ARDUINO - programujeme mikrokontroléry /2.časť

0

Späť na úvod >> Späť na programovanie >> Späť na seriál

Vpredchádzajúcej časti sme vás uviedli do sveta mikrokontrolérov. Vysvetlili sme, čo je mikrokontrolér, aké je jeho využitie, kde všade sa dá použiť aaké sú možnosti jeho programovania. Povedali sme si, že my pôjdeme cestou kitu snázvom Arduino Uno, aobjasnili sme, čo nato budeme potrebovať.

Inštalácia prostredia IDE a ovládača

Arduino Uno máme zakúpené, ale aby sme sa mohli pustiť do vytvorenia nášho úplne prvého programu, potrebujeme si nainštalovať prostredie Arduina, takzvané IDE (Integrated Development Enviroment = integrované vývojové prostredie, známe aj ziných programovacích jazykov, ako je Pascal apod.), apríslušný ovládač pre kit Arduino Uno. Musíme si uvedomiť, že IDE Arduina je síce pre všetky kity úplne rovnaké, ale ovládače sa pre jednotlivé kity líšia, teda pre Arduino Uno je potrebný iný ovládač ako pre Arduino Nano. Nezúfajme, všetky potrebné ovládače sú súčasťou inštalačného balíka Arduina.

Inštalácia prostredia IDE aovládačov sa líši od operačného systému počítača, na ktorom ho budeme používať. Príslušný balík si stiahneme zadresy http://arduino.cc/en/Main/Software, kde sa nachádzajú balíky pre operačný systém MS Windows, Mac OS X aLinux. My si teraz ukážeme inštaláciu pre operačný systém MS Windows. Nastiahnutie máme dve možnosti – inštalačný balík Windows Installer (súbor .exe) alebo komprimovaný balík na neadministrátorskú inštaláciu (súbor .zip). Záleží iba na nás, ktorú verziu si vyberieme, ale druhá možnosť je vhodnejšia pre prípad, že na používanom počítači nemáme administrátorský účet. Vsúčasnosti je kdispozícii na stiahnutie balík arduino-1.0.6-windows.zip, kde číslo udáva aktuálnu verziu. Postup inštalácie závisí od verzie operačného systému. Opíšeme postup pri najpoužívanejších verziách OS.

Postup inštalácie pre MS Windows XP, Vista aMS Windows 7

Princíp inštalácie vtýchto verziách operačného systému je rovnaký, líši sa iba vzhľadom dialógových okien. Postup zvládne priemerne znalý používateľ počítača. Vprípade, že si na inštaláciu netrúfame, požiadame niekoho skúsenejšieho – inštaláciu vykonáme iba raz.

Postupujme podľa týchto krokov:

 1. Stiahneme požadovaný balík arduino-1.0.6-windows.zip.
 2. Balík rozbalíme (rozzipujeme) aprekopírujeme na nami požadované miesto na disku.
 3. Vznikne nový priečinok snázvom arduino-1.0.6. Vtomto priečinku sa nachádza hlavný súbor arduino.exe aostatné dôležité (pod)priečinky asúbory.
 4. Teraz pripojíme kit Arduino Uno pomocou kábla USB do počítača.
 5. Na doske Arduina Uno sa rozsvieti zelená LED dióda soznačením On alebo PRW.
 6. Počítač zistí, že bol pripojený nový hardvér, aotvorí okno na inštaláciu ovládača pre zistený hardvér.
 7. Aj keď systém ponúkne automatickú inštaláciu, prípadne automatické vyhľadanie ovládača na internete, my zvolíme možnosť ručného zadania cesty kovládaču. Vpríslušnom okne zadáme cestu do priečinka drivers (kde sa nachádza súbor arduino.inf), napríklad d:\\arduino-1.0.6\drivers.
 8. Spustíme inštaláciu ovládača. Vprípade, že systém zobrazí informáciu, že nemôže overiť vydavateľa ovládača, neľakáme sa, ale zvolíme možnosť aj tak ovládač nainštalovať. Nemusíme sa báť, nejde ožiadny škodlivý kód.
 9. Po úspešnej inštalácii zavrieme inštalačné okná.
 10. Teraz voperačnom systéme otvoríme správcu zariadení (Device Manager) apozrieme sa, aké číslo portu COM bolo kitu Arduina Uno pridelené – napríklad COM4. Toto si niekde poznačíme pre budúce použitie (obr. č. 1).
 11. Na pracovnej ploche si vytvoríme zástupcu ksúboru arduino.exe.

Takto sme pripravili prostredie IDE apríslušný ovládač pre kit Arduino Uno naprácu.

Poznámka:

Inštalácia vprostredí MS Windows 8 je síce podobná, ale obsahuje určité kroky, ktorých opis aprípadné obrázky by zabrali celý článok. Ak nemáme dostatočné skúsenosti, v tomto prípade požiadame opomoc skúsenejšieho používateľa.


Obr. 1

Nastavenie prostredia IDE

Aby sme mohli začať pracovať vprostredí IDE, musíme ho najprv nastaviť. Nastavenie vykonáme iba raz, IDE si svoje nastavenie pamätá dovtedy, kým ho nezmeníme.

Na nastavenie IDE vykonáme tieto kroky:

 1. Spustíme IDE Arduina pomocou ikony na pracovnej ploche (alebo spustením súboru arduino.exe vdanom adresári).
 2. Vhlavnom menu vyberieme položku Tools.
 3. Vrozbalenom menu vyberieme položku Board. Šípka vedľa slova Board značí, že sa tu nachádza ďalšie rozbaľovacie menu.
 4. Vyberieme typ používaného kitu – vnašom prípade položku Arduino Uno. Klikneme na túto položku, aby sa vedľa nej objavila kruhová značka (obr. č. 2).
 5. Presunieme sa do prvého rozbaleného menu (Tools) avyberieme položku Serial Port.
 6. Otvorí sa zoznam portov vpočítači amy vyberieme ten, ktorý sme zistili vSprávcovi zariadení pri inštalácii ovládača, napr. COM4. Klikneme na vybraný port tak, aby sa vedľa objavil znak „fajky“ (obr. č. 3).
 7. Zatvoríme roletové menu atým je prostredie IDE pripravené na prácu.

Poznámka:

Vprípade, že budeme chcieť používať viaceré kity, musíme v prostredí IDE vybrať požadovaný typ kitu (Board), napr. Arduino Nano, ainý sériový port, napr. COM5. Nesmieme zabudnúť, že IDE si pamätá iba posledné nastavenie, apreto ak použijeme Arduino Uno opäť, musíme nastavenia pozmeniť.


Obr. 2


Obr. 3

Opis prostredia IDE

Uviedli sme, že IDE si pamätá svoje posledné nastavenie. Otom sa môžeme presvedčiť tak, že znovu spustíme IDE ana spodnom riadku je informácia, pre aký kit ana akom porte je IDE nastavené – Arduino Uno on COM4 (obr. č. 4).


Obr. 4

Vysvetlime si teraz ikony druhého riadka pod položkami menu zobrázka č. 5.


Obr. 5

Prvá ikona zľava vtvare „fajky“ spustí kompiláciu vytvoreného programu. Takto si môžeme overiť, či je program správne napísaný apreložiteľný bez chýb. Kompiláciu (preklad) môžeme spustiť aj bez pripojeného kitu Arduina.
Druhá ikona so šípkou smerujúcou doprava spustí kompiláciu programu apo jeho bezchybnej kompilácii vykoná jeho nahratie do pripojeného kitu.
Tretia ikona vtvare hárka papiera značí nový program. Otvorí sa prázdny súbor, vktorom môžeme písať kód.
Štvrtá ikona so šípkou nahor značí výber programu na počítači ajeho nahratie do prostredia IDE.
Piata ikona so šípkou nadol značí uloženie napísaného programu do príslušného priečinka počítača.
Posledná ikonka pri pravom okraji vtvare lupy spúšťa serial monitor na komunikáciu medzi prostredím IDE apripojeným kitom Arduina. Je to výborný nástroj a jeho praktický význam si ešte ukážeme.

Nabudúce objasníme, ako spustiť náš prvý program.

Zobrazit Galériu
arduino seriál programovanie

Pridať komentár

Mohlo by vás zaujímať

Mohlo by vás zaujímať