Pracovná ponuka: JAVA Front-End programátor za 4200 € mesačne

Pracovné ponuky
0
Interné číslo 200116A
Názov pozície JAVA Front-End programátor
Predpokladaná suma plnenia 3600 až 4200 € mesačne
Miesto plnenia Slovensko / Bratislava
Termín 01.02.2020 - 31.12.2020
Nástup na projekt 01.02.2020 - 01.03.2020 alebo dohodou, full-time, on-site
Dĺžka alokácie 11 mesiacov s možnosťou predĺženia

POPIS POZÍCIE

 • participácia na vývoji rozsiahleho riešenia pre oblasť bankovníctva
 • participácia na návrhu, dizajne a implementácií riešenia
 • spolupráca v medzinárodnom kolektíve programátorov
 • vývoj front-end častí aplikácie s presahom na back-end

POŽIADAVKY

 • min. 3-ročná skúsenosť s programovaním v JAVA
 • pokročilé skúsenosti s Front-End vývojom (Angular 2+ ideálne)
 • výborná znalosť CSS3, JavaScript, JQuery
 • pokročilá znalosť Bootstrap
 • znalosť SQL
 • komunikatívnosť
 • tímový hráč
 • samostatnosť
 • analytické myslenie

JAZYKOVÉ ZNALOSTI / STUPEŇ

 • anglický jazyk - konverzačne

V prí­pa­de zá­uj­mu o pra­cov­nú po­zí­ciu nám poš­li­te svo­je CV pria­mo na emai­lo­vú adresu pcrevue@titans.sk. CV nám pro­sím poš­li­te vy­pra­co­va­né (v slo­ven­skom ja­zy­ku, v an­glic­kom ja­zy­ku, v ne­mec­kom ja­zy­ku) vo for­má­te .DOC, .DOCX ale­bo .ODT. Ak bu­de Va­še CV vy­ho­vo­vať po­žia­dav­kám pra­cov­nej po­zí­cie, bu­de­me Vás nás­led­ne te­le­fo­nic­ky kon­tak­to­vať.

Pridať komentár