Pracovná ponuka: JS fullstack programátor za 5200 € mesačne

Pracovné ponuky
0
Interné číslo 191014A
Názov pozície JS fullstack programátor
Predpokladaná suma plnenia 4700 až 5200 € mesačne
Miesto plnenia Slovensko / OffSite
Termín 28.10.2019 - 30.04.2020
Nástup na projekt 28.10.2019 alebo dohodou, full-time, off-site
Dĺžka alokácie 6 mesiacov s možnosťou predĺženia
Druh spolupráce živnosť alebo s.r.o. (spoločnosť s ručením obmedzeným)

POPIS POZÍCIE

 • spolupráca na vývoji webového zákazníckeho SW riešenia z oblasti E-commerce
 • integrácia frontend, backend elementov
 • vývoj pridelenej časti aplikácie podľa zadanej špecifikácie
 • implementácia aplikačných funkcií, zmenových požiadaviek, testovanie vytvorených funkcií, oprava chýb a nasadenie do produkcie
 • spolupráca v SETUP-e: FullTime, OffSite (Home Office) s pravidelným (1 deň/týždeň) cestovaním do Viedne

POŽIADAVKY

 • min. 3-ročná (aktívna) skúsenosť s ReactJS framework-om
 • výborná znalosť server-side Javascript-u (Node.js, GraphQL, REST, OAuth, JWT)
 • výborná znalosť JavaScript-u
 • pokročilé skúsenosti s HTML5, CSS (LESS)
 • pokročilé znalosti dizajn patternov a anti-patternov
 • pokročilá znalosť princípov dizajnu škálovateľných aplikácií
 • pokročilé znalosti automatizovaného testovania (unit testy, integračné testy a performance testy)
 • pokročilá znalosť SQL a NoSQL databázových enginov
 • skúsenosti s niektorým z repository systémov (Git, VSTS,, ...)
 • výhodou: skúsenosti s agilným spôsobom SW vývoja (SCRUM, LEAN, KANBAN, ...)
 • výhodou: skúsenosti s používaním project track-ovacích nástrojov (napr. JIRA, Confluence, ...)
 • aktívna znalosť anglického jazyka slovom i písmom
 • znalosť nemeckého jazyka výhodou

JAZYKOVÉ ZNALOSTI / STUPEŇ

 • anglický jazyk - aktívne

V prí­pa­de zá­uj­mu o pra­cov­nú po­zí­ciu nám poš­li­te svo­je CV pria­mo na emai­lo­vú adresu pcrevue@titans.sk. CV nám pro­sím poš­li­te vy­pra­co­va­né (v slo­ven­skom ja­zy­ku, v an­glic­kom ja­zy­ku, v ne­mec­kom ja­zy­ku) vo for­má­te .DOC, .DOCX ale­bo .ODT. Ak bu­de Va­še CV vy­ho­vo­vať po­žia­dav­kám pra­cov­nej po­zí­cie, bu­de­me Vás nás­led­ne te­le­fo­nic­ky kon­tak­to­vať.

Pridať komentár

Mohlo by vás zaujímať

Mohlo by vás zaujímať