RÚ zastavil konanie voči Slovak Telekomu

Tlačové správy
0

Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb (RÚ) zastavil správne konanie proti spoločnosti Slovak Telekom, a. s. (ST) vo veci odobratia frekvencií v rozsahu 2 570 MHz až 2 620 MHz. Informoval o tom hovorca RÚ Roman Vavro. "Porušenie povinnosti začať používať pridelené frekvencie do 6 mesiacov od právoplatnosti povolenia nebolo možné spoločnosti ST jednoznačne preukázať. Rozhodnutie je právoplatné," priblížil.

Ako pokračoval Vavro, RÚ operátorovi uložil pokutu 100 tisíc eur, nakoľko v rozpore s povinnosťou určenou v povolení nepredložil úplnú databázu prevádzkovaných základňových staníc v pásme 2 600 MHz. "Toto konanie spoločnosti Slovak Telekom bolo jednou z príčin vzniku podozrenia, že frekvencie v rozsahu 2 570 MHz až 2 620 MHz pre režim TDD neboli využívané. Rozhodnutie o pokute ešte nie je právoplatné," dodal hovorca.

Firma Slovak Telekom sa počas správneho konania vo veci odobratia frekvencií v rozsahu 2 570 MHz až 2 620 MHz vyjadrila, že v termíne do 6 mesiacov od nadobudnutia právoplatnosti povolenia sprevádzkovala základňovú stanicu v Bratislave a svoje tvrdenie podporila viacerými listinami.

"V zmysle zásady „v pochybnostiach v prospech obvineného“ sú správne orgány povinné rozhodnúť v prospech účastníka konania vtedy, ak sú pochybnosti o tom, či sa dopustil správneho deliktu. Vzhľadom na skutočnosti zistené v priebehu správneho konania má RÚ za to, že nie je možné jednoznačne a bez pochybností ustáliť, že spoločnosť ST nesplnila povinnosť," vysvetlil Vavro. RÚ správne konanie preto zastavil.

SITA

Všetky autorove články
Telekom

Pridať komentár

Mohlo by vás zaujímať

Mohlo by vás zaujímať