Ukončenie dohľadu USA nad kľúčovou funkciou internetu

Tlačové správy
0

SK PRES víta dlho očakávaný prechod kľúčovej funkcie siete internet IANA z dohľadu administratívy USA na medzinárodnú  internetovú komunitu, ktorý sa uskutočnil dňa 1.10.2016.

„Uvedený krok znamená historický míľnik vo vývoji najväčšej globálnej siete ľudstva s obrovskými ekonomickými, sociálnymi, vzdelanostnými aj demokratickými vplyvmi, pričom prinesie oveľa väčšiu transparentnosť jej správy a najmä politickú nezávislosť jej riadenia založeného na konsenze“, uviedol podpredseda vlády SR pre investície a informatizáciu P. Pellegrini.

Funkcia IANA (Internet Assigned Numbers Authority) zahŕňa sériu technických špecifikácií, ktoré umožňujú ľuďom cez internet zasielať emaily a pristupovať na webové sídla zrozumiteľným spôsobom. Prechod funkcie, resp. funkcií IANA, keďže sa jedná o množinu kritických úloh, sa uskutočnil vypršaním platnosti zmluvy medzi Ministerstvom obchodu USA, ktoré formálne zabezpečovalo kontrolu „internetu“ a spoločnosťou ICANN, ktorá spravuje koreňovú zónu internetu. ICANN bude preto odteraz vystupovať ako samoregulačná organizácia spravovaná „multi-stakeholder“ komunitou zloženou z rôznych inžinierov, akademikov, zástupcov korporácií, vlád a mimovládnych organizácií.

Nová koncepcia pre štátne IT je prísľubom do budúcnosti. Dôležité bude plnenie záväzkov, ktoré vláda prijala.

Občianske združenie Slovensko.Digital víta Národnú koncepciu informatizácie verejnej správy (NKIVS), ktorú dnes schválila Vláda SR. Odborníci oceňujú, že pripomienky predložené ešte vo februári boli do dokumentu z veľkej časti zapracované a dokument obsahuje konkrétne záväzky a termíny, dokedy majú byť splnené.

Nová NKIVS je podľa odborníkov kvalitnejšia ako verzia predložená na pripomienkovanie vo februári. “Aj keď nie všetky pripomienky boli zapracované, dokument je dnes oveľa lepší a je dobrým základom do budúcnosti. Budeme pozorne dohliadať na plnenie záväzkov, ktoré Vláda SR v NKIVS prijala” povedal Ján Hargaš zo Slovensko.Digital.

NKIVS podľa odborného združenia obsahuje viacero záväzkov, ktoré by mali pomôcť zlepšiť stav štátneho IT. Týkajú sa napríklad zvýšenia transparentnosti informatizácie. Má sa zaviesť zverejňovanie dodávateľských štruktúr IT projektov, čím by sa malo predchádzať kartelovým dohodám v tendroch. Dokumentácia a štúdie k IT projektom majú byť rovnako podrobené verejnej kontrole.

 

Dokument tiež obsahuje viacero záväzkov zlepšenie použiteľnosti štátnych e-služieb. Úrady by mali aktívnejšie pracovať so spätnou väzbou od občanov, aby nové služby spĺňali ich očakávania (napríklad formou zapájania občanov do projektov a testovania nových služieb). Má sa tiež zjednodušiť prihlasovanie k elektronickým službám, napr. cez mobilné zariadenia. Zlepšiť sa má výzor a funkčnosť štátnych webov, aby sa občan jednoduchšie orientoval pri plnení povinností súvisiacich s jeho životnými udalosťami.

Slovensko.Digital upriamuje pozornosť aj na efektívnosť IT investícií. Štátne IT projekty by podľa NKIVS mali spĺňať princípy hodnoty za peniaze a má sa prijať nová koncepcia nákupu IT. “Je škoda, že z dokumentu v poslednej chvíli vypadli niektoré ukazovatele na meranie kvality nákupov štátneho IT“ uviedol Hargaš. Táto oblasť podľa odborníkov potrebuje rázny postup zo strany úradov. „Budeme veľmi pozorne dohliadať na ďalšie kroky zodpovedných úradov. Štát musí ukázať, že mu záleží na tom, aby IT firmy skutočne súťažili, aby štát šetril peniaze daňových poplatníkov a odstránili sa podozrenia z nekalých praktík v obstarávaniach” doplnil Hargaš.

Po schválení NKIVS sa majú začať práce na zlepšovaní dostupnosti štátnych e-služieb a taktiež práce na ďalších dokumentoch, ktoré záväzky z NKIVS detailizujú do podoby metodík. “Veríme, že následné dokumenty sa budú tvoriť minimálne tak transparentne ako samotná NKIVS a radi sa do ich prípravy zapojíme” uzavrel Ľubor Illek zo Slovensko.Digital.

Súhrn faktov k NKIVS:

- Nová NKIVS usmerní informatizáciu minimálne na najbližšie 4 roky a nahrádza koncepciu z roku 2008.
- NKIVS je záväzná pre všetkých správcov IT systémov vo verejnej správe a týka sa IT investícií bez ohľadu na zdroj ich financovania (štátny rozpočet ako aj európske fondy)
- NKIVS bola vo februári 2016 predložená do medzirezortného pripomienkového konania (MPK). Slovensko.Digital predložilo k dokumentu 57 pripomienok, ktoré podporilo viac ako 2200 občanov
- V rámci vyhodnocovania pripomienok Úrad podpredsedu Vlády SR pre investície a informatizáciu po svojom vzniku intenzívne komunikoval so zástupcami profesných združení IT sektora - Slovenská infomratická spoločnosť, IT Asociácia Slovenska a Slovensko.Digital, s cieľom porozumieť pripomienkam a nájsť podľa možností najlepšie riešenie
- Prijatie NKIVS bolo jednou z podmienok na čerpanie prostriedkov fondov EÚ v Operačnom programe Integrovaná Infraštruktúra (OPII). Alokácia na prioritnú os 7 - Informačná spoločnosť dosiahne v programovom období 2014-2020 viac ako 900 miliónov eur.

IANA internet

Pridať komentár

Mohlo by vás zaujímať

Mohlo by vás zaujímať