Samsung_01A2021 Samsung_01A2021 Samsung_01A2021 Advertisement

Technológie pomáhajú nevidiacim

2

Väčšinu informácií (70 – 90 %) získavame pomocou zraku. Vizuálna zložka tvorí aj podstatnú časť komplexných vnemov, ktoré tvoria obraz, zvuk či chuťové a hmatové podnety. Zrakovo postihnutí ľudia sú o tieto vi­zuálne informácie čiastočne alebo úplne ukrátení, takže ich musia získať inak.  Je logické,, že nevidiacemu človeku chýbajúcu vizuálnu zložku vnemov suplujú ostatné zmysly. Najskôr spresníme mýtus o tom, že nevidiaci majú ostatné zmysly lepšie vyvinuté. Možno v prenesenom význame, keďže viac využívajú sluch a hmat, majú viac tréningu a lepšie vyvinuté skúsenosti, ako tieto zmysly využívať, ale z fyziologického hľadiska sa ich zmyslové orgány nijako nelíšia. Suplovanie zraku ostatnými zmyslami vytvára nepodmienené reflexy, ktoré menia podstatu vnímania okolitého sveta.

Podľa Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO) sa poškodenie zraku rozdeľuje na slepotu a slabozrakosť. Pri slepote je zraková ostrosť na lepšom oku s najlepšou možnou korekciou horšia ako 3/60 alebo oko má zorné pole menšie ako 10°. O slabozrakosti hovoríme v prípade, ak je zraková ostrosť horšia než 6/18 alebo zorné pole zúžené v rozmedzí 20° - 10°. Vysvetlenie si žiada zlomok udávajúci zrakovú ostrosť. Viaže sa na tabuľky, ktoré sa na testovanie zrakovej ostrosti používajú. Čitateľ zlomku udáva vzdialenosť, z ktorej vyšetrovaný čítal, a menovateľ číslo riadka, ktorý vyšetrovaný ešte prečítal. V tabuľke pri každom riadku je uvedená číslica znamenajúca vzdialenosť, z ktorej má normálne vidiace oko príslušný znak prečítať. Napríklad v známej Snellenovej tabuľke majú jednotlivé riadky čísla 60, 36, 24, 18, 12, 9, 6, pričom 6/18 znamená, že človek zo vzdialenosti 6 metrov správne prečítal riadok označený číslicou 18.


Snellenova tabuľka na testovanie ostrosti zraku

Kompenzačné pomôcky

Moderné technológie účinne pomáhajú slabozrakým a nevidiacim a zlepšujú kvalitu ich života. Čítacie zariadenia pre slabozrakých, ktoré snímajú predlohu kamerou a po patričnom zväčšení ju zobrazujú na obrazovke, sa používajú už dlho. Čítajúci si nastavuje výrez a zväčšenie predlohy, kontrast a jas obrazu, prípadne na ešte väčšie zvýraznenie aj farbu zobrazeného textu a pozadia. Spočiatku, v ére klasických obrazoviek, boli tieto zariadenia neprenosné, moderné tenké displeje však umožňujú konštruovať čítacie zariadenia ako kompaktné a ľahko prenosné. Pre ľudí s úplnou stratou zraku sú k dispozícii čítacie zariadenia s hlasovým výstupom.


Príklad moderného čítacieho zariadenia

Určite vám pri pohľade na obrázok čítacieho zariadenia napadlo, že na takýto účel by sa dal využiť smartfón alebo tablet. Principiálne áno a v aplikačných obchodoch pre Android a iOS je k dispozícii veľa kvalitných aplikácií typu „čítacia lupa“. No smartfón vrátane optickej sústavy fotoaparátu na takýto účel nebol konštruovaný. Treba ho držať na 10, prípadne viac centimetrov od predlohy, je to nepohodlné a optický stabilizátor nedokáže účinne vykompenzovať chvenie rúk. Pripomíname, že stále riešime čítanie klasických papierových kníh, časopisov a dokumentov. Oveľa jednoduchšie je čítanie dokumentov v elektronickej podobe. Tam stačí vyriešiť len zväčšenie, prípadné zvýšenie kontrastu a navigáciu pohybu virtuálnej lupy po dokumente. K dispozícii je veľa riešení, ktoré písaný text, a to aj v slovenčine, prečítajú syntetickým hlasom, ktorý je takmer na nerozoznanie od reálneho.

Inak používanie smartfónov je pre nevidiacich pomerne tvrdý oriešok. V ére tlačidlových telefónov to mali nevidiaci oveľa ľahšie. Tlačidlá klávesnice mali viac-menej štandardné rozlíšenie, navyše zatlačenie každého tlačidla bolo indikované krátkym tónom DTMF. Orientovať sa na dotykovom displeji moderného smartfónu je oveľa ťažšie. Riešením sú aplikácie pre nevidiacich, napríklad Corvus od slovenských vývojárov.

Jazyk ako zrakový orgán?

Jazyk je z hľadiska hmatových vnemov veľmi citlivý orgán. Stačí nepatrný zubný kaz a jazykom ho okamžite identifikujete vrátane veľkosti a tvaru. Americká spoločnosť Wicab vyvíja zariadenie BrainPort Vision, ktoré umožňuje vnímať vizuálne informácie prostredníctvom jazyka. Zariadenie sa skladá z kamery pripevnenej na špeciálnom okuliarovom ráme a hmatového displeja. To je pravdepodobne najvýstižnejší názov pre malú plôšku veľkosti 3 × 3 cm, teda zhruba s rozmermi poštovej známky, ktorá sa priloží na povrch jazyka. Na plôške je matica simulačných elektród. Využíva sa rozlíšenie 400 × 400 pixelov a obraz sa obnovuje rýchlosťou 30 snímok za sekundu. Súčasťou zostavy je aj ručný ovládač na približovanie, zmenu kontrastu a regulovanie intenzity impulzov.


Prístroj na vnímanie vizuálnych vnemov povrchom jazyka

Pomôcky pre bežný život

Varenie, upratovanie a ďalšie každodenné činnosti, dokonca aj taká jednoduchá záležitosť, ako je nalievanie nápoja do pohára, predstavujú pre nevidiacich, hlavne tesne po strate alebo zhoršení zraku, veľký problém. Postupne, samozrejme, získajú skúsenosti a napríklad nalievať nápoje do pohárov budú bravúrne podľa zvuku čeriacej sa hladiny, ktorý sa mení, čím je hladina bližšie k hornému okraju. Na uľahčenie bežných domácich úkonov je k dispozícii veľa šikovných zariadení.

Indikátor hladiny kvapaliny sa zavesí sa na pohár alebo nádobu a pri dotyku kontaktov s kvapalinou začne indikátor vydávať zvukový a vibračný signál, čím upozorní nevidiaceho, aby tekutinu neprelial.


Indikátor hladiny kvapaliny

Hovoriaca kuchynská váha je dobrý pomocník pri pečení a varení. Ide o kuchynskú váhu klasickej konštrukcie, doplnenú o hlasový výstup. Podobne funguje aj digitálny lekársky teplomer s hlasovým výstupom. Aspoň spočiatku, kým sa človek po strate zraku nenaučí rozoznávať bankovky hmatom, dobre poslúži aj detektor hodnoty bankoviek.

Indikátor farieb s hlasovým výstupom pomôže nevidiacemu či slabozrakému pri orientácii v rôznych životných situáciách. Napríklad zistí, akú farbu má tabletka, ktorú sa chystá užiť, prípadne sa lepšie zorientuje pri nákupoch nielen oblečenia, kde v poslednej fáze poradí ochotná predavačka, ale prakticky čohokoľvek. Je to vynikajúca pomôcka, ako rozpoznať zrelé ovocie od nezrelého.

Na trhu sú jednoduchšie a lacnejšie prístroje, schopné rozpoznať len základné spektrum farieb, prípadne kvalitnejšie prístroje, schopné rozpoznať i odtiene. Takéto prístroje rozpoznávajú aj jas či sýtosť farby, dokonca indikujú aj textúru, či je predmet vzorkovaný alebo hladký. Napríklad zariadenie Color-Star od spoločnosti Tyflocomp má hlasový výstup a rozpoznáva až 1000 odtieňov farieb podľa NCS (Natural Color System), rovnako ako vzory a kontrasty, ktoré premieňa na hudobné tóny. Okrem toho meria aj intenzitu a odtieň svetla transparentných materiálov a LED diód.


Indikátor farieb

Orientácia nevidiacich v meste

Mesto vrátane mestskej hromadnej dopravy je pre nevidiaceho prostredie veľmi náročné na orientáciu. Našťastie v niektorých mestách vychádzajú nevidiacim v ústrety – či už architektonickými úpravami chodníkov, priechodov a podobne, alebo inštalovaním rôznych elektronických systémov. Začneme potešujúcou informáciou. Všetky nové vozidlá bratislavskej MHD sú schopné komunikovať so zrakovo hendikepovanou osobou pomocou povelového vysielača. Ide o systém komunikácie medzi slabozrakým či nevidiacim cestujúcim a vodičom. Po aktivácii systém oznámi cestujúcemu informáciu o linke a smere a vodiča upozorní na nástup takejto osoby. Aby sme boli presnejší, zrakovo hendikepovaná osoba v priestore zastávky stojí na signálnom páse. To je dlažba, ktorá je kolmá na obrubník vozovky v priestore zastávky. Táto dlažba je vzdialená od označenia zastávky 0,5 m až 1,0 m. Má k dispozícii vysielač VPN 01, ktorý je súčasťou systému Tyfloset. Ak zrakovo hendikepovaná osoba stojaca na zastávke stlačí na svojom ovládači príslušné tlačidlo, v tomto prípade tlačidlo 3, vozidlo mu hlasom oznámi: „linka číslo..., smer... (cieľová zastávka linky)“, napríklad „linka číslo 201, smer Hlavná stanica“. Ak je to linka, ktorou zrakovo hendikepovaná osoba mieni cestovať, stlačí tlačidlo 3 a vodičovi v kabíne vozidla zaznie hlásenie „nástup alebo výstup slabozrakého“. Rovnaké tlačidlo použije nevidiaci či slabozraký pred výstupnou zastávkou, ak mieni vystúpiť z vozidla.


Nevidiaci nastupuje do električky pražskej MHD

Tyfloset je súbor statických, mobilných a prenosných zariadení – majákov a vysielačov, ktoré informujú zrakovo postihnutých ľudí zvukom aj hlasom o tom, čo sa v ich blízkosti nachádza, prípadne ich navádza k budove, do ktorej sa chcú dostať. Systém zabezpečuje jednoduchšiu orientáciu naprí­sklad v zástavbe budov v meste, pri cestovaní v MHD, pri zisťovaní polohy križovatky a priechodu pre chodcov. V praxi to znamená, že nevidiaci aktivuje jedným vysielačom všetky akustické a hlasové orientačné zariadenia. Systém obsahuje dva typy majákov: akustický orientačný́ maják a digitálny hlasový́ maják, ktorý sa používa o vozidlách MHD, pri eskalátoroch a podobne. Akustický orientačný́ maják umožňuje nahrať informačné frázy a aktivuje sa takisto pomocou vreckovej vysielačky. Tlačidlo 5 aktivuje zvukové signalizačné zariadenie na križovatke a informuje o možnosti, resp. nemožnosti prejsť cez priechod pre chodcov.


Detail hlásiča na streche vozidla

Dobrá pomôcka je aj ultrazvukový detektor bariér Tyflosonar. Jeho ultrazvukové snímanie pomáha rozpoznať prekážky a upozorniť na ich prítomnosť. Zariadenie vysiela ultrazvukové signály do priestoru, kde sa odrážajú od prekážok. Doba návratu signálu odrazeného od objektu je priamoúmerná vzdialenosti zrakovo postihnutého človeka od miesta s prekážkou. Umožňuje detegovať prekážky až do vzdialenosti 2,85 m a oznámi ich nevidiacemu prostredníctvom akustického alebo vibračného signálu. Špeciálny ESCAPE mode umožňuje používateľovi nájsť cestu aj vo väčšom dave ľudí alebo lokalizovať vchody. Mód INTERIÉR funguje aj v miestnostiach a dokáže rozpoznať prekážku do vzdialenosti 40 cm.

Zobrazit Galériu

Ľuboslav Lacko

Všetky autorove články
technológie nevidiaci

2 komentáre

Color-Star reakcia na: Technológie pomáhajú nevidiacim

1.11.2018 23:11
Tyflocomp je len slovenským distribútorom, Color-Star vyrába spoločnosť CareTec. Inak pekný osvätový článok.
Reagovať

Color-Star reakcia na: Technológie pomáhajú nevidiacim

1.11.2018 23:11
Tyflocomp je len slovenským distribútorom, Color-Star vyrába spoločnosť CareTec. Inak pekný osvätový článok.
Reagovať

Pridať komentár

Mohlo by vás zaujímať

Mohlo by vás zaujímať