Praktická kryptológia (23. časť): LSB steganografia

0
Steganografia využívajúca zmenu LSB je jedna z jej najrozšírenejších, aj keď najjednoduchších a v určitých prípadoch ľahko identifikovateľných foriem. Ide o techniku, pri ktorej utajovaný obsah skrývame do krycích súborov pomocou zmeny tzv. najmenej významových bitov, resp. bitov nachádzajúcich sa úplne vpravo (most right bit). Pointou tejto formy steganografie je neschopnosť ľudských očí, resp. uší, rozoznávať minimalistické zmeny v podaní obrazových či zvukových informácií reprezentovaných v ich digitálnej podobe. Informácie je takisto obťažné analyzovať strojovo, pretože nedochádza k významným zmenám obrazu ani zvuku. Aplikovateľné sú však rôzne druhy diferenciálnej analýzy alebo viaceré formy vysoko sofistikovaných analýz, založených na skúsenostných databázach, umelej inteligencii či detekcii odchýlok od normálu. Zmena LSB Využívanie zmien LSB vychádza z podstaty reprezentácie údajov v počítačovom svete, ktorý je postavený na binárnych číslach. Každý údaj je v počítači reprezentovaný pomocou príslušnej kombinácie čísiel 0 a 1. Kombináciou štyroch 0 a 1 dostávame 16 rôznych hodnôt, ôsmich 0 a 1 až 256 rôznych hodnôt, kombináciou šestnástich 0 a 1 vzniká 65 536 hodnôt… V dnešnej modernej dobe sa stretávame s 32, 64, 128, 256 a viac bitmi, čo znamená, že pracujeme s viac ako miliardami hodnôt. Ak vezmeme do úvahy fakt, že úplne bežný zvukový, resp. grafický editor pracuje so 16/24-bitovým rozlíšením zvukových vzoriek/farieb, pri ktorom je každá vzorka reprezentovaná šestnástimi bitmi, resp. každá zložka farby RGB reprezentovaná ôsmimi bitmi, zistíme, že zvukové vzorky môžu mať jednu zo 65 536 úrovní, resp. body obrazovky môžu mať jednu z viac ako 16 miliónov farieb. Ľudské uši ani oči nie sú schopné rozoznať (imperception) konkrétnu hodnotu zvukovej vzorky ani konkrétnu farbu bodu obrazovky v takom širokom rozsahu hodnôt. Samozrejme, že zmenu LSB nemožno aplikovať tam, kde zmena 1 bitu zapríčiní kompletnú zmenu podanej informácie. Napríklad v prípade textu a je ... Zobrazit Galériu

Marek Sopko

Všetky autorove články
kryptologia steganografia LSB