Praktická kryptológia (22. časť): Steganografia

0
Gustavus J. Simmons v roku 1983 definoval tzv. väzenský problém (The prisoner’s problem), ktorého hlavnými aktérmi sú väzni Alica a Bob. Tí chcú zosnovať plán úteku, na čo nevyhnutne potrebujú vzájomne komunikovať a vymeniť si príslušné detaily. Sleduje ich však dozorkyňa Eva, ktorá väzňom síce umožní komunikovať, no len čo zistí, že komunikácia prebieha šifrovane, zastaví ju. Alica a Bob teda môžu komunikovať, no správy nesmú šifrovať. Väzenský problém je klasický príklad aplikácie steganografie (gr. steganós – skrytý, gráphein – písať), ktorej prioritnou úlohou nie je údaje šifrovať, ale skryť. Stenografia ako vedný odbor O kryptografii hovoríme ako o vede zaoberajúcej sa utajovaným písaním. V prípade steganografie nejde o utajované, ale o skryté písanie. Ako pododbor kryptografie je rovnako starý a často používaný spôsob skrytej komunikácie. Delíme ho na tieto druhy na základe viacerých kritérií: 1. lingvistickú steganografiu – skrývanie utajovaného (embed) textu do krycieho (cover) textu na základe vopred dohovorených pravidiel, čím vzniká tzv. steganografický (stegano) text 2. technickú steganografiu – na skrytie utajovaných údajov sa používajú rôzne technologické procesy Obidva menované druhy steganografie sa začali používať už vo veľmi dávnej minulosti, najmä v časoch vojen a vojenských ťažení. Výrazné skvalitnenie dovtedy známych postupov nastalo neskôr – v období prvej a druhej svetovej vojny. Úplne bežným sa stalo používanie tzv. semagramov alebo otvorených kódov, pri ktorých si komunikujúce strany vopred dohodli umiestnenie, početnosť, významnosť a ďalšie parametre vymieňaných správ. Pri semagramoch sa na utajenie používali vopred dohovorené symboly a značky. Otvorené kódy (open codes) zahŕňali použitie takých výrazov, ktoré boli známe pre všetkých potenciálnych príjemcov steganografických správ. V mnohých prípadoch išlo o využitie žargónových slov. Stanovovali sa vzory a pravidlá označované ako prázdne šifry (null ciphers). Známym spôsobom kombinova ... Zobrazit Galériu

Marek Sopko

Všetky autorove články
kryptologia steganografia

Mohlo by vás zaujímať

Mohlo by vás zaujímať