Stredne veľké podniky podporili rast európskej ekonomiky 1 biliónom eur

Tlačové správy
0
V roku 2014 predstavovali stredne veľké podniky v Európe len 1% firiem, napriek tomu vytvorili až 20% z celkového obratu európskej ekonomiky.

● Stredne veľké spoločnosti z Európy prispeli hrubou pridanou hodnotou (HPH) vo výške 1,03 bilióna eur v roku 2014 - takmer hodnota celkovej ekonomickej produkcie Španielska.
● Do roku 2019 sa očakáva nárast produkcie stredne veľkých spoločností na hodnotu 1,2 bilióna eur.
● Stredne veľké firmy sú viac inovatívne ako typické podniky.
● Trh stredne veľkých spoločností predvída ďalší rast a viac ako polovica stredne veľkých podnikov (55%) plánuje v roku 2015 prijímať do zamestnania ďalších ľudí.

Stredne veľké spoločnosti prispeli v minulom roku európskej ekonomike 1,03 biliónmi eur. Očakáva sa, že v roku 2015 toto číslo narastie o 3% na hodnotu 1,06 bilióna eur. Podľa štúdie spoločnosti Sage Enterprise Market Europe pod názvom European Economic Impact Report bude tento trend pokračovať a v roku 2019 by sa mala celková hodnota dostať na úroveň 1,2 bilióna eur.

Prieskum vykonaný spoločnosťou Centre for Economic and Business Research analyzuje prínos stredne veľkých spoločností pre 12 najväčších ekonomík EÚ. Štúdia bola podporená kvantitatívnym prieskumom spoločnosti Redshift Research, ktorá sa zamerala na 814 manažérov s rozhodovacími právomocami zo stredne veľkých spoločností v 12 krajinách európskeho priestoru.

Zistenia z prieskumu:

● Stredne veľké spoločnosti sú významným prvkom ekonomickej aktivity v Európe. Predstavujú len 1% zo všetkých firiem, no generujú až 20% obratu a 18% hrubej pridanej hodnoty.
● Stredne veľké firmy predstavujú 17% zamestnanosti pracovnej sily. V roku 2014 zamestnávali stredne veľké firmy celkovo 18,7 milióna ľudí. Do roku 2019 pridajú približne 124 000 pracovných miest ročne s celkovou očakávanou zamestnanosťou 19,3 milióna ľudí.
● Takmer dve tretiny stredne veľkých spoločností sú inovátori (63%), rozvíjajúci nové produkty a obchodné praktiky. V každej z cieľových krajín bola zaznamenaný vyšší podiel inovatívnej aktivity, ako je tomu v iných častiach ekonomiky.
● V 9 z 12 analyzovaných krajín, dávajú zamestnanci v stredne veľkých firmách vyššiu pridanú hodnotu ako priemernú.

Rast

Napriek pretrvávajúcej neistote v Európe, stredne veľké spoločnosti vykazujú veľký podnikateľský optimizmus. Tri štvrtiny manažérov s rozhodovacími právomocami očakávajú v roku 2015 rovnaký obrat alebo jeho nárast. Viac ako tretina (39%) očakáva nárast obratu až do 10%. Na Slovensku, 9 z 10 manažérov (92%) očakáva v roku 2015 rovnaký obrat ako predchádzajúci rok alebo jeho zvýšenie.

Túto dôveru odráža skutočnosť, že viac ako polovica (55%) stredne veľkých podnikov plánuje posilniť rast náborom nových zamestnancov.

Inovácie

Takmer dve tretiny stredne veľkých spoločností sú inovátori (63%) (na Slovensku je to len 40% stredne veľkých firiem), ktorí rozvíjajú nové produkty a obchodné praktiky. V každej z cieľových krajín bola zaznamenaný vyšší podiel inovatívnej aktivity, ako je tomu v iných častiach ekonomiky. 93% stredne veľkých spoločností plánuje v roku 2015 investovať do IT a takmer tretina (29%) plánuje vynaložiť viac ako 50 000 eur.

Export

Stredne veľké firmy už tradične využívajú výhodu podnikať lokálne a konať globálne. Umožňuje im to osloviť širšie trhy a zároveň využívať lokálnych dodávateľov. Štúdia ukázala, že vnútorný európsky trh je najdôležitejší pre zámorské spoločnosti, kde až 71% smeruje do Európy pre budúci rast vývozu.

Viac ako polovica slovenských stredne veľkých spoločností (54%) smeruje svoj export do Českej republiky.

Prieskum taktiež potvrdil historické trendy v tom, že štvrtina stredne veľkých podnikov sa neangažuje na zámorských trhoch. Z firiem, ktoré exportujú na zámorské trhy, až jedna tretina vykazuje viac ako 20% príjmov zo zámoria.

„Namierené do vyššej hmotnostnej kategórie"

Benoit GRUBER, viceprezident pre korporátnu komunikáciu, Sage Enterprise Market Europe & Sage ERP X3, zhodnotil výsledky prieskumu: „V Európe je 18,7 milióna ľudí zamestnaných v stredne veľkých podnikoch a tento prieskum ukázal, že sú pumpujúcim srdcom európskej ekonomiky."

„Stredne veľké podniky preukázali viac ako ktorékoľvek iné firmy, že sú obrovským inkubátorom inovácií. Stredne veľké firmy sú postavené na tvrdej práci svojich zamestnancov a talentovanom manažmente. To sú kľúčové faktory," pokračuje Benoit. „Stredne veľké spoločnosti boli v prijímaní nových zamestnancov poznačené podnikateľskou atraktivitou start-upov a finančnou a kariérnou príležitosťou veľkých korporácií."

„Fakt, že inovácie sú srdcom tohto sektora a stredne veľké podniky investujú miliardy na vedu a výskum, vysiela jasnú správu, že tieto ambiciózne a skúsené firmy majú namierené do vyššej hmotnostnej kategórie, keď hovoríme o hybnej sile ekonomického rastu. Stredne veľké spoločnosti sú opomenutí hrdinovia európskej ekonomiky."

Situácia stredne veľkých spoločností na Slovensku

Stredne veľké podniky na Slovensku podstúpili veľké výzvy počas posledných rokov a zotavujú sa z nich pomalšie ako iné segmenty po recesii z roku 2009. Napriek klesajúcemu počtu firiem medzi stredne veľkými firmami (7%), sa ich prínos z pohľadu hrubej pridanej hodnoty zvýšil za rovnaké obdobie o 4%. To znamená, že počas tohto obdobia sa zvýšila priemerná HPH každého stredne veľkého podniku. Ročný prírastok HPH každého zamestnanca stredne veľkej spoločnosti bol v období 2009-2014 v priemere 23 900 eur. Európsky priemer je 22 700 eur.

Kompletná správa je umiestnená na: www.sageerpx3.com/sk

Pridať komentár

Mohlo by vás zaujímať

Mohlo by vás zaujímať