Pracovná ponuka: Solution Architekt za 8200 € mesačne

Pracovné ponuky
0

Interné číslo

181106A

Názov pozície

Solution Architekt

Predpokladaná suma plnenia

7300 až 8200 € mesačne

Miesto plnenia

Slovensko / Bratislava

Termín

03.12.2018 - 03.06.2020

Nástup na projekt

03.12.2018 alebo dohodou, full-time, on-site

Dĺžka alokácie

18 mesiacov s možnosťou predĺženia

Druh spolupráce

živnosť alebo s.r.o. (spoločnosť s ručením obmedzeným)

POPIS POZÍCIE

 • tvorba návrhu architektúry riešení
 • príprava, hodnotenie a odporúčanie pri výbere nových technológií a postupov
 • spolupráca a súčinnosť pri riadení a analýze implementačných projektov
 • konzultácie v oblasti metodiky vývoja
 • konzultácie pri výbere vhodnej technológie pre vývoj a pre implementáciu informačných systémov
 • spolupráca pri implementácii Business logiky v JAVA-e
 • návrh a modelovanie artefaktov business architektúry podľa metodiky TOGAF (ideálne v jazyku ArchiMate)
 • implementácia procesne orientovaných integrácií (napr. automatizácia pracovných procesov v bankovom prostredí)
 • čiastočný vývoj SQL príkazov pre  RDBMS (Oracle, MS SQL, DB2, Postgress, MySQL, ...)
 • transformácie business a aplikačných potrieb do technologickej architektúry
 • poskytovanie odborných konzultácií v oblasti metodiky vývoja, výbere vhodnej technológie pre vývoj a pre implementáciu informačných systémov
 • vedenie implementačného tímu (o veľkosti cca. 5 – 7 členov)
 • zabezpečenie a kontrola QA v implementačných projektoch
 • príprava odbornej dokumentácie

POŽIADAVKY

 • min. 5 rokov aktívnych projektových skúseností na pozicií Solution Architekt alebo obdobnej pozicií (Technologický Architekt / Integračný SOA Architekt)
 • praktické skúsenosti v oblasti vývoja informačných systémov postavených na rôznych technológiách
 • skúsenosti s návrhom architektúry riešenia 
 • schopnosť navrhovať  a modelovať artefakty business architektúry podľa metodiky TOGAF v jazyku ArchiMate
  • praktické skúsenosti s modelovacím jazykom podnikovej architektúry (ArchiMate 3.0
  • skúsenosti s konceptom manažmentu podnikovej architektúry (TOGAF 9.x)
 • skúsenosti s prekladom business požiadaviek do technologických požiadaviek
 • znalosť jazyka JAVA (schopnosť pripraviť implementáciu business logiky)
 • znalosť SQL
 • zabezpečovanie neustálych analýz nad existujúcou aplikáciou a infraštruktúrou
 • projektová skúsenosť s technológiami SOAP, JMS, RPC pre návrh rôznych typov integračných scenárov
 • znalosť XML a HTML pre potreby implementácie UI a Integrácie
 • skúsenosť s implementáciou procesne orientovaných integrácií (napr. automatizácia pracovných procesov poskytovania úverov v bankovom prostredí)
 • skúsenosti z rôznymi technologickými platformami a prevádzkovými prostrediami
 • znalosť BPMN notácie (modelovanie a návrh business procesov)
 • pochopenie interných a externých business požiadaviek
 • praktické skúsenosti so správou a prevádzkou RDBMS nástrojov (Oracle, MS SQL, DB2, PostresSQL, MySQL)
 • výhodou: skúsenosť na pozícii Solution Architekt v bankovom prostredí
 • veľmi dobré komunikačné a prezentačné zručnosti
 • schopnosť navrhovať alternatívne technologické riešenia
 • výborné analytické a technické schopnosti
 • skúsenosti s vedením teamu (o veľkosti cca. 5-7 ľudí)
 • zodpovednosť

JAZYKOVÉ ZNALOSTI / STUPEŇ

 • Anglický jazyk - Konverzačne

V prí­pa­de zá­uj­mu o pra­cov­nú po­zí­ciu nám poš­li­te svo­je CV pria­mo na emai­lo­vú adresu pcrevue@titans.sk. CV nám pro­sím poš­li­te vy­pra­co­va­né (v slo­ven­skom ja­zy­ku, v an­glic­kom ja­zy­ku, v ne­mec­kom ja­zy­ku) vo for­má­te .DOC, .DOCX ale­bo .ODT. Ak bu­de Va­še CV vy­ho­vo­vať po­žia­dav­kám pra­cov­nej po­zí­cie, bu­de­me Vás nás­led­ne te­le­fo­nic­ky kon­tak­to­vať.

Pridať komentár

Mohlo by vás zaujímať

Mohlo by vás zaujímať