Školstvo: Do konca roka chcú audit výdavkov na výskum a inovácie

Tlačové správy
0

Do konca roka by mali urobiť audit výdavkov rozpočtu verejnej správy na výskum a inovácie. Následne, do 30. júna 2016 vypracujú na základe výsledkov auditu návrh novej metodiky vykazovania výdavkov na výskum, vývoj a inovácie v ďalších rozpočtových obdobiach. Vyplýva to z Akčného plánu implementácie Stratégie výskumu a inovácií pre inteligentnú špecializáciu SR pre roky 2014 až 2016, ktorý predložilo ministerstvo školstva do medzirezortného pripomienkového konania.

Akčný plán stanovuje úlohy, ktoré budú viesť k posilneniu výskumu, technologického rozvoja a inovácií. Jeho cieľom je uskutočniť zmeny v oblasti inštitucionálneho riadenia verejnej správy vo výskume, vývoji a inováciách. Rovnako plánuje aj legislatívne zmeny a zmeny vo finančnom riadení výskumu, vývoja a inovácií. Akčný plán stanovuje úlohy na roky 2015 a 2016. V ďalšom období bude implementácia na základe ročných akčných plánov, ktoré budú definovať konkrétne úlohy na relevantné roky.

Ako tiež vyplýva z plánu úloh, ministerstvo školstva má do 30. apríla zriadiť Výskumnú agentúru a Radu Výskumnej agentúry. Rovnako má tiež reorganizovať tematické pracovné skupiny pre oblasti výskumnej špecializácie z pôvodných siedmich na päť pracovných skupín a vytvoriť pracovné skupiny pre oblasti hospodárskej špecializácie. Súčasťou legislatívnych zmien bude napríklad nový zákon o verejných výskumných inštitúciách, na základe ktorého budú transformovať rezortné výskumné rozpočtové a príspevkové organizácie na verejné výskumné inštitúcie. Účinnosť by mal pritom nadobudnúť od roku 2016. Akčný plán počíta tiež s novým zákonom o odbornom vzdelávaní a príprave, novelou zákona o vysokých školách, novým zákon o celoživotnom vzdelávaní či novelou zákona o Slovenskej akadémii vied, na základe ktorej budú transformovať jej ústavy na verejné výskumné inštitúcie.

Cieľom Stratégie výskumu a inovácií pre inteligentnú špecializáciu je prepojiť výskum, vývoj a inovácie s bezprostrednými potrebami praxe. Základným princípom tohto prepojenia je prechod do stavu, keď bude podiel verejných zdrojov v prospech základného výskumu približne 30 percent a prevažujúca časť verejných a súkromných zdrojov bude k dispozícii vo vzájomnej kombinácii pri rešpektovaní kritérií dopytu zo strany podnikateľskej sféry a odberateľskej praxe.

Pridať komentár

Mohlo by vás zaujímať

Mohlo by vás zaujímať