Samsung_01A2021 Samsung_01A2021 Samsung_01A2021 Advertisement

Programujeme pre Android

0

API operačného systému Android nám ponúka viacero možností vývoja aplikácií, v rámci ktorých plánujeme kresliť 2D/3D grafiku. Už dávno sa pritom nepoužíva nízkoúrovňové (low-level) programovanie, ale hardvérové zariadenia (vrátane GPU) participujúce na výslednom efekte sa programujú na oveľa vyššej úrovni (high-level). Priama komunikácia s koncovými zariadeniami je pritom nahradená komunikáciou s tzv. abstraktnou hardvérovou vrstvou (Hardware Abstraction Layer), ktorá vytvára vzťah medzi aplikáciou a jej API a zmenou fotoelektrických vlastností konkrétnych pixelov obrazovky vedúcich k zmene ich farby.

V predošlej časti seriálu sme opísali možnosť kreslenia pomocou plátna (Canvas) a funkcií štandardného API. Teraz sa zameriame na ďalší, omnoho efektívnejší spôsob, ktorým je rendering s využitím funkcií grafickej knižnice OpenGL ES (GLES).

Obr. 1 Zjednodušená architektúra grafického systému OS Android

 

Grafický systém Androidu

V grafickom systéme Androidu existujú tzv. producenti a konzumenti obsahu grafických zásobníkov (buffers). Systém nie je bezpodmienečne závislý od hardvérovo akcelerovaného renderingu aj napriek tomu, že GPU sa využíva v mnohých procesných krokoch. Hardvérová akcelerácia je konzumentom väčšieho množstva pamäte a nie vždy vedie k zvýšeniu počtu tzv. framerate = FPS (frames per second). Každopádne GPU a akcelerácia boli doplnené a sú nevyhnutné v prípade zariadení s vyšším rozlíšením obrazovky, ktoré sú čoraz rozšírenejšie. 

GPU akceleruje grafické operácie, a to najmä v prípade vyššieho počtu renderovaných pixelov, teda pri vyššom rozlíšení obrazovky. Principiálny základ urýchľovania je paralelizmus. GPU je momentálne súčasťou všetkých androidových zariadení a je nevyhnutný na chod GLES2.0 a HWUI (HW akcelerované používateľské rozhranie).

Neoddeliteľnou súčasťou grafického systému Androidu sú:

1. PixelFlinger – rozhranie, resp. softvérový GPU implementujúci GLES1.x,

2. CodeFlinger – kompilátor JIT urýchľujúci rendering pomocou generácie nízkoúrovňového kódu,

3. SurfaceFlinger – tzv. sadzač (compositor), ktorý spravuje viacero plôch (surfaces) viacerých aktivít, plocha pritom predstavuje neviditeľný zásobník, resp. textúru, do ktorej sú renderované pixely.

 

GLES

Knižnica (štandard, rozhranie, API...) OpenGL a konkrétne jej zjednodušený variant pre tzv. vstavané zariadenia (Embedded Systems) umožňuje Androidu s prehľadom riešiť vysokovýkonný (high-performance) rendering 2D/3D grafiky. Funkcie GLES možno volať buď priamo z Android SDK, alebo cestou NDK (Native Development Kit). Knižnica GLES1.x je podporovaná od Android v1.0 (API Level 1), GLES2.0 od v2.2 (Froyo – API Level 8), GLES3.0 od v4.3 + je nevyhnutná implementácia výrobcom (Jelly Bean – API level 18) a GLES3.1 od v5.0 (Lollipop – API level 21).

Najmarkantnejší rozdiel medzi GLES1.x a vyššími verziami je podpora a takisto nutnosť použitia tzv. shaderových programov. Absencia pevne nastavenej renderovacej cesty (fixed pipeline) a nevyhnutnosť použitia shaderov robí vývoj náročnejším, ale takýto prístup má nespočetné množstvo výhod, z ktorých najvýznamnejšia je flexibilita.

Knižnica GLES3.0 je spätne kompatibilná s GLES2.0, čo znamená, že v našich aplikáciách pracujúcich s GLES2.0 dokážeme využiť niektoré hardvérovo implementované funkcie GLES3.0.

 

Komponenty GLES

Pri programovaní androidových aplikácií s využitím GLES budeme pracovať najmä s nasledujúcimi komponentmi:

GLSurfaceView

Trieda podobná SurfaceView slúžiaca na kreslenie grafiky s využitím GLES

GLSurfaceView.Renderer

Rozhranie deklarujúce metódy, ktoré sú potrebné na rendering do GLSurfaceView, musíme implementovať metódy onSurfaceCreated(), onSurfaceChanged() a onDrawFrame()

javax.microedition.khronos.opengles (GL1.x), android.opengl (GLES1.x, GLES2.0, GLES3.0, GLES3.1)

Rozhrania pre korešpondujúce verzie GLES

ETC1, ETC2, ASTC, ATC, PVRTC, DXTC, S3TC

Podporované formáty určené na prácu s komprimovanými textúrami (závislé od zariadenia)

AEP (Android Extension Pack)

Štandardná skupina rozšírení

 

Programovanie

1. Drvivá väčšina moderných zariadení podporuje GLES2.0, a preto je táto verzia odporúčanou verziou pre naše aplikácie. Pretože nie všetky zariadenia podporujú všetky verzie GLES, je korektné zahrnúť konkrétnu požiadavku do manifestu:

2. Pokračujeme prípravou shaderového programu s jeho vertex a fragment shadermi. Program neskôr použijeme pred kreslením objektov zavolaním metódy glUseProgram():

int náš_vertex_shader = GLES20.glCreateShader(GLES20.GL_VERTEX_SHADER);

GLES20.glShaderSource(náš_vertex_shader, kód_vertex_shadera);

GLES20.glCompileShader(náš_vertex_shader);

int náš_fragment_shader = GLES20.glCreateShader(GLES20.GL_FRAGMENT_SHADER);

GLES20.glShaderSource(náš_fragment_shader, kód_fragment_shadera);

GLES20.glCompileShader(náš_fragment_shader);

náš_program = GLES20.glCreateProgram();

GLES20.glAttachShader(náš_program, náš_vertex_shader);

GLES20.glAttachShader(náš_program, náš_fragment_shader);

GLES20.glLinkProgram(náš_program);

3. View aktivity, do ktorého budeme kresliť s využitím GLES, nastavíme metódou setContentView():

class naša_aktivita extends Activity {

  GLSurfaceView GLESview;

 

  @Override

  public void onCreate(Bundle savedInstanceState) {

    GLESview = new náš_GLESview(this);

    setContentView(GLESview);

  }

}

4. V našom GLESView vytvoríme kontext GLES2.0 a nastavíme renderer:

class náš_GLESview extends GLSurfaceView {

  setEGLContextClientVersion(2);

  setRenderer(náš_renderer);

}

5. V rendereri implementujeme metódy onSurfaceCreated(), onSurfaceChanged() a onDrawFrame():

class náš_renderer implements GLSurfaceView.Renderer {

  // nastavenie stavového stroja GLES

  public void onSurfaceCreated() { ... }

  // úprava zobrazenia napr. po zmene orientácie

  public void onSurfaceChanged() { ... }

  // kreslenie

  public void onDrawFrame() { ... }

}

 

Obr. 2 Jednoduchý príklad využitia GLES

Zobrazit Galériu

Marek Sopko

Všetky autorove články

Pridať komentár

Mohlo by vás zaujímať

Mohlo by vás zaujímať