Pracovná ponuka: Deployment DevOps špecialista za 5100 € mesačne

Pracovné ponuky
0
Interné číslo 200114A
Názov pozície Deployment DevOps špecialista
Predpokladaná suma plnenia 4600 až 5100 € mesačne
Miesto plnenia Slovensko / Bratislava
Termín 01.02.2020 - 31.01.2021
Nástup na projekt 03.02.2020 - 01.03.2020 alebo dohodou, full-time, on-site
Dĺžka alokácie 12 mesiacov s možnosťou predĺženia

POPIS POZÍCIE

 • transformácia a automatizácia existujúcich/bežiacich riešení
 • spravovanie verzií balíkov a koordinácia ich prípravy na nasadenie
 • vnášanie princípov DevOps a SRE do projektov a prevádzky
 • vývoj, údržba a konfigurácia skriptov do nástrojov pre vytváranie a kontinuálne nasadzovanie releasov (konfigurácie a vlastné skripty pre Maven, Bamboo, Jenkins, Git)
 • rozvíjanie a zlepšovanie procesov nasadzovania komponentov
 • spoluúčasť pri návrhu a implementácií automatizácie riešení
 • úzka spolupráca s vývojovým, implementačným, prevádzkovým a riadiacim tímom
 • identifikovanie a automatizovanie neefektívnych prevádzkových činnost

POŽIADAVKY

 • min. 3-ročná projektová skúsenosť na pozícií DevOps špecialistu a/alebo Deployment administrátora
 • pokročilé skúsenosti s programovaním v aspoň jednom z jazykov: Java, C#, Python, Perl, SQL, Go
 • pokročilé skúsenosti s CI/CD (Continuous Integration / Continuous Delivery)
 • pokročilé skúsenosti s continuous integration nástrojmi (Bamboo, Jenkins, Travis, Gitlab, Circle CI,...)
 • pokročilé skúsenosti s repository systémami (ideálne Git)
 • pokročilá znalosť DevOps princípov
 • znalosť princípov OOP a dizajn patternov
 • znalosti a skúsenosti s relačnými databázami (Oracle DB, PL/SQL)
 • skúsenosti s code reviews a automatizáciou testovania
 • skúsenosti s kontainerizovanými (ideálne Docker) a cloudovými riešeniami
 • výhodou: skúsenosti s Ansible
 • výhodou: skúsenosti s Kubernetes
 • výhodou: skúsenosti s monitorovacími nástrojmi Prometheus, Grafana a Zabbix
 • výhodou: skúsenosti s používaním project track-ovacích nástrojov (napr. JIRA, Confluence, ...)
 • výhodou: skúsenosti s agilným spôsobom SW vývoja (SCRUM, LEAN, KANBAN, ...)
 • zodpovednosť
 • komunikatívnosť
 • analytické myslenie
 • tímový hráč

JAZYKOVÉ ZNALOSTI / STUPEŇ

 • anglický jazyk - konverzačne

V prí­pa­de zá­uj­mu o pra­cov­nú po­zí­ciu nám poš­li­te svo­je CV pria­mo na emai­lo­vú adresu pcrevue@titans.sk. CV nám pro­sím poš­li­te vy­pra­co­va­né (v slo­ven­skom ja­zy­ku, v an­glic­kom ja­zy­ku, v ne­mec­kom ja­zy­ku) vo for­má­te .DOC, .DOCX ale­bo .ODT. Ak bu­de Va­še CV vy­ho­vo­vať po­žia­dav­kám pra­cov­nej po­zí­cie, bu­de­me Vás nás­led­ne te­le­fo­nic­ky kon­tak­to­vať.

Pridať komentár