Praktická kryptológia (26. časť) / Hašovacie nástroje

0
V tejto časti seriálu vám v stručnosti predstavíme dva známe a veľmi často používané kryptografické nástroje, ktoré okrem iného ponúkajú možnosť výpočtu resumé správ, resp. hašov. Prvý z nich je robustný kryptografický nástroj OpenSSL s veľmi širokými možnosťami použitia, ktoré sa netýkajú iba výpočtu hašov. Druhý nástroj je jednoduchá utilita md5sum, ktorej použitie je diskutabilné, ale napriek tomu stále rozšírené. V oboch prípadoch ide o nástroje, s ktorými pracujeme prostredníctvom príkazov zadávaných v rámci terminálu. To im však neuberá na sile, práve naopak, ponúka možnosť jednoduchej a veľmi efektívnej práce bez potreby fungovania plnohodnotného desktopu a jeho grafického rozhrania. OpenSSL Ide o súpravu kryptografických nástrojov (knižníc), ktorá implementuje sieťové protokoly SSL (Secure Sockets Layer v2/v3) a TLS (Transport Layer Security v1) a k nim prislúchajúce kryptografické štandardy. Knižnica OpenSSL ssl implementuje sieťové protokoly SSL/TLS formou rozsiahleho API. Počas sieťového spojenia pracuje v rámci frameworku SSL_CTX, ktorý je reprezentovaný štruktúrou obsahujúcou štandardné hodnoty ostatných vytváraných štruktúr. Toto API okrem preddefinovaných štruktúr obsahuje viac ako 200 funkcií, ktoré sú určené na zápis a čítanie údajov v rámci vytvoreného spojenia SSL/TLS. Knižnica OpenSSL conf sa používa na čítanie parametrov uložených v hlavnom konfiguračnom súbore openssl.cnf (ak existuje, potom jeho štandardné umiestnenie je obsahom premennej OPENSSL_CONF) a v niektorých ďalších súboroch. Konfiguračné súbory sú zväčša delené na sekcie obsahujúce parametre prislúchajúce určitej významovej skupine. Navyše umožňujú pomocou direktívy .include PATH pripájať externé konfiguračné súbory. Knižnica OpenSSL crypto poskytuje služby využívané nielen spomínanou knižnicou ssl, ale aj v rámci implementácie SSH, OpenPGP a iných kryptografických štandardov. Do základnej funkcionality libcrypto patrí symetrické šifrovanie, kryptografia verejného kľúča a zladen ... Zobrazit Galériu

Marek Sopko

Všetky autorove články
kryptologia