Pracovná ponuka: JAVA SE programátor za 5000 € mesačne

Pracovné ponuky
0
Interné číslo 200123A
Názov pozície JAVA SE programátor
Predpokladaná suma plnenia 4300 až 5000 € mesačne
Miesto plnenia Slovensko / Bratislava
Termín 03.02.2020 - 31.07.2020
Nástup na projekt 03.02.2020 dohodou, full-time, on-site
Dĺžka alokácie 6 mesiacov s možnosťou predĺženia

POPIS POZÍCIE

 • kooperácia na realizácii vízie transformácie produktu založeného na klient-server architektúre s vysoko výkonnou a dostupnou leteckou databázou.
 • kooperácia pri rozširovaní existujúceho niekoľkoročného JAVA SE riešenia, ktorého cieľom je bezproblémová podpora automatizovaného načítania a distribúcie kvalitných leteckých údajov v rôznych formátoch a ich výmena s rôznymi nástrojmi a systémami tretích strán.
 • pridávanie novej funkcionality v pravidelných release-och
 • údržba kódu a bugfixing
 • optimalizácia kódu
 • tvorba špecifikácie
 • tvorba programátorskej a používateľskej dokumentácie

POŽIADAVKY

 • min. 4-ročná aktívna prax s JAVA SE [vývoj standalone aplikácii]
 • znalosť JAVA 8 SE
 • praktické skúsenosti s Oracle DB (SQL)
 • základná znalosť XML, XSD, XSLT, JAXB
 • znalosť WebServices / Rest API
 • znalosť repository systému Git
 • znalosť niektorého nástroja na automatizované build-ovanie (ideálne Gradle)
 • skúsenosti s (continuous integration) nástrojom Jenkins
 • výhodou: znalosť framework-u Mockito
 • výhodou: skúsenosti s programovaním v C#/.NET 4.5
 • výhodou: znalosť Spring-u, JdbcTemplate, AspectJ
 • výhodou: skúsenosti s vývojovými technológiami: FxCop, StyleCop, Artifactory
 • výhodou: skúsenosti s testovacími frameworkami a nástrojmi: Test NG, NUnit, Test Architect
 • zodpovednosť
 • komunikatívnosť
 • samostatné a tvorivé myslenie
 • analytické myslenie

JAZYKOVÉ ZNALOSTI / STUPEŇ

 • anglický jazyk - základy

V prí­pa­de zá­uj­mu o pra­cov­nú po­zí­ciu nám poš­li­te svo­je CV pria­mo na emai­lo­vú adresu pcrevue@titans.sk. CV nám pro­sím poš­li­te vy­pra­co­va­né (v slo­ven­skom ja­zy­ku, v an­glic­kom ja­zy­ku, v ne­mec­kom ja­zy­ku) vo for­má­te .DOC, .DOCX ale­bo .ODT. Ak bu­de Va­še CV vy­ho­vo­vať po­žia­dav­kám pra­cov­nej po­zí­cie, bu­de­me Vás nás­led­ne te­le­fo­nic­ky kon­tak­to­vať.

Pridať komentár