SAMSUNG_0920_B SAMSUNG_0920_B SAMSUNG_0920_B Advertisement

Právnik radí

Archív NXT
0
Právna úprava reklamy je obsiahnutá v zákone č. 147/2001 Z. z. o reklame a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Zákon definuje reklamu a požiadavky na ňu, rovnako aj štátny dozor nad reklamou. Reklama je právne definovaná ako predvedenie, prezentácia alebo iné oznámenie v každej podobe súvisiace s obchodnou, podnikateľskou alebo inou zárobkovou činnosťou s cieľom uplatniť produkty na trhu. Zákon definuje aj to, čo sa za reklamu nepovažuje, napríklad značenie sídla právnickej osoby, označenie listov a obálok obchodným menom alebo ochrannou známkou, označenie produktov alebo ich obalov údajmi, ktoré sa povinne musia na nich uvádzať, ani povinné zverejnenie hospodárskych údajov (výročné správy a pod.). V súvislosti s nedávnymi zmenami v zákonoch na ochranu spotrebiteľa došlo aj k zmene požiadaviek na reklamu. V súčasnosti reklama nesmie: a) obsahovať čokoľvek, čo znevažuje ľudskú dôstojnosť, uráža národnostné cítenie alebo náboženské cítenie, ako aj akúkoľvek diskrimináciu na základe pohlavia, rasy a sociálneho pôvodu, b) propagovať násilie, vandalizmus alebo vulgárnosť a navádzať na protiprávne konanie alebo vyjadrovať s ním súhlas, c) prezentovať nahotu ľudského tela pohoršujúcim spôsobom, d) prezentovať produkty poškodzujúce životné prostredie alebo produkty škodlivé životu alebo zdraviu ľudí, zvierat alebo rastlín bez toho, aby sa na škodlivosť výslovne a zreteľne neupozornilo, e) ohrozovať fyzické zdravie ani psychické zdravie občana, f) prezentovať potraviny a výživové doplnky tak, akoby mali účinky liekov, g) využívať zmyslové vnímanie, ktoré ovplyvňuje pamäť človeka bez toho, aby si to uvedomil (podprahové vnímanie), h) obsahovať osobné údaje, údaje o majetkových pomeroch osôb bez ich predchádzajúceho súhlasu, i) odvolávať sa na vyhlásenia iných osôb bez ich predchádzajúceho súhlasu, j) zasahovať do práv iných osôb bez ich súhlasu, k) zneužívať dôveru maloletých osôb, najmä podnecovať na správanie, ktoré môže ohroziť ich zdravie, psychický vývin alebo morálny ...

Mohlo by vás zaujímať

Mohlo by vás zaujímať