Pracovná ponuka: WEB PORTAL KONZULTANT za 4800 € mesačne

Pracovné ponuky
0

Do nášho dynamického tímu TITANOV (freelancerov) hľadáme skúseného Web Portal konzultanta na zaujímavý a potencionálne dlhodobý projekt do Bratislavy.

Interné číslo 200519B
Názov pozície Web Portal konzultant
Predpokladaná suma plnenia 4000 až 4800 € mesačne
Miesto plnenia Slovensko / Bratislava
Termín 01.06.2020 - 01.08.2020
Nástup na projekt 01.06.2020 - 01.07.2020 alebo dohodou, full-time, on-site
Dĺžka alokácie 2 mesiace s možnosťou predĺženia

POPIS POZÍCIE

 • zber, analýza, prioritizácia a dokumentácia požiadaviek a potrieb zákazníka
 • spolupráca na analýze a príprave funkčnej špecifikácie pre rôzne portálové riešenia
 • príprava mockup-ov a prototypov aplikácií pre prezentácie biznisu
 • komunikácia medzi business oddelením a vývojom
 • podpora vývojového tímu počas vývojovej fázy analýzou funkčných požiadaviek a ich dokumentovaním
 • vytváranie User Stories, Use Cases, Epics, Themes, Process Flows
 • tvorba technickej dokumentácie, špecifikácií a architektúry
 • poskytovanie konzultačnej podpory zákazníkovi a internému tímu
 • podpora implementovaných riešení, ich rozširovanie a modifikácia
 • aktuálne vzhľadom na COVID-19 situáciu prebieha spolupráca v čiastočnom OFF-SITE [home-office] režime

POŽIADAVKY

 • min. 3-ročné skúsenosti na pozícií Web konzultanta a/alebo Web developera
 • skúsenosti s agilnými metodikami a manažovaním podnikových analýz v rýchlo sa rozvíjajúcom prostredí
 • schopnosť riešiť obchodné a systémové problémy
 • silné komunikačné zručnosti (ústne aj písomné) so schopnosťou komunikovať s vyšším manažmentom
 • znalosť životného cyklu u projektov vývoja informačných systémov a implementačných projektov
 • analytické zručnosti a skúsenosti s vývojom use case-ov, prototypovaním a tvorbou user stories
 • skúsenosti s používaním nástroja Enterprise Architect (alebo iného modelovacieho nástroja)
 • skúsenosti s návrhom UX/UI dizajnu
 • skúsenosti s webovými a databázovými technológiami
 • znalosť technologických procesov schopnosť prekladať potreby užívateľov do zrozumiteľných funkčných a ne-funkčných požiadaviek
 • znalosť SQL
 • znalosť mockup a prototypovacích nástrojov (výhodou: SketchAxure)
 •  
 • veľkou výhodou: skúsenosti s Ruby, Angular JS, React JS, ASP.NET, Node.js a/alebo YII Framework
 • veľkou výhodou: skúsenosti s Orchard Core Framework a/alebo Orchard Core CMS
 • výhodou: skúsenosti s OOP (objektovo orientovanými programovacími jazykmi)
 • výhodou: skúsenosti s agilným vývojom (Scrum)
 • výhodou: skúsenosti s Azure DevOps
   
 • silné organizačné, negociačné a analytické zručnosti
 • schopnosť flexibilne reagovať a prispôsobovať sa zmene
 • proaktívny prístup
 • prezentačné zručnosti

V prí­pa­de zá­uj­mu o pra­cov­nú po­zí­ciu nám poš­li­te svo­je CV pria­mo na emai­lo­vú adresu pcrevue@titans.sk. CV nám pro­sím poš­li­te vy­pra­co­va­né (v slo­ven­skom ja­zy­ku, v an­glic­kom ja­zy­ku, v ne­mec­kom ja­zy­ku) vo for­má­te .DOC, .DOCX ale­bo .ODT. Ak bu­de Va­še CV vy­ho­vo­vať po­žia­dav­kám pra­cov­nej po­zí­cie, bu­de­me Vás nás­led­ne te­le­fo­nic­ky kon­tak­to­vať.

Pridať komentár

Mohlo by vás zaujímať

Mohlo by vás zaujímať