Pracovná ponuka: Android programátor za 4100 € mesačne

Pracovné ponuky
0
Interné číslo 200109C
Názov pozície Android programátor
Predpokladaná suma plnenia 3500 až 4100 € mesačne
Miesto plnenia Slovensko / Bratislava
Termín 01.02.2020 - 31.07.2020
Nástup na projekt 01.02.2020 - 01.04.2020 , ASAP alebo dohodou, full-time, on-site
Dĺžka alokácie 6 mesiacov s možnosťou predĺženia

POPIS POZÍCIE

 • analýza, vývoj a testovanie enterprise Android aplikácie
 • implementácia aplikačných funkcií, zmenových požiadaviek, testovanie vytvorených funkcií, oprava chýb a nasadenie do produkcie
 • spolupráca a komunikácia s ostatnými členmi vývojového tímu pri realizácii riešenia

POŽIADAVKY

 • minimálne 2-ročné skúsenosti s vývojom v Android SDK
 • praktické skúsenosti s objektovo orientovaným programovaním (OOP)
 • pokročilé skúsenosti s RxJava
 • pokročilé skúsenosti s Kotlin
 • skúsenosti s Git alebo Gradle
 • záujem o dlhodobú spoluprácu
 • analytické zručnosti
 • schopnosť samostatne riešiť problémy

V prí­pa­de zá­uj­mu o pra­cov­nú po­zí­ciu nám poš­li­te svo­je CV pria­mo na emai­lo­vú adresu pcrevue@titans.sk. CV nám pro­sím poš­li­te vy­pra­co­va­né (v slo­ven­skom ja­zy­ku, v an­glic­kom ja­zy­ku, v ne­mec­kom ja­zy­ku) vo for­má­te .DOC, .DOCX ale­bo .ODT. Ak bu­de Va­še CV vy­ho­vo­vať po­žia­dav­kám pra­cov­nej po­zí­cie, bu­de­me Vás nás­led­ne te­le­fo­nic­ky kon­tak­to­vať.

Pridať komentár

Mohlo by vás zaujímať

Mohlo by vás zaujímať