Telekom vytvoril prvý energetický manažment verejných budov štandardu 2020

Technológie
0

Úlohou monitorovacieho systému energetickej efektívnosti na základe rozhodnutia Ministerstva hospodárstva SR č. 31/2014 je monitorovať primárnu a konečnú energetickú spotrebu v sektoroch podľa akčných plánov energetickej efektívnosti a vyhodnocovať opatrenia v oblasti energetickej efektívnosti na účel preukázania plnenia cieľa úspory energie do roku 2020.

Základný predpoklad na úspory všetkých druhov energií v budovách je pravidelné a systematické sledovanie ich spotreby. Slovak Telekom na tento účel ponúka riešenia smart metering na báze technológie Heat2Go. Možno si položíte logickú otázku, prečo sa v tejto oblasti angažuje telekomunikačný operátor. Vysvetlenie je jednoduché. Snímače rozmiestnené v budovách potrebujú komunikovať a v pravidelných intervaloch posielať namerané údaje do cloudu. Telekom prevádzkuje sieť NB-IoT (NarrowBand – Internet of Things). Je to špeciálna úzkopásmová sieť, ktorá je určená výhradne na prenos dát. Umožňuje spoľahlivo, bezpečne a lacno prepojiť obrovské množstvo zariadení na veľkom území. Výhodou je dosah signálu aj na ťažko prístupné miesta, do podzemia alebo pod vodu. A práve táto vlastnosť je kľúčová pre snímače, ktoré sú často umiestnené v kotolniach a technologických miestnostiach budov. Navyše NB-IoT využíva existujúcu infraštruktúru staníc BTS, netreba nič inštalovať ani prerábať, stačí softvérovo zapnúť túto komunikáciu na 800 MHz, takže preto Telekom.

Navyše Telekom má s využitím komunikačnej siete NB-IoT a služby Smart metering, ktorú prevádzkuje na svojej platforme, skúsenosti aj z industriálnej sféry. V súčasnosti monitoruje a vizualizuje spotrebu meracích zariadení vodárenských a teplárenských spoločností, ako aj priemyselných budov.

Pilotný projekt s obrovským potenciálom

Smart metering budov v súčasnosti funguje pre 16 verejných budov, ako sú školy, škôlky, kultúrne domy, obecné úrady, kultúrne domy, zdravotné strediská, nemocnice a podobne. Monitorované budovy sú v Trnave, Banskej Bystrici, obciach Výčapy-Opatovce, Veľké Kostoľany, Rišňovce, Opatová a ďalších. Tento pilotný projekt je prvá realizácia Telekomu na Slovensku a v Čechách merajúca a vizualizujúca spotrebu a energetický manažment vo verejných budovách podľa nového nariadenia EÚ o energetickej efektívnosti. Finančný objem pilotnej fázy projektu je viac než 70 000 eur. Dohodnutý objem služieb na obdobie troch rokov je 450 hodín inžinierskej činnosti + technická podpora (maintenance) technológie ­Heat2Go. Projekt má obrovský potenciál viac ako 15 000 verejných budov na Slovensku. V ďalších fázach realizácie bude postupne implementované monitorovanie ďalších budov, pričom sa nasadí rovnaký energetický manažment s monitoringom spotrieb, ako je realizovaný v tomto pilotnom, referenčnom projekte.

Smart metering

Telekom smart metering je riešenie na automatický zber údajov z meracích zariadení, monitoring spotrieb a ich vyhodnocovanie. Využíva komunikačnú technológiu NB-IoT, preto už tento pilotný projekt znamená pre Telekom veľký úspech nasadenia technológie v obciach a vo verejných budovách. Veľká výhoda NB–IoT je v tom, že komunikácia je v licencovanom pásme, takže nie je rušená inými druhmi prevádzky. Jedna bunka zvládne komunikačne obslúžiť 50 000 zariadení. Komunikačné moduly sú energeticky úsporné, takže zariadenia na odpočty energií môžu byť napájané z batérií a bez nutnosti ich výmeny vydržia fungovať niekoľko rokov. Všetky koncové zariadenia navyše možno na diaľku riadiť a nastavovať. V projekte smart meteringu sa meranie vykonáva s hodinovou periodicitou a údaje o hodnotách meraných veličín sa posielajú do cloudu do platformy Heat2Go. Podľa špecifík každej monitorovanej budovy sa meria a prenáša spotreba elektrickej energie, spotreba plynu, vonkajšia a vnútorná teplota, ktoré sa merajú na kalibrovaných snímačoch s vybavením na vonkajšiu inštaláciu, a na niektorých budovách sa meria aj kvalita ovzdušia, teda obsah CO a CO2. V každej budove je k dispozícii používateľský dashboard s nasadením indexu energetickej efektívnosti.

Energy Management Heat2Go

Systém Energy Management Heat2Go je komplexné riešenie na zber, prenos, sledovanie, vizualizáciu, vyhodnotenie, targeting a fakturáciu spotrieb tepla, vody, plynu, elektrickej energie a takisto vyhodnocovanie prevádzkových parametrov technológií na výrobu tepla, chladu a elektrickej energie. Umožňuje vizualizovať namerané̌ parametre, spotrebu a inteligentne sa učiť ohľadne typického správania sa konkrétnych odberných miest. Heat2Go porovnáva skupiny prístrojov, v ktorých možno vytvárať profil pre každé zariadenie alebo každú skupinu zariadení, vďaka čomu sa dajú porovnávať celkové spotreby a podružné merania alebo efektivita výroby tepla, chladu a elektrickej energie.

Údaje sa vo väčšine prípadov získavajú z existujúcich certifikovaných meračov distribučných spoločnosti. Pri moderných digitálnych meračoch sa údaje odčítajú priamo cez zbernicu M-Bus. Zo starších analógových meračov sa údaje odčítajú pomocou špeciálneho čítacieho zariadenia, takže netreba certifikované meradlo odplombovať. Následne sa údaje z meracích zariadení automaticky zbierajú, ukladajú a potom sú filtrované, kategorizované a vyhodnocované. Analýza zozbieraných údajov sa vykonáva na základe špecializovaného algoritmu.

Heat2Go obsahuje metodiku na targeting a monitoring garancie spo­trieb a kvality služieb. Získané informácie sa môžu využiť aj na porovnanie efektívnosti realizovaných opatrení, napríklad zateplenia, výmeny plynového kotla a podobne. Samozrejmosť je upozorňovanie na prípadnú nadspotrebu alebo neočakávané správanie odberného miesta e-mailom alebo SMS. To môže byť dôležité napríklad v prípade havárie s dôsledkom úniku vody alebo plynu. K dispozícii je aj možnosť inteligentných výpočtov hraničných hodnôt pre notifikácie. Hlavne vtedy, ak v budove sídli viac inštitúcií, prípadne sa priestory v budove patriacej mestskému či obecnému úradu prenajímajú súkromným firmám, je dôležitá aj presná metodika na vyúčtovanie a rozúčtovanie spotrieb energie. Obzvlášť náročné je rozúčtovanie nákladov na teplo, pretože tu do hry vstupuje aj to, na ktorej strane budovy sú monitorované priestory, či sú na najvyššom poschodí, alebo v suteréne, s akými priestormi susedia a podobne. Do hry vstupujú aj externé informácie, ako napríklad vonkajšia teplota. Na základe týchto údajov sa pri rozúčtovaní robia korekcie polôh miestností, korekcie meracích zariadení či meraných médií. 


Systém Heat2Go je k dispozícii pre všetky operačné systémy a mobilné platformy pre smartfóny a tablety. Prevádzkovatelia budov majú na akomkoľvek zariadení nepretržite k dispozícii online monitoring spotrieb energií bez potreby inštalovania softvéru. Namerané údaje a výsledky analýz sa zobrazujú v prehľadnom grafickom rozhraní s podporou dotykového ovládania. K požadovaným informáciám sa dá ľahko dostať pomocou dynamického filtrovania obdobia monitoringu s možnosťou vizuálneho filtrovania objektov a skupín, to všetko v intuitívnom používateľskom rozhraní. Hlavne pri zisťovaní a vyhodnocovaní technických a konfiguračných údajov prispieva k prehľadnosti aj možnosť definovania skupín prístrojov. To môže byť iné pre koncového používateľa a iné pre technikov či administrátora systému.

Údaje zo systému smart metering & monitoring môžete použiť ako ročné vyúčtovanie spotrieb energií. Vďaka spoľahlivému odčítaniu údajov riešenie umožňuje spravodlivé a presné rozúčtovanie bez chýb a manipulácií. Výstup nameraných údajov je prehľadný a vytvorený na základe konkrétnych požiadaviek firmy či organizácie.

Bezpečnosť

Všetky prístroje systému smart metering & monitoring sú chránené proti neautorizovanému zásahu, demontáži alebo ovplyvňovaniu merania. Na všetky pokusy tohto typu systém automaticky upozorní správcu. Merania sú preto presné a objektívne.

 

Zobrazit Galériu

Ľuboslav Lacko

Všetky autorove články
Telekom Heat2go Smart metering Energy Management

Pridať komentár

Mohlo by vás zaujímať

Mohlo by vás zaujímať