Pracovná ponuka: Oracle GoldenGate admin za 8000 € mesačne

Pracovné ponuky
0
Interné číslo 191220A
Názov pozície Oracle GoldenGate admin
Predpokladaná suma plnenia 7200 až 8000 € mesačne
Miesto plnenia Slovensko / Bratislava
Termín 20.01.2020 - 20.07.2020
Nástup na projekt 20.01.2020 alebo dohodou, full-time, on-site
Dĺžka alokácie 6 - 12 mesiacov s možnosťou predĺženia

POPIS POZÍCIE

 • administrácia Oracle databáz [user management, performance troubleshooting, backup & recovery, database object managing, storage management, basic monitoring]
 • základná správa Solaris serverov - inštalácia OS, user management, troubleshooting, monitoring, patchovanie
 • základná správa Oracle VM Server for SPARC virtualizácie [idomy, zóny] - start/stop, monitoring, migracia VM, patchovanie
 • komunikácia s dodávateľom a interným vývojovým a testovacím tímom v rámci riešenia incidentov a požiadaviek projektov
 • komunikácia so zadávateľmi požiadaviek
 • analýza produkčných incidentov a návrh ich riešenia
 • príprava dokumentácie k riešeným úlohám

POŽIADAVKY

 • minimálne 4-ročné aktívne skúseností s administráciou Oracle databáz [user management, performance troubleshooting, backup & recovery, database object managing, storage management, basic monitoring]
 • praktické projektové (aktuálne) skúsenosti s Oracle GoldenGate
 • základné znalosti správy Solaris serverov [inštalácia OS, user management, troubleshooting, monitoring, patchovanie]
 • znalosť shell skriptovania
 • výhodou: skúsenosti s Oracle Data Intergrator serverom
 • výhodou: skúsenosti s UNIX/Linux-like systémami
 • výhodou: znalosť Zabbix-u
 • výhodou: skúsenosti s a administráciou databáz v oblasti poisťovníctva
 • pozitívny prístup k riešeniu problémov
 • efektívna a analytická komunikácia 
 • schopnosť individuálnej i tímovej práce
 • proaktívny prístup
 • logické myslenie pri vykonávaní úloh

V prí­pa­de zá­uj­mu o pra­cov­nú po­zí­ciu nám poš­li­te svo­je CV pria­mo na emai­lo­vú adresu pcrevue@titans.sk. CV nám pro­sím poš­li­te vy­pra­co­va­né (v slo­ven­skom ja­zy­ku, v an­glic­kom ja­zy­ku, v ne­mec­kom ja­zy­ku) vo for­má­te .DOC, .DOCX ale­bo .ODT. Ak bu­de Va­še CV vy­ho­vo­vať po­žia­dav­kám pra­cov­nej po­zí­cie, bu­de­me Vás nás­led­ne te­le­fo­nic­ky kon­tak­to­vať.

Pridať komentár