Top 10 strategických technológií pre digitálne verejnú správu v roku 2016

Technológie
0

Technologické výdavky verejného sektora sa po poklese v roku 2015 udržia na stabilnej úrovni.

V posledných desiatich rokoch boli CIO, riaditelia IT a vedúci odborov informatiky vo verejnom sektore pod tlakom, aby "zvládli viac s menšími rozpočtami". Dnes tento tlak súvisí najmä s potrebou ďalej optimalizovať náklady na IT aj jeho prevádzku a zároveň zvládnuť nadchádzajúce digitálne inováciu a modernizáciu vo verejnom sektore. To znamená prekonať najmä organizačné a kultúrne bariéry, ktoré bránia využiť naplno potenciál sociálnych, mobilných, analytických, cloudových a IoT technológií.

Viceprezident Gartneru pre výskum Rick Howard poznamenáva, že je to práve historická sila systémov, dát a procesov, ktorá utužuje "status quo" praktiky a postupy - vďaka nim sa organizácie vo verejnom sektore len ťažko stávajú súčasťou širších ekosystémov, ktoré by umožnili tvorbu plne digitálnych komplexných služieb pre občanov: "v ekonomike digitálnych služieb musí verejný sektor vykonávať strategické investície do IT, inak hrozí zamrznutie suboptimálnych prevádzkových modelov a služieb, ktoré sú navyše v dlhšom horizonte finančne neudržateľné. CIO vo verejnom sektore sú často príliš obmedzované pri nasadzovaní technologických inovácií, ktoré transformujú sféru komerčných služieb," vysvetľuje Howard.

Celosvetové výdavky na technológie a služby v oblasti IT by v tomto roku mali veľmi mierne (0,3 %) vzrásť na 430,1 miliardy dolárov a do roku 2020 potom ďalej pozvoľna rásť až na 476,1 miliárd dolárov. Je to obrat po predchádzajúcom roku, kedy došlo k poklesu o 5,2 %.

Desať strategických technológií, ktoré analytici Gartneru v tomto roku vybrali, môže pomôcť pri transformácii verejnej správy. Nejde teda o zoznam toho, za čo dnes vládne CIO, IT riaditelia a vedúci odborov vydávajú najviac peňazí, ale o zoznam technológií, ktoré by v tomto roku už mali mať zaradené vo svojich plánoch.

1. Digitálne pracovisko

Stále väčšie percento zamestnancov vo verejnej sfére je "digitálne vzdelaných", digitálne pracovisko predstavuje stratégiu, ktorá im umožňuje sa lepšie zapojiť a byť agilnejšie vďaka využitiu "spotrebných" technológií v pracovnom prostredí. Patria sem ako možnosti tímovej spolupráce, tak decentralizované, mobilné pracovné prostredie, v ktorých si konkrétne technológie či zariadenia môžu zamestnanci vybrať sami.

2. Multikanálove interakcie s občanmi

Efektívne občiansky zážitok pri interakcii s verejnou správou znamená napríklad schopnosť využiť dáta pre porozumenie potrieb a prianí občanov, zapojiť pri komunikácii s nimi efektívne sociálne médiá, umožniť im interakciu podľa nimi preferovaných pravidiel - napríklad voľba komunikačného kanálu a možnosť prechádzať medzi kanálmi a celkovo tak zlepšiť dojem a spokojnosť z komunikácie so štátnou správou či samosprávami.

3. "Otváranie" všetkých typov dát

Otvorenie všetkých dát vo verejnom sektore vychádza z bezpečnostných a informačných politík typu "open by default" alebo "open bol preferencie". Tie stavia na sprístupnenie strojovo čitateľných dát každému, kto má právo k nim pristupovať bez ďalších zvláštnych požiadaviek na identifikáciu alebo registráciu. Otvorené dáta by mala byť publikovaná tak, ako bola zbierané v pôvodnej "surovej" podobe a v čo najmenšej granularitě (s ohľadom na pravidlá ochrany súkromia, bezpečnosti alebo kvality dát). Prístup k nim by mal prebiehať prostredníctvom otvorených API a nemal by podliehať ochranám typu copyrightu či ochrannej známky.

4. Digitálna (elektronická, e-ID) identita občanov

S postupujúcou digitalizáciou verejnej správy je potrebné vytvárať stále spoľahlivejšie digitálne identity, nevyhnutné pre všetky digitálne transakcie. Elektronické osobné preukazy zahŕňajú celú kompozíciu procesov a technológií s cieľom vytvoriť zabezpečené prostredie, v ktorom môžu občania pristupovať k hlavným službám verejnej správy. Tá by mala umožniť online prihlasovanie a overovanie identity, pretože osobné overovanie je už zastarané a prekonané. Malo by sa jednať o model "vstúpte ľubovoľnými dverami," v ktorom má každý občan priradený unikátny a trvalý identifikátor zodpovedajúce kultúrnym a právnym normám.

5. Všadeprítomná analytika

Zber a analýza dát poskytujú podklady pre rozhodovanie a zvyšovanie efektivity v jednotlivých organizáciách. Všadeprítomná analytika vo všetkých oblastiach a aktivitách umožňuje, aby sa úrady posunuli od statického reportingu o tom, čo sa stalo, k autonómnym biznis procesom a BI podporujúce rozhodovanie v reálnom čase.

6. Inteligentné stroje

Inteligentné stroje sú rôzne kombinácie digitálnych technológií schopných vykonávať úkony, ktoré mohli predtým robiť iba ľudia. Ich schopnosti sa rýchlo rozvíjajú a dnes zahŕňajú učiacej sa DNN (Deep Neural Networks), autonómne autá, virtuálni asistenti a inteligentní radcovia, ktorí môžu inteligentne komunikovať s ľuďmi alebo ďalšími strojmi. Vedúci IT v štátnom sektore by o nich mali uvažovať ako o možnom vylepšení existujúcich procesov a možnom základe pre nové druhy verejných služieb.

7. Internet vecí

Internet vecí predstavuje sieť fyzických predmetov (mobilných i stacionárnych), vybavených rozhraním pre komunikáciu, monitorovanie, senzory alebo interakciu s okolitým prostredím. Architektúra IoT pokrýva ekosystém vecí, komunikáciu, aplikácie a analýzu dát - je nevyhnutná pre fungovanie aplikácií digitálneho biznisu v komerčnej i verejnej sfére. Objavujú sa napríklad príklady využívania IoT pre efektívne zdanenie modelov založených na predplatnom či platbe za použitia, šikovný zvoz odpadu podľa reálneho naplnenia kontajnerov, alebo vzdialený monitoring zdravotného stavu seniorov.

8. Platformy pre "digital government"

Digitálnej platformy predstavujú cestu, ako uľahčiť a urýchliť návrh verejných digitálnych služieb orientovaných na občanov. Môžu zabezpečovať služby platobného charakteru, správu a overenie identity, opakovane využiteľné aplikačné služby, notifikácia (SMS, e-mail), ktoré sú často zdieľané v niekoľkých oblastiach. Vo svete zvyčajne organizácie štátnej správy a samospráv volia platformový prístup pre zjednodušenie procesov, zlepšenie interakcie s občanmi a zníženie nákladov.

9. Softvérovo definovaná architektúra

SDA, teda softvérovo definovaná architektúra je prostredníkom medzi tými, ktorí vyžadujú a poskytujú služby tak, aby ich zmena mohla byť dynamickejšie - analógiou by mohla byť výmena pneumatík za jazdy. Pridanie abstrakcie softvérové ​​vrstvy a virtualizácia sietí, infraštruktúry alebo bezpečnosti sa ukazuje byť užitočným pri nasadzovaní a využívaní IT infraštruktúry. Použitie podobných princípov v oblasti softvérovej architektúry zlepšuje možnosti jej správy a svižnosti, takže organizácie môžu lepšie reagovať na meniace sa požiadavky typické pre digitálne verejnú správu.

10. Bezpečnosť riadená podľa rizika

Kybernetické útoky sa neustále vyvíjajú - sú ale len jedným rozmerom komplexného sveta hrozieb a rizík. CIO vo verejnej správe by preto mali zvoliť bezpečnostnú stratégiu založenú na hodnotení rizík a hrozieb, ktorá im umožní robiť v oblasti bezpečnosti pragmatická rozhodnutie týkajúce sa možného dopadu rizík na ciele, prevádzku, aktíva i zamestnancov a následne efektívnejšie alokovať zdroje.

Štyri z uvedených desiatich trendov boli v tomto roku zaradené vôbec prvýkrát - jedná sa o všadeprítomnou analytiku, chytré stroje, softvérovo definovanú architektúru a bezpečnosť riadenou podľa rizika. Všetky tieto nové trendy zásadne ovplyvní pravidlá a predpisy, riadenie ľudských zdrojov, využívanie externých odborníkov a finančné riadenie. "Mnohé z týchto technologických trendov zmení biznis a prevádzkové modely spôsoby, ktoré treba reflektovať v nových pravidlách a predpisoch, najmä tam, kde sa dotýkajú ochrany súkromia alebo platnej legislatívy. CIO a vedúci pracovníci IT z verejnej sféry by mali byť aktívny pri konzultáciách s právnymi odbormi, vedením rezortov aj zákonodarcovia a diskutovať s odborníkmi z komerčnej sféry o možných variantoch a účinkoch týchto zmien," dodáva Rick Howard.

TS Gartner

Všetky autorove články
technológie

Pridať komentár

Mohlo by vás zaujímať

Mohlo by vás zaujímať