Pracovná ponuka: Java programátor za 5500 € mesačne

Pracovné ponuky
0
Interné číslo 200115B
Názov pozície Java programátor
Predpokladaná suma plnenia 4600 až 5500 € mesačne
Miesto plnenia Slovensko / Bratislava
Termín 03.02.2020 - 03.08.2020
Nástup na projekt 03.02.2020 alebo dohodou, full-time, on-site
Dĺžka alokácie 6 mesiacov s možnosťou predĺženia

POPIS POZÍCIE

 • spolupráca na vývoji časti modulov na strane back-end-u v technológiách JAVA na riešení poskytujúcom dáta z leteckého priemyslu prostredníctvom webového portálu
 • spolupráca v rámci tímu o veľkosti cca. 8 ľudí
 • vývoj pridelenej časti aplikácie podľa zadanej špecifikácie
 • implementácia aplikačných funkcií, zmenových požiadaviek, testovanie vytvorených funkcií, oprava chýb a nasadenie do produkcie
 • spolupráca a komunikácia s ostatnými členmi vývojového tímu pri realizácii riešenia
 • tvorba programátorskej a používateľskej dokumentácie

POŽIADAVKY

 • min. 3-ročná aktívna prax s JAVA (Java 8+)
 • výborná znalosť objektovo orientovaného programovania
 • výborná znalosť framework-u Spring (Spring Boot)
 • projektové skúsenosti s implementáciou frameworkov Hibernate/JPA
 • praktické skúsenosti s Oracle DB (SQL)
 • pokročilá znalosť REST API
 • znalosť niektorého z repository systémov GIT/SNV/CVS/...
 • znalosť niektorého nástroja na automatizované build-ovanie (ideálne Gradle)
 • skúsenosti s (continuous integration) nástrojom Jenkins
 • výhodou: skúsenosti s agilným spôsobom SW vývoja (SCRUM, LEAN, KANBAN, ...)
 • zodpovednosť, komunikatívnosť
 • analytické myslenie

JAZYKOVÉ ZNALOSTI / STUPEŇ

 • anglický jazyk - konverzačne

V prí­pa­de zá­uj­mu o pra­cov­nú po­zí­ciu nám poš­li­te svo­je CV pria­mo na emai­lo­vú adresu pcrevue@titans.sk. CV nám pro­sím poš­li­te vy­pra­co­va­né (v slo­ven­skom ja­zy­ku, v an­glic­kom ja­zy­ku, v ne­mec­kom ja­zy­ku) vo for­má­te .DOC, .DOCX ale­bo .ODT. Ak bu­de Va­še CV vy­ho­vo­vať po­žia­dav­kám pra­cov­nej po­zí­cie, bu­de­me Vás nás­led­ne te­le­fo­nic­ky kon­tak­to­vať.

Pridať komentár