodov. Aj objem dátovej premávky v tradičných dátových centrách sa zvýši, no nie v takej miere ako pri cloude. Podľa odhadov dosiahne v roku 2020 hodnotu 1,3 ZB, kým v roku 2015 to bolo „len“ 827 exabajtov (EB). Štúdia ďalej konštatuje, že verejný cloud porastie rýchlejšie ako privátny. Kým ešte v roku 2015 sa viac dát spracovalo v privátnych cloudoch (51 %), v roku 2020 na ne už pripadne menej ako tretina dát (32 %).

Výrazne sa zvýši aj počet používateľov, ktorí do cloudu uložia svoje dáta. Vlani využívalo osobné cloudové úložisko 47 % spotrebiteľskej internetovej populácie (1,3 miliardy používateľov). Do roku 2020 by sa mal tento počet zvýšiť o miliardu používateľov na 2,3 miliardy (59 %).

Internet vecí ako obrovský generátor dát

Jedným z dôvodov obrovského nárastu cloudovej premávky je rozvoj internetu vecí. Objem dát, ktorý v roku 2020 vygeneruje (nie však nevyhnutne uloží), sa bude pohybovať okolo 600 ZB za rok. To znamená, že očakávaný objem dát internetu vecí 39-násobne prevýši celkovú premávku dátových centier (15,3 ZB). Štúdia odhaduje, že užitočné dáta, vhodné na uloženie a ďalšie spracovanie, budú predstavovať len 10 percent celkového objemu, čiže 60 ZB. Také objemy dát si vynútia ďalší rozvoj technológie edge alebo fog computingu. Výrazný podiel na objeme dát internetu vecí budú mať mestá. Smart mesto s veľkosťou Prahy vygeneruje v roku 2020 denne asi 200 miliónov gigabajtov dát.

Spotrebiteľské pracovné záťaže rastú rýchlejšie ako podnikové

Pre lepšie pochopenie rastu dátových centier obsahuje tohtoročná štúdia aj analýzu aplikačných pracovných záťaží. Z analýz vyplývajú nasledujúce predpovede pre podnikový a spotrebiteľský segment:

 • Podnikové pracovné záťaže v dátových centrách prevažujú a ich množstvo rastie.
  • Množstvo podnikových pracovných záťaží v období 2015-2020 vzrastie 2,4-krát, ale ich celkový podiel na pracovnej záťaži dátových centier klesne z 79 % na 72 %.
 • Spotrebiteľské pracovné záťaže, hoci ich je menšie množstvo, rastú rýchlejším tempom. V rovnakom období narastie objem spotrebiteľských pracovných záťaží rýchlejšie, konkrétne 3,5-krát.
  • Do roku 2020 budú spotrebiteľské pracovné záťaže predstavovať 28 % (134,3 milióna) celkového množstva pracovných záťaží dátových centier, v porovnaní s 21 % (38,6 milióna) v roku 2015.
 • Objem pracovných záťaží pre internet vecí/analýzu dát/databázy rastie najrýchlejšie z hľadiska podielu na podnikových pracovných záťažiach, kým podiel aplikácií pre tímovú spoluprácu a výpočtových úloh zostáva takmer konštantný.
  • Do roku 2020 budú pracovné záťaže pre internet vecí/analýzu dát/databázy predstavovať 22 % celkového množstva podnikových pracovných záťaží v porovnaní s 20 % v roku 2015.
 • Video a sociálne siete porastú najrýchlejšie z pracovných záťaží v spotrebiteľskom segmente a oba typy záťaží výrazne zvýšia svoj podiel na celkovom množstve.
  • Do roku 2020 bude streamovanie videa predstavovať 34 % celkového množstva spotrebiteľských pracovných záťaží v porovnaní s 29 % v roku 2015. Sociálne siete zvýšia svoj podiel z 20 % v roku 2015 na 24 %. Vyhľadávanie bude predstavovať 15 % spotrebiteľských pracovných záťaží v porovnaní s 17 % v roku 2015.

Celú štúdiu Cisco Global Cloud Index, spolu s ďalšími informáciami nájdete tu.

Interaktívny nástroj o pripravenosti na zavedenie cloudu v jednotlivých štátoch nájdete tu.

Cloud

Pridať komentár