Pracovná ponuka: Oracle DB administrátor za 5400 € mesačne

Pracovné ponuky
0
nterné číslo 191122D
Názov pozície Oracle DB administrátor
Predpokladaná suma plnenia 4900 až 5400 € mesačne
Miesto plnenia Slovensko / Bratislava
Termín 07.01.2020 - 07.07.2020
Nástup na projekt 07.01.2020 - 03.02.2020 alebo dohodou, full-time, on-site
Dĺžka alokácie 6 mesiacov s možnosťou predĺženia
Druh spolupráce živnosť alebo s.r.o. (spoločnosť s ručením obmedzeným)

POPIS POZÍCIE

 • spolupráca v medzinárodnom agilnom tíme v prostredí high-availability banking riešení
 • administrácia Oracle databáz: zaisťovanie správy, údržby, monitoringu, konfigurácie a technologickej funkčnosti Oracle databáz a DB nástrojov
 • projekt migrácie DB prostredí do nového riešenia v oblasti PaaS
 • proaktívne riešenie všetkých existujících problémov súvisiacich s DB
 • participácia na príprave disaster recovery riešení
 • príprava a udržiavanie databáz pre vývojové, testovacie a produkčné prostredie
 • konfigurácia a tunning databáz s cieľom zabezpečovania vysokej výkonnosti a nepretržitého behu
 • inštalácia a konfigurácia nových databáz
 • príprava a udržovanie administrátorskej dokumentácie
 • sledovanie a plánovanie využitia zdrojov systému a návrh a realizácia rastových strategií a opatrení
 • realizovanie pravidelných DB backup-ov
 • sledovanie najnovších DB patch-ov a upgrade-ov a príprava inštalačných plánov
 • analýza výkonnosti DB s cieľom definovať najzložitejšie procesy a dotazy (queries)
 • spolupráca s vývojovým tímom pri testovaní a nasadzovaní nových verzií aplikácií
 • spolupráca a komunikácia s IT, sieťovými, DB a aplikačnými administrátormi, bezpečnostnými špecialistami, business/ICT analytikmi a operátormi
 • implementácia a rozvoj existujících technologických štandardov a bezpečnostných politík
 • pravidelná účasť na medzinárodných konferenčných hovoroch v anglickom jazyku
 • participácia pri riešení projektu migrácie databáz
 • občasné (zriedkavé) večerné zásahy a patche databáz 

POŽIADAVKY

 • minimálne 5-ročné aktívne skúsenosti s údržbou veľkých high availability systémových databáz
 • výborna znalosť Oracle DB (inštalácia, administrácia, monitoring, ladenie výkonu)
 • orientácia v programoch napísaných v SQL, PL/SQL
 • skúsenosti s administráciou Oracle 19c
 • znalosť Oracle Real Application Clusters (RAC)
 • znalosť Oracle Data Guard
 • skúsenosti s Linux prostredím
 • výhodou: skúsenosti s PL/SQL programovaním
 • výhodou: znalosť RMAN – záloha a obnova databázy
 • výhodou: skúsenosti s a administráciou databáz v oblasti banking-u
 • pozitívny prístup k riešeniu problémov
 • schopnosť individuálnej i tímovej práce
 • proaktívny prístup
 • logické myslenie pri vykonávaní úloh

JAZYKOVÉ ZNALOSTI / STUPEŇ

 • anglický jazyk - konverzačne

V prí­pa­de zá­uj­mu o pra­cov­nú po­zí­ciu nám poš­li­te svo­je CV pria­mo na emai­lo­vú adresu pcrevue@titans.sk. CV nám pro­sím poš­li­te vy­pra­co­va­né (v slo­ven­skom ja­zy­ku, v an­glic­kom ja­zy­ku, v ne­mec­kom ja­zy­ku) vo for­má­te .DOC, .DOCX ale­bo .ODT. Ak bu­de Va­še CV vy­ho­vo­vať po­žia­dav­kám pra­cov­nej po­zí­cie, bu­de­me Vás nás­led­ne te­le­fo­nic­ky kon­tak­to­vať.

Pridať komentár