Pracovná ponuka: iOS programátor za 4200 € mesačne

Pracovné ponuky
0
Interné číslo 191218A
Názov pozície iOS programátor
Predpokladaná suma plnenia 3600 až 4200 € mesačne
Miesto plnenia Slovensko / Bratislava
Termín 03.02.2020 - 03.05.2020
Nástup na projekt 03.02.2020 alebo dohodou, full-time, on-site
Dĺžka alokácie 3 mesiace s možnosťou predĺženia

POPIS POZÍCIE

 • návrh, analýza, vývoj a testovanie [iOS] mobile banking riešenia s vysokou dostupnosťou
 • projekt zameraný na bezpečnosť mobilných aplikácií v bankovom prostredí
 • spolupráca pri code reviews, Continuous Delivery a Continuous Integration
 • spolupráca pri testovaní HW aj SW požiadaviek
 • spolupráca s ICT a Business analytikmi
 • spolupráca v agilnom tíme
 • spravovanie aktualizácií a revízií technickej dokumentácie

POŽIADAVKY

 • min. 3-ročné projektové skúsenosti s vývojom pre iOS aplikácií
 • pokročilé skúsenosti s vývojom aplikácií prostredníctvom Objective-C a SWIFT
 • praktické skúsenosti s objektovo orientovaným programovaním (OOP)
 • znalosti z oblasti bezpečnosti mobilných aplikácií
 • znalosť štandardných kryptografikých metód, SSL protokolu a SSH protokolu
 • skúsenosti s používaním Web Service-ov (REST/SOAP)
 • praktické skúsenosti s písaním Unit testov
 • znalosť Git-u alebo iného repository systému
 • skúsenosti s agilným spôsobom SW vývoja (SCRUM)
 • výhodou: skúsenosti z bankového prostredia
 • výhodou: skúsenosti so Shell scripting
 • výhodou: skúsenosti s vývojom desktopových aplikácií pre MacOS
 • výhodou: skúsenosti s programovaním v jazyku C
 • výhodou: skúsenosti s reverse engineering-om a hooking-om
 • kreativita a proaktívny prístup
 • tímový hráč

V prí­pa­de zá­uj­mu o pra­cov­nú po­zí­ciu nám poš­li­te svo­je CV pria­mo na emai­lo­vú adresu pcrevue@titans.sk. CV nám pro­sím poš­li­te vy­pra­co­va­né (v slo­ven­skom ja­zy­ku, v an­glic­kom ja­zy­ku, v ne­mec­kom ja­zy­ku) vo for­má­te .DOC, .DOCX ale­bo .ODT. Ak bu­de Va­še CV vy­ho­vo­vať po­žia­dav­kám pra­cov­nej po­zí­cie, bu­de­me Vás nás­led­ne te­le­fo­nic­ky kon­tak­to­vať.

Pridať komentár