Pracovná ponuka: Angular programátor za 4200 € mesačne

Pracovné ponuky
0
Interné číslo 200109A
Názov pozície Angular programátor
Predpokladaná suma plnenia 3500 až 4200 € mesačne
Miesto plnenia Slovensko / Bratislava
Termín 20.01.2020 - 31.12.2020
Nástup na projekt 20.01.2020 - 31.01.2020 alebo dohodou, full-time, on-site / off-site
Dĺžka alokácie 12 mesiacov s možnosťou predĺženia

POPIS POZÍCIE

 • spolupráca na vývoji front-end časti medzinárodného projektu v technológii ANGULAR 5+ pre oblasť doručovacích služieb
 • podieľanie sa na tvorbe GUI a aplikačnej logiky riešenia z oblasti logistiky, ktoré bude nasadené celosvetovo
 • vývoj pridelenej časti aplikácie podľa zadanej špecifikácie
 • implementácia aplikačných funkcií, zmenových požiadaviek, testovanie vytvorených funkcií, oprava chýb a nasadenie do produkcie
 • spolupráca a komunikácia s ostatnými členmi medzinárodného vývojového tímu pri realizácii riešenia
 • po zapracovaní sa na projekte je možná spolupráca v kombinovanom (OnSite / OffSite) SETUPe v rozsahu podľa dohody so zákazníkom

POŽIADAVKY

 • min. 2-ročná aktívna skúsenosť s programovaním webových riešení
 • skúsenosti s JS framework-om ANGULAR 2/4/5
 • výborná znalosť JavaScript-u, HTML5, CSS
 • znalosť TypeScript-u
 • skúsenosti s vývojom enterprise webového riešenia
 • skúsenosti s niektorým z repository systémov (napr. Git, TFS)
 • aktívna hovorová znalosť anglického jazyka na komunikačnej úrovni (slovom i písmom)
 • výhodou: skúsenosti s technológiou .NET (Core)
 • výhodou: znalosť C# .NET
 • výhodou: znalosť MS SQL DB
 • výhodou: znalosť WebAPI
 • výhodou: znalosť REST
 • výhodou: skúsenosti s ElasticSearch
 • zodpovednosť
 • komunikatívnosť
 • samostatné a tvorivé myslenie

JAZYKOVÉ ZNALOSTI / STUPEŇ

 • anglický jazyk - aktívne

V prí­pa­de zá­uj­mu o pra­cov­nú po­zí­ciu nám poš­li­te svo­je CV pria­mo na emai­lo­vú adresu pcrevue@titans.sk. CV nám pro­sím poš­li­te vy­pra­co­va­né (v slo­ven­skom ja­zy­ku, v an­glic­kom ja­zy­ku, v ne­mec­kom ja­zy­ku) vo for­má­te .DOC, .DOCX ale­bo .ODT. Ak bu­de Va­še CV vy­ho­vo­vať po­žia­dav­kám pra­cov­nej po­zí­cie, bu­de­me Vás nás­led­ne te­le­fo­nic­ky kon­tak­to­vať.

Pridať komentár